Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận

Mục sư Nguyễn Thỉ: Giải Quyết Vấn Đề Tội Lỗi

Sứ điệp: Giải Quyết Vấn Đề Tội Lỗi Kinh Thánh: Rô-ma 3:19-26  Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ [divide style="2"] Sự công bình của Đức Chúa Trời Đức tin  và ân sủng I. Xưng Công Bình (Justification) II. Sự Chuộc Tội (Redemption) III. Của Lễ Chuộc Tội (Oropitiation) 1. Tội lỗi là vấn đề nghiêm trọng 2. Tội lỗi không thể giải quyết bằng đường lối của con người 3. Đức Chúa Jesus là giải pháp duy ...

Read more

Ngày và Đêm

Vậy, có ban đêm và ban ngày, ấy là ngày thứ nhứt (Sáng 1:5) Ban đêm thì tối, ban ngày thì sáng, tuy nhiên khi cả hai hợp lại với nhau thì được gọi chung là ngày, là tên chỉ dành cho sự sáng. Điểm này đáng được lưu ý bởi vì kinh nghiệm tâm linh cũng được so sánh như vậy. Trong mỗi tín đồ có cả sự tối tăm lẫn sự sáng; tuy nhiên người đó không được gọi là tội nhân vì cớ tội lỗi trong mình, nhưng người đó được ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Tiếng Chúa Gọi

Tựa đề: Tiếng Chúa Gọi Kinh Thánh: Xuất Ê-díp-tô Ký 3:1-22 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin bấm vào tựa đề Tiếng Chúa Gọi để nghe bài giảng.  [divide style="2"] Môi-se Được Chúa Gọi 1. Vả, Môi-se chăn bầy chiên cho Giê-trô, ông gia mình, là thầy tế lễ tại xứ Ma-đi-an; dẫn bầy chiên qua phía bên kia đồng vắng, đến núi của Đức Chúa Trời, là núi Hô-rếp. 2. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va hiện ra cùng người tro ...

Read more

Mục sư Trương Văn Tốt: Những Ngày Sau Rốt

Tựa đề: Những Ngày Sau Rốt Diễn giả: Mục sư Trương Văn Tốt Kinh Thánh: Công Vụ 2:18 [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Vấn Đề Tội Lỗi

Sứ điệp: Vấn Đề Tội Lỗi Kinh Thánh: Rô-ma 1:18-32 Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ [divide style="2"] I. Tội Lỗi Là Gì? (c. 18-22) 1. Không tin kính (c. 18) 2. Không công bình (c. 18) 3. Bắt hiếp lẽ thật (c. 18) 4. Không làm sáng Danh Đức Chúa Trời (c. 21) 5. Không tạ ơn (c. 21) 6. Thờ hình tượng (c. 22-23) II. Hậu Quả Của Tội Lỗi (c. 24-32) 1. Bị Đức Chúa Trời phó mặc (c. 24-31) (1) Sa vào sự ô uế theo lòng ham ...

Read more

Sức Mới

Các dân tộc sẽ lấy sức mới (Ê-sai 41:1) Mọi việc trên đời cần được đổi mới. Không có vật thọ tạo nào tự nhiên tồn tại. Tác giả Thi Thiên đã trình bày: “Chúa làm cho mặt đất trở nên mới” (Thi Thiên 104:30).  Dù cây cối - không phải mỏi mòn vì lo âu, hay giảm thọ vì lao khổ - vẫn phải uống nước mưa từ trời, và hút từ các kho tàng kín giấu dưới đất. Những cây bách hương tại Li-ban, mà Ðức Chúa Trời đã trồng, c ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Sự Sống Phục Sinh

  Tựa đề: Sự Sống Phục Sinh Kinh Thánh: Giăng 11:25 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin bấm vào tựa đề Sự Sống Phục Sinh để nghe bài giảng.  [divide style="2"]  [divide style="2"]   "Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ta là sự sống lại và sự sống; kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi." Giăng 11:25   [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientin ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Phúc Âm Phao-lô

Sứ điệp: Phúc Âm Phao-lô Kinh Thánh: Rô-ma 1:1-7  Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ [divide style="2"] I. Nguồn Gốc Của Phúc Âm II. Minh Chứng Của Phúc Âm III. Nền Tảng Của Phúc Âm 1. Nhân tính của Chúa Giê-xu 2. Thần tính của Chúa Giê-xu IV. Lãnh Vực Của Phúc Âm V. Mục Đích Của Phúc Âm VI. Kết Quả Của Phúc Âm [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Vì Chúa Đã Phục Sinh

  Tựa đề: Vì Chúa Đã Phục Sinh Kinh Thánh: Giăng 20:19-23 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin bấm vào tựa đề Vì Chúa Đã Phục Sinh để nghe bài giảng.  [divide style="2"]  [divide style="2"] Chúa Hiện Ra cho Các Môn Ðồ   (Mat 28:16-20; Mác 16:14-18; Lu 24:36-49) 19. Chiều tối hôm đó, ngày thứ nhất trong tuần, các cửa nơi các môn đồ đang ở đều đóng chặt, vì sợ người Do ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Lễ Phục Sinh Đầu Tiên

Sứ điệp: Lễ Phục Sinh Đầu Tiên Kinh Thánh: Lu-ca 24:1-35 Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2017 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top