Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh

Sống Với Thánh Kinh: 18/10/2017

Sống Với Thánh Kinh: 18/10/2017 Giăng 13:34-35Dấu Hiệu Nhận Biết Môn Đệ Chúa “Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đệ Ta” (câu 35). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Chúa Giê-xu gọi điều răn yêu thương Ngài ban là điều răn mới? Dấu hiệu nào để mọi người nhận biết các môn đệ của Chúa Giê-xu? Cơ Đốc nhân cần sống thế nào để mọi người nhìn biết Chúa qua chúng ta? Sau ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 17/10/2017

Sống Với Thánh Kinh: 17/10/2017 Nê-hê-mi 6:10-14Vững Lòng Đến Cùng “Đức Chúa Trời tôi ôi! Xin hãy nhớ Tô-bi-gia và San-ba-lát, tùy theo các công việc này mà hai người đã làm; xin cũng nhớ đến Nô-a-đia, nữ tiên tri, và các tiên tri khác đã muốn làm cho tôi sợ hãi” (câu 14). Câu hỏi suy ngẫm: Sau nhiều lần thất bại, lần này kẻ thù lại bày ra mưu kế gì để hòng hãm hại ông Nê-hê-mi? Ông Nê-hê-mi đã đối phó với ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 16/10/2017

Sống Với Thánh Kinh: 16/10/2017 Nê-hê-mi 6:5-9Chú Tâm vào Công Việc “Vì chúng nó muốn nhát cho chúng tôi hết thảy đều sợ hãi; chúng nó rằng: Tay của chúng nó sẽ bị mỏi mệt, không làm công việc nữa. Vậy bây giờ, lạy Chúa, hãy làm cho tay tôi mạnh mẽ” (câu 9). Câu hỏi suy ngẫm: Kẻ thù tiếp tục bày ra chiêu trò gì để hãm hại ông Nê-hê-mi? Lần tấn công này nhằm vào mục đích gì? Ông Nê-hê-mi đã vượt qua mưu mô ấ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 15/10/2017

Sống Với Thánh Kinh: 15/10/2017 Gióp 13:13-17Đối Diện Với Chúa “Dẫu Chúa giết ta, ta cũng còn nhờ cậy nơi Ngài; Nhưng ta sẽ bênh vực tính hạnh ta trước mặt Ngài” (câu 15). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp khẳng định điều gì với các bạn? Tại sao ông có thể can đảm đối diện với Chúa? Đức tin của ông nơi Chúa ra sao? Bạn xét mình như thế nào trong giờ cầu nguyện tương giao với Chúa? Sau khi nói các bạn sống giả dối ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 14/10/2017

Sống Với Thánh Kinh: 14/10/2017 Nê-hê-mi 6:1-4Vững Lòng Bước Đi “Tôi sai sứ giả đến nói cùng chúng rằng: Ta mắc làm công việc lớn, xuống không đặng. Lẽ nào để công việc dứt trong khi bỏ nó đặng đi xuống với các ngươi?” (câu 3). Câu hỏi suy ngẫm: Tiến trình xây sửa bức tường thành đang trong giai đoạn nào? Những người thù nghịch đã bày mưu hãm hại ông Nê-hê-mi thế nào? Ông Nê-hê-mi trả lời ra sao trước những ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 13/10/2017

Sống Với Thánh Kinh: 13/10/2017 I Cô-rinh-tô 9:19-23Sống Vì Tin Lành “Mọi điều tôi làm, thì làm vì cớ Tin lành, hầu cho tôi cũng có phần trong đó” (câu 23). Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao Sứ đồ Phao-lô sẵn sàng từ bỏ quyền tự do của mình? Nguyên tắc rao truyền Phúc Âm của ông là gì? Ông khẳng định động cơ của mọi việc ông làm là gì? Bạn áp dụng bài học này trong công tác rao truyền Phúc Âm như thế nào? Sứ đồ Phao ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 12/10/2017

Sống Với Thánh Kinh: 12/10/2017 Ê-phê-sô 5:18-21Bước Đi trong Thánh Linh “Đừng say rượu, vì rượu xui cho luông tuồng; nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh” (câu 18). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô so sánh sự tương phản giữa say rượu và đầy dẫy Chúa Thánh Linh như thế nào? Đời sống đầy dẫy Chúa Thánh Linh bày tỏ những dấu hiệu nào? Bạn đã và đang kinh nghiệm những ảnh hưởng của Chúa Thánh Linh trên đời sống bạ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 11/10/2017

Sống Với Thánh Kinh: 11/10/2017 Ê-phê-sô 5:15-17Bước Đi Cách Khôn Ngoan “Vậy, hãy giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em, chớ xử mình như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan” (câu 15). Câu hỏi suy ngẫm: Thế nào là một đời sống khôn ngoan (xem thêm Ê-phê-sô 1:8-9, 17-19)? Điều gì quyết định một người là khôn hay dại (câu 15)? Một đời sống khôn ngoan được bày tỏ như thế nào? Bạn áp dụng những nguyên tắc sốn ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 10/10/2017

Sống Với Thánh Kinh: 10/10/2017 Ê-phê-sô 5:8-14Bước Đi trong Sự Sáng “Vả, lúc trước anh em đương còn tối tăm, nhưng bây giờ đã nên người sáng láng trong Chúa. Hãy bước đi như các con sáng láng” (câu 8). Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao các tín hữu tại Ê-phê-sô phải “bước đi như các con sáng láng? Đời sống bước đi trong sự sáng được bày tỏ thế nào? Làm sao để có thể bước đi trong sự sáng? Bước đi trong sự sáng đem đ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 09/10/2017

Sống Với Thánh Kinh: 09/10/2017 Ê-phê-sô 5:1-7Bước Đi trong Sự Yêu Thương “Hãy bước đi trong sự yêu thương, cũng như Đấng Christ đã yêu thương anh em, và vì chúng ta phó chính mình Ngài cho Đức Chúa Trời làm của dâng và của tế lễ, như một thức hương có mùi thơm” (câu 2). Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao các tín hữu tại Ê-phê-sô được khuyên phải bắt chước Chúa Giê-xu? Họ phải bắt chước trong lãnh vực nào? Đâu là nhữ ...

Read more

©2012-2017 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top