Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 4:1-12

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 4:1-12

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 4:1-12

Cùng Học Kinh Thánh
Công Vụ 4:1-12

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn gặp rắc rối với chính quyền hay không?  Tại sao?  Bạn đã phản ứng như thế nào?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Ai là những người đã đến gặp Phi-e-rơ và Giăng (4:1)?  Những người này từng đối xử với Chúa như thế nào (Lu-ca 20:27-40; 22:6, 52)?  Tại sao những người Sa-đu-sê chống lại điều các Sứ Đồ đang rao giảng (4:2)?
  2. Những người lãnh đạo Do Thái đã làm gì với các Sứ Đồ (4:3)?  Phản ứng của những người nghe giảng lúc đó thế nào?  Kết quả ra sao (4:4)?  Điều gì đã dẫn đến kết quả đó?
  3. Ai là những người xét xử hai Sứ Đồ (4:5-6)?  Họ hỏi hai Sứ Đồ điều gì (4:7)?  Họ muốn hướng vấn đề theo chiều hướng nào? Theo bạn họ có biết câu trả lời cho câu hỏi mà họ đặt ra hay không?  Tại sao họ lại hỏi như vậy?
  4. Đức Thánh Linh đã hướng dẫn Sứ đồ Phi-e-rơ trả lời như thế nào?  Trọng tâm của vấn đề được chuyển sang lĩnh vực nào (4:8-9)?  Sứ đồ Phi-e-rơ đã dùng cơ hội phải trả lời câu hỏi của những nhà chức trách để công bố điều gì (4:10)? Sứ đồ Phi-e-rơ xác định Đức Chúa Jesus là ai (4:11)?  Danh của Ngài có ảnh hưởng như thế nào (4:12)?
  5. Xin so sánh sự khác biệt của việc được đầy dẫy Đức Thánh Linh trong 4:8 với 2:4?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Nếu bạn là một tín hữu và thấy nhà cầm quyền đến bắt các đầy tớ Chúa, bạn suy nghĩ gì và phản ứng như thế nào?  Tại sao bạn hành động như vậy?
  2. Những lĩnh vực nào các nhà chức trách thường viện dẫn để gây khó khăn cho công việc Chúa?  Lĩnh vực hoạt động nào Hội Thánh có thể dùng để trả lời cho những bắt bẻ này?
  3. Dựa theo phần Kinh Thánh này, Hội Thánh cần làm gì và cần những bằng chứng nào để có thể dạn dĩ công bố danh Chúa cách công khai và mạnh mẽ giữa những người chống đối Chúa?

Kinh Thánh Tham Khảo:

Phi-rơ và Giăng Trước Hội Ðồng Lãnh Ðạo Do-thái

1. Khi họ còn đang nói với dân, các tư tế, viên sĩ quan chỉ huy cảnh binh đền thờ, và những người Sa-đu-sê ập đến. 2. Họ rất bực tức vì hai ông đã dạy cho dân và rao giảng về sự sống lại của người chết trong Ðức Chúa Jesus. 3. Họ bắt các ông và giam vào ngục, định hôm sau sẽ đem ra xét xử, vì lúc ấy trời đã tối. 4. Nhưng nhiều người đã tin sau khi nghe sứ điệp của họ; và số nam tín hữu lên đến khoảng năm ngàn người.

5. Hôm sau các quan chức, các trưởng lão, và các thầy dạy giáo luật họp nhau tại Giê-ru-sa-lem, 6. cùng với Thượng Tế An-nát, Cai-a-pha, Giăng, A-léc-xan-đơ, và nhiều người trong gia tộc của thượng tế. 7. Họ điệu các ông ra, bắt đứng giữa, rồi tra hỏi, “Bởi thẩm quyền nào hay nhân danh ai các anh làm điều nầy?”

8. Bấy giờ Phi-rơ được đầy dẫy Ðức Thánh Linh và nói với họ: “Kính thưa quý vị lãnh đạo của dân, kính thưa quý vị trưởng lão: 9. Nếu ngày nay chúng tôi bị xét xử vì đã làm một việc tốt cho một người bị tật nguyền rằng làm thể nào người ấy được lành mạnh, 10. thì xin mọi người trong quý vị và toàn dân I-sơ-ra-ên hãy biết rằng: ấy là nhờ danh của Ðức Chúa Jesus Christ người Na-xa-rét, Ðấng quý vị đã đóng đinh trên cây thập tự, Ðấng Ðức Chúa Trời đã làm cho sống lại từ cõi chết, chính nhờ danh Ngài mà người nầy được mạnh khỏe và đứng trước mặt quý vị đây. 11. Ðức Chúa Jesus nầy là ‘Tảng đá đã bị quý vị, những thợ xây nhà, loại ra, nhưng Ngài đã trở thành tảng đá góc nhà.’

12. Chẳng có ơn cứu rỗi trong đấng nào khác, vì chẳng có danh nào khác ban cho loài người ở dưới trời, hầu chúng ta phải nhờ danh đó để được cứu.”

Comments (1)

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top