Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh

Sống Với Thánh Kinh: 22/08/2018

Sống Với Thánh Kinh: 22/08/2018 Giê-rê-mi 8:17-22 Ta Vì Đó Bị Thương… “Ước gì tôi được yên ủi, khỏi sự lo buồn! Lòng tôi mỏi mệt trong tôi!… Con gái dân ta bị thương, ta vì đó bị thương; ta đương sầu thảm; bị sự kinh hãi bắt lấy” (câu 18, 21). Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao Tiên tri Giê-rê-mi lại có những lời ca than sầu thảm như vậy? Điều này cho thấy tâm trạng của ông đối với dân Chúa như thế nào? Đứng trước tì ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 21/08/2018

Sống Với Thánh Kinh: 21/08/2018 Giê-rê-mi 8:17-22 Đức Giê-hô-va Có Còn Ở Si-ôn? “Này, có tiếng kêu la của con gái dân ta, kêu từ đất xa lắm, rằng: Đức Giê-hô-va không còn ở trong Si-ôn sao? Vua của thành ấy không còn ở giữa thành sao?…Mùa gặt đã qua, mùa hạ đã hết, mà chúng ta chưa được cứu rỗi!” (câu 19a, 20). Câu hỏi suy ngẫm: Sự kinh khiếp của cơn đoán phạt được so sánh với những hình ảnh nào? Tại sao dâ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 20/08/2018

Sống Với Thánh Kinh: 20/08/2018 Giê-rê-mi 8:1-17 Chẳng Còn Sự Trông Cậy “Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta đã khiến chúng ta nín lặng, Ngài cho chúng ta uống mật đắng, vì chúng ta đã phạm tội nghịch cùng Đức Giê-hô-va. Chúng ta trông sự bình an, nhưng chẳng có sự tốt gì đến; trông kỳ chữa lành, mà sự sợ hãi đây này!” (câu 14b-15). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao lời kêu gọi của Tiên tri Giê-rê-mi có vẻ hốt hoản ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 19/08/2018

Sống Với Thánh Kinh: 19/08/2018 Gióp 24:18-25 Chịu Khổ Là Tạm, Vinh Hiển Là Đời Đời “Đức Chúa Trời ban mọi ơn đã gọi anh em đến sự vinh hiển đời đời của Ngài trong Đấng Christ, thì sau khi anh em tạm chịu khổ, chính Ngài sẽ làm cho anh em trọn vẹn, vững vàng, và thêm sức cho” (I Phi-e-rơ 5:10). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp mong ước hậu quả người ác ra sao? Tại sao ông mong như vậy? Lòng ông vẫn vững tin điều ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 18/08/2018

Sống Với Thánh Kinh: 18/08/2018 Giăng 16:12-15 Thần Lẽ Thật “Lúc nào Thần Lẽ Thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật; vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe, và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến” (câu 13). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Chúa Thánh Linh được gọi là Thần Lẽ Thật? Chúa Giê-xu cho thấy lời dạy của Ba Ngôi Đức Chúa Trời hiệp nhất như thế nào? Ngày nay bạn sống theo ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 17/08/2018

Sống Với Thánh Kinh: 17/08/2018 Giăng 16:7-11 Chúa Thánh Linh “Khi Ngài đến thì sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét” (câu 8). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu nói gì về vai trò của Chúa Thánh Linh đối với thế gian? Chúa Thánh Linh khiến thế gian tự cáo về tội lỗi, sự công bình, và sự phán xét như thế nào? Lời dạy của Chúa giúp bạn điều gì trong công tác chứng đạo? Chúa Giê-xu ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 16/08/2018

Sống Với Thánh Kinh: 16/08/2018 Giăng 16:5-7 Ra Đi Là Ích Lợi “Dù vậy, Ta nói thật cùng các ngươi: Ta đi là ích lợi cho các ngươi; vì nếu Ta không đi, Đấng Yên Ủi sẽ không đến cùng các ngươi đâu; song nếu Ta đi, thì Ta sẽ sai Ngài đến” (câu 7). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao môn đệ “chứa chan phiền não” sau khi nghe Chúa nói trong câu 1-4? Chúa hứa với môn đệ điều gì để khích lệ họ? Vì sao Chúa đi là ích lợi hơn ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 15/08/2018

Sống Với Thánh Kinh: 15/08/2018 Nê-hê-mi 12:31-43 Trọng Tâm của Lễ Cung Hiến “Nếu Đức Giê-hô-va không cất nhà, thì những thợ xây cất làm uổng công. Nhược bằng Đức Giê-hô-va không coi giữ thành, thì người canh thức canh luống công” (Thi Thiên 127:1). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao trong lễ cung hiến vách thành không thấy nhắc đến công trình hay công trạng của người nào? Trọng tâm của lễ cung hiến là gì? Người Ít- ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 14/08/2018

Sống Với Thánh Kinh: 14/08/2018 Nê-hê-mi 12:31-43 Danh Chúa Được Vinh Quang “Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm” (I Cô-rinh-tô 10:31). Câu hỏi suy ngẫm: Hình ảnh hai ban hát lễ tiến lên đền thờ trang trọng như thế nào? Khi ghi “sự vui mừng của thành Giê-ru-sa-lem vang ra rất xa,” ông Nê-hê-mi muốn nhắc lại và nhấn mạnh điều gì? Bạn sống thế nào đ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 13/08/2018

Sống Với Thánh Kinh: 13/08/2018 Nê-hê-mi 12:27-30 Hãy Nên Thánh “Những thầy tế lễ và người Lê-vi dọn mình cho thánh sạch, và cũng dọn cho thánh sạch dân sự, các cửa và vách thành” (câu 30). Câu hỏi suy ngẫm: Phân đoạn này ký thuật về sự chuẩn bị cho sự kiện gì? Những người tham gia gồm những ai? Để chuẩn bị cho sự kiện này, mọi người đã chuẩn bị điều quan trọng nào? Bạn học được gì từ sự chuẩn bị của dân Ch ...

Read more

©2012-2018 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top