Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh

Sống Với Thánh Kinh: 18/08/2017

Sống Với Thánh Kinh: 18/08/2017 Giăng 13:12-17Biết và Làm Theo “Ví bằng các ngươi biết những sự này, thì có phước, miễn là các ngươi làm theo” (câu 17). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu giải thích việc Chúa rửa chân cho môn đệ có ý nghĩa gì? Trong câu 17, Chúa dạy cần phải thế nào để được phước? Dạy mà không sống đúng, biết mà không làm theo thì gây nên những tác hại như thế nào? Bạn có bằng lòng sống theo Lời ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 17/08/2017

Sống Với Thánh Kinh: 17/08/2017 Giăng 13:3-11Chỉ Cần Rửa Chân “Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Ai đã tắm rồi, chỉ cần rửa chân, thì được sạch cả” (câu 10a). Câu hỏi suy ngẫm: Khi Sứ đồ Phi-e-rơ từ chối không muốn để Chúa rửa chân cho mình, Chúa đã trả lời ông như thế nào? Khi ông đòi được rửa tay và đầu thì Chúa đáp ra sao? Chúa muốn dạy gì khi Ngài nói “Ai đã tắm rồi, chỉ cần rửa chân, thì được sạch cả”? Bài học ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 16/08/2017

Sống Với Thánh Kinh: 16/08/2017 Giăng 13:3-8Đầy Tớ của Anh Chị Em “Vả, chúng tôi chẳng rao giảng chính mình chúng tôi, nhưng rao giảng Đức Chúa Giê-xu Christ, tức là Chúa; và vì tình yêu mến Đức Chúa Giê-xu mà chúng tôi xưng mình là đầy tớ của anh em” (II Cô-rinh-tô 4:5). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Sứ đồ Phi-e-rơ không đồng ý để Chúa rửa chân cho mình? Trước đó Chúa đã dạy họ về tinh thần phục vụ trong Chúa ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 15/08/2017

Sống Với Thánh Kinh: 15/08/2017 Nê-hê-mi 4:15-23Kinh Nghiệm Chúa trong Bão Táp “Tại nơi nào các ngươi nghe tiếng kèn, thì hãy nhóm lại cùng chúng ta ở đó; Đức Chúa Trời của chúng ta sẽ chiến đấu cho chúng ta” (câu 20). Câu hỏi suy ngẫm: Âm mưu của kẻ thù đã thất bại thế nào? Tại sao người Giu-đa phải vừa xây cất vừa cầm binh khí? Điều đó nói lên điều gì? Làm thế nào để bạn càng hiểu biết Chúa càng thêm khi ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 14/08/2017

Sống Với Thánh Kinh: 14/08/2017 Nê-hê-mi 4:7-14Hãy Chiến Đấu “Chớ sợ chúng; khá nhớ Chúa là một Đấng cực đại và đáng kinh, hãy chiến đấu cho anh em mình, cho con trai con gái mình, cho vợ và nhà của mình” (câu 14b). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Nê-hê-mi đối phó như thế nào trước sự tấn công ráo riết của kẻ thù? Ông Nê-hê-mi đã khích lệ tinh thần của người Giu-đa ra sao? Ông kêu gọi người Giu-đa hãy làm gì trước sự ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 13/08/2017

Sống Với Thánh Kinh: 13/08/2017 Gióp 10:13-17Con Đường Duy Nhất “Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, và họ nhờ ân sủng Ngài mà được xưng công bình nhưng không, bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Giê-xu Christ” (Rô-ma 3:23-24). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp nói lên quan điểm của ông về việc Chúa đối với người làm ác và người sống công bình như thế nào? Quan điểm của ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 12/08/2017

Sống Với Thánh Kinh: 12/08/2017 Nê-hê-mi 4:7-11Chùn Bước trước Kẻ Thù Nghịch “Người Giu-đa nói: Còn nhiều đồ hư nát, và sức lực của người khiêng gánh đã yếu mỏi; chúng ta không thể xây cất vách thành được” (câu 10). Câu hỏi suy ngẫm: Sự tấn công lần này của hai ông San-ba-lát và Tô-bi-gia khác gì so với hai lần tấn công trước? Họ đã mưu tính kế hoạch gì? Tinh thần của người Giu-đa như thế nào trước sự hung ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 11/08/2017

Sống Với Thánh Kinh: 11/08/2017 Giô-suê 24:14-15Gia Đình Phục Vụ Chúa “…Nhưng ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va” (câu 15b). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Giô-suê khuyên người Ít-ra-ên làm gì? Ông đưa ra thách thức nào cho họ? Ông khẳng định điều gì về ông và gia đình ông? Người lãnh đạo gia đình cần làm gì để hướng dẫn gia đình mình trở thành gia đình phục vụ Chúa? Chẳng những ông Giô-suê là một dũng sĩ đã lãnh ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 10/08/2017

Sống Với Thánh Kinh: 10/08/2017 Cô-lô-se 3:18-21Để Có Một Gia Đình Viên Mãn “Vợ ngươi ở trong nhà ngươi sẽ như cây nho thạnh mậu; con cái ngươi ở chung quanh bàn ngươi, khác nào những chồi ô-li-ve” (Thi Thiên 128:3). Câu hỏi suy ngẫm: Lời Chúa dạy gì về trách nhiệm và nghĩa vụ của từng thành viên trong gia đình? Việc thực hiện nghĩa vụ ấy quan trọng như thế nào? Những mâu thuẫn xảy ra trong gia đình bạn thư ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 09/08/2017

Sống Với Thánh Kinh: 09/08/2017 Ru-tơ 1:6-18Ảnh Hưởng Tốt “Ru-tơ thưa rằng: Xin chớ nài tôi phân rẽ mẹ; vì mẹ đi đâu, tôi sẽ đi đó; mẹ ở nơi nào, tôi sẽ ở nơi đó. Dân sự của mẹ, tức là dân sự của tôi; Đức Chúa Trời của mẹ, tức là Đức Chúa Trời của tôi” (câu 16). Câu hỏi suy ngẫm: Bà Na-ô-mi rơi vào hoàn cảnh như thế nào? Khi quyết định trở về quê hương, hai con dâu của bà phản ứng ra sao? Nhờ đâu mà bà Ru-t ...

Read more

©2012-2017 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top