Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh

Sống Với Thánh Kinh: 22/02/2018

Sống Với Thánh Kinh: 22/02/2018 Giê-rê-mi 7:16-20 Gieo và Gặt “Chớ hề dối mình; Đức Chúa Trời không chịu khinh dể đâu; vì ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy. Người gieo cho xác thịt, sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát; song người gieo cho Thánh Linh, sẽ bởi Thánh Linh mà gặt sự sống đời đời” (Ga-la-ti 6:7-8). Câu hỏi suy ngẫm: Dân Chúa đã làm những điều gì khiến Đức Giê-hô-va nổi giận với họ? Hậu quả cho nhữ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 21/02/2018

Sống Với Thánh Kinh: 21/02/2018 Giê-rê-mi 7:16-19 Đồng Lòng hay Đồng Lõa? “…nhưng ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va” (Giô-suê 24:15b). Câu hỏi suy ngẫm: Trong câu 18, Tiên tri Giê-rê-mi đã liệt kê bao nhiêu thành viên trong gia đình góp phần trong việc thờ thần tượng? “Nữ vương trên trời” là ai? Tầm quan trọng của sự giáo dục và nêu gương của cha mẹ đối với con cái như thế nào? Cổ nhân có câu: “Đồng vợ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 20/02/2018

Sống Với Thánh Kinh: 20/02/2018 Giăng 14:27 Sự Bình An Thật “Ta để sự bình an lại cho các ngươi; Ta ban sự bình an Ta cho các ngươi; Ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi.” Câu hỏi suy ngẫm: Đặc điểm sự bình an của Chúa là gì? Sự bình an ấy khác với sự bình an của thế gian ra sao? Tại sao Chúa bảo môn đệ đừng bối rối và sợ hãi? Làm thế nào để có s ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 19/02/2018

Sống Với Thánh Kinh: 19/02/2018 Giăng 14:25-26 Đấng Yên Ủi “Nhưng Đấng Yên Ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh Ta sai xuống, Đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều Ta đã phán cùng các ngươi” (câu 26). Câu hỏi suy ngẫm: Sau khi trả lời thắc mắc của ông Giu-đe, Chúa Giê-xu dạy tiếp điều gì về Đấng An Ủi? Chúa cho biết Đấng An Ủi tức là Chúa Thánh Linh sẽ làm gì cho m ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 18/02/2018

Sống Với Thánh Kinh: 18/02/2018 Gia-cơ 4:13-17 Đấng Nắm Giữ Tương Lai “Anh em phải nói trái lại: Ví bằng Chúa muốn, và ta còn sống, thì ta sẽ làm việc nọ việc kia” (câu 15). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao người tự quyết định kế hoạch kinh doanh theo ý mình bị thất bại? Cơ Đốc nhân cần phải lập kế hoạch cho cuộc đời mình như thế nào? Tại sao? Ông Gia-cơ mô tả hình ảnh một người rất tự tin và tự quyết về cuộc đời ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 17/02/2018

Sống Với Thánh Kinh: 17/02/2018 Thi Thiên 1 Đời Sống Phước Hạnh “Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, sinh bông trái theo thì tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo; mọi sự người làm đều sẽ thịnh vượng” (câu 3). Câu hỏi suy ngẫm: Thi Thiên 1 đề cập đến hai loại người nào và kết cuộc của họ ra sao? Ai có quyền ban phước hay trừng phạt trên con người? Bạn làm gì để có được đời sống phước hạnh? Thi Thiên là sách t ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 16/02/2018

Sống Với Thánh Kinh: 16/02/2018 Thi Thiên 128 Sống trong Phước Hạnh “Phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va, đi trong đường lối Ngài!”(câu 1). Câu hỏi suy ngẫm: Trước giả Thi Thiên 128 định nghĩa phước hạnh như thế nào? Phước hạnh này bao gồm những phương diện nào? Làm sao để luôn sống trong phước hạnh? Trước giả Thi Thiên 128 định nghĩa về phước hạnh trong cái nhìn của ông sau những năm tháng của cuộc đ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 15/02/2018

Sống Với Thánh Kinh: 15/02/2018 Lu-ca 12:41-48 Lượng Giá Cuối Năm “Vì ai đã được ban cho nhiều, thì sẽ bị đòi lại nhiều; và ai đã được giao cho nhiều, thì sẽ bị đòi lại nhiều hơn” (câu 48b). Câu hỏi suy ngẫm: So sánh tinh thần làm việc của người quản gia trung tín và khôn ngoan với người quản gia bất trung trong khi chủ đi vắng. Kết quả thế nào khi chủ trở về? Bạn áp dụng bài học này để lượng giá cuối năm r ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 14/02/2018

Sống Với Thánh Kinh: 14/02/2018 Nê-hê-mi 9:5-8 Uống Nước Nhớ Nguồn “Chúa ôi! Chúa là Giê-hô-va Đức Chúa Trời mà đã chọn Áp-ram, đem người khỏi U-rơ của dân Canh-đê, và ban cho người tên Áp-ra-ham” (câu 7). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao người Ít-ra-ên nhắc đến ông Áp-ra-ham trong lời cầu nguyện? Hành trình theo Chúa của ông có ý nghĩa gì đối với họ? Bạn được khích lệ gì qua bài học này? Sau khi tuyên xưng Chúa l ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 13/02/2018

Sống Với Thánh Kinh: 13/02/2018 Nê-hê-mi 9:1-6 Đấng Có Một Không Hai “Ôi! chỉ một mình Chúa là Đức Giê-hô-va có một không hai; Chúa đã dựng nên các tầng trời, và trời của các tầng trời, cùng toàn cơ binh của nó, trái đất và các vật ở trên nó, biển và muôn vật ở dưới nó; Chúa bảo tồn những vật ấy, và cơ binh của các tầng trời đều thờ lạy Chúa” (câu 6). Câu hỏi suy ngẫm: Mở đầu bài cầu nguyện, người Ít-ra-ên ...

Read more

©2012-2017 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top