Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh

Sống Với Thánh Kinh: 24/06/2018

Sống Với Thánh Kinh: 24/06/2018 Gióp 22:1-11 Lẽ Thật “Ta đã viết cho các con, chẳng phải vì các con không biết lẽ thật, nhưng vì các con biết lẽ thật, và hiểu rằng chẳng có sự dối trá nào bởi lẽ thật mà ra” (I Giăng 2:21). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Ê-li-pha kết tội ông Gióp về những khía cạnh nào? Lời kết án sai lẽ thật ấy khiến chúng ta liên tưởng đến các tiên tri giả như thế nào? Ông Ê-li-pha như vai trò quan ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 23/06/2018

Sống Với Thánh Kinh: 23/06/2018 Giê-rê-mi 8:4-9 Sự Khôn Ngoan Thật “Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự khôn ngoan; phàm kẻ nào giữ theo điều răn Ngài có trí hiểu. Sự ngợi khen Ngài còn đến đời đời” (Thi Thiên 111:10). Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Giê-rê-mi cho biết cần có yếu tố nào để có sự khôn ngoan? Tại sao sở hữu luật pháp không có nghĩa là sở hữu sự khôn ngoan? Nhờ đâu con dân Chúa có được sự khôn ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 22/06/2018

Sống Với Thánh Kinh: 22/06/2018 Giê-rê-mi 8:4-7 Sự Tự Do Thật “Chim hạc giữa khoảng không tự biết các mùa đã định cho nó; chim cu, chim yến, chim nhạn giữ kỳ dời chỗ ở. Nhưng dân Ta chẳng biết luật pháp của Đức Giê-hô-va!” (câu 7). Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời ví thái độ chẳng biết luật pháp của dân Chúa ngược lại với đặc điểm của loài chim thiên di như thế nào? Chúa muốn dạy dân Chúa điều gì khi so sánh ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 21/06/2018

Sống Với Thánh Kinh: 21/06/2018 Giê-rê-mi 8:4-6 Không Chịu Quay Đầu “Người nào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn; Nhưng ai xưng nó ra và lìa bỏ nó sẽ được thương xót” (Châm Ngôn 28:13). Câu hỏi suy ngẫm: Tình trạng của dân Chúa được mô tả ra sao? Những từ ngữ nào được dùng để diễn tả sự cứng lòng của họ? Hình ảnh nào được so sánh để nói lên việc dân Chúa quyết không chịu ăn năn tội lỗi đã phạm? Chắc r ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 20/06/2018

Sống Với Thánh Kinh: 20/06/2018 Giăng 15:18-20 Chấp Nhận Sống Khác Biệt “Nếu các ngươi thuộc về thế gian, thì người đời sẽ yêu kẻ thuộc về mình; nhưng vì các ngươi không thuộc về thế gian và Ta đã lựa chọn các ngươi giữa thế gian, bởi cớ đó người đời ghét các ngươi” (câu 19). Câu hỏi suy ngẫm: Từ “người đời” chỉ về ai? Hai thái độ mà người đời đối với con cái Chúa là gì? Tại sao? Làm thế nào để bạn có thể c ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 19/06/2018

Sống Với Thánh Kinh: 19/06/2018 Giăng 15:16-17 Ra Đi và Kết Quả “Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn Ta, bèn là Ta đã chọn và lập các ngươi, để các ngươi đi và kết quả, hầu cho trái các ngươi thường đậu luôn: Lại cũng cho mọi điều các ngươi sẽ nhân danh Ta cầu xin Cha, thì Ngài ban cho các ngươi” (câu 16). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu chọn và sai phái các môn đệ ra đi với mục đích gì? Chúa hứa với họ điều gì? ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 18/06/2018

Sống Với Thánh Kinh: 18/06/2018 Giăng 15:12-15 Bạn của Vua trên Muôn Vua “Ta chẳng gọi các ngươi là đầy tớ nữa, vì đầy tớ chẳng biết điều chủ mình làm; nhưng Ta đã gọi các ngươi là bạn hữu Ta, vì Ta từng tỏ cho các ngươi biết mọi điều Ta đã nghe nơi Cha Ta” (câu 15). Câu hỏi suy ngẫm: Sau khi nhắc lại điều răn hãy yêu nhau, Chúa Giê-xu gọi các môn đệ là gì? Tại sao? Là một đầy tớ được Chúa mua chuộc về và c ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 17/06/2018

Sống Với Thánh Kinh: 17/06/2018 Gióp 21:27-34 Lời Thật “Vậy, sao các bạn an ủi tôi vô ích dường ấy? Vì những câu đáp của các bạn chỉ còn sự bất trung mà thôi” (câu 34). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp than phiền các bạn những điều gì? Những lời họ khuyên có ích lợi gì cho ông Gióp không? Vì sao? Mục đích lời nói của bạn có hướng con cháu đến Chúa không? Ông Gióp trách các bạn kết án ông bằng những lời dối trá xu ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 16/06/2018

Sống Với Thánh Kinh: 16/06/2018 Nê-hê-mi 11:10-23 Nỗ Lực Vì Công Việc Chung “Hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chớ không phải làm cho người ta” (Cô-lô-se 3:23). Câu hỏi suy ngẫm: Phân đoạn Kinh Thánh này có những thành phần chức sắc nào? Họ phụ trách những công việc gì? Sự khác biệt trong từng công việc nói lên điều gì trong tổng thể công việc Chúa ngày trước cũng như ngày nay? Phân đoạ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 15/06/2018

Sống Với Thánh Kinh: 15/06/2018 Nê-hê-mi 11:3-14 Sống Theo Ý Muốn Chúa “Vì ấy chính Đức Chúa Trời là Đấng cảm động lòng anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài” (Phi-líp 2:13). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao thành thánh Giê-ru-sa-lem cần phải có nhiều người đến sinh sống? Danh sách những người được ghi chép lại trong phân đoạn này nói lên điều gì? Họ đã hy sinh gì để sống theo ý muốn Chúa? Làm thế nào để bạn sốn ...

Read more

©2012-2017 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top