Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh

Sống Với Thánh Kinh: 26/04/2018

Sống Với Thánh Kinh: 26/04/2018 Xuất Ê-díp-tô Ký 2:23-25 Lắng Nghe và Thấu Hiểu “Đức Chúa Trời đoái lại dân Ít-ra-ên, nhận biết cảnh ngộ của họ” (câu 25). Câu hỏi suy ngẫm: Phân đoạn Kinh Thánh này cho bạn biết gì về Đức Chúa Trời? Chúa hành động như thế nào? Chúa có ảnh hưởng gì trên cuộc đời của tuyển dân, vua Ai Cập, và trên chính bạn? Bạn rút ra được những chân lý nào trong cuộc sống? Đức Chúa Trời là Đ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 25/04/2018

Sống Với Thánh Kinh: 25/04/2018 I Cô-rinh-tô 3:9-15 Lửa Sẽ Chỉ Ra “Nếu có kẻ lấy vàng, bạc, bửu thạch, gỗ, cỏ khô, rơm rạ mà xây trên nền ấy, thì công việc của mỗi người sẽ bày tỏ ra. Ngày đến sẽ tỏ tường công việc đó; nó sẽ trình ra trong lửa, và công việc của mỗi người đáng giá nào, lửa sẽ chỉ ra” (câu 12-13). Câu hỏi suy ngẫm: Hai điều Sứ đồ Phao-lô nhắc nhở những “thợ xây” thuộc linh trong câu 13 là gì? ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 24/04/2018

Sống Với Thánh Kinh: 24/04/2018 I Cô-rinh-tô 3:9-15 Công Việc Sẽ Bày Tỏ Ra “Vậy, chớ xét đoán sớm quá, hãy đợi Chúa đến; chính Chúa sẽ tỏ những sự giấu trong nơi tối ra nơi sáng, và bày ra những sự toan định trong lòng người; bấy giờ, ai nấy sẽ bởi Ðức Chúa Trời mà lãnh sự khen ngợi mình đáng lãnh” (I Cô-rinh-tô 4:5). Câu hỏi suy ngẫm: “Ngày đến” trong câu 13 chỉ về thời điểm nào? Điều gì sẽ xảy ra trong th ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 23/04/2018

Sống Với Thánh Kinh: 23/04/2018 I Cô-rinh-tô 3:9-15 Vật Liệu Xây trên Nền Đức Tin “Nếu có kẻ lấy vàng, bạc, bửu thạch, gỗ, cỏ khô, rơm rạ mà xây trên nền ấy, thì công việc của mỗi người sẽ bày tỏ ra” (câu 12-13a). Câu hỏi suy ngẫm: Hai nhóm vật liệu xây dựng trên nền đức tin mà Sứ đồ Phao-lô đã ví sánh mang ý nghĩa gì? Kết quả khác nhau ra sao? Đời sống đức tin bạn được xây dựng bằng “vật liệu” nào? Sứ đồ P ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 22/04/2018

Sống Với Thánh Kinh: 22/04/2018 Gióp 20:4-11 Hướng Đến Giá Trị Đời Đời “Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại?” (Ma-thi-ơ 16:26). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Xô-pha nói gì về những hạnh phúc và thành quả của người làm ác? Bạn suy nghĩ thế nào khi thấy người ác được thịnh vượng trong đời này? Bạn quyết tâm thay đổi gì qua bài học hôm nay? ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 21/04/2018

Sống Với Thánh Kinh: 21/04/2018 Giê-rê-mi 7:28-31 Khi Đánh Mất Lẽ Thật “Đức Giê-hô-va phán: Con cái Giu-đa đã làm điều ác trước mắt Ta, chúng nó đặt những vật gớm ghiếc trong nhà được xưng bằng Danh Ta, để làm cho ô uế” (câu 30). Câu hỏi suy ngẫm: Việc làm nào bày tỏ người Giu-đa không còn đi theo sự hướng dẫn của chân lý? “Những vật gớm ghiếc” dân Chúa đặt trong nơi thánh là gì? Họ đã làm gì trong Tô-phết ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 20/04/2018

Sống Với Thánh Kinh: 20/04/2018 Giê-rê-mi 7:26-28 Sự Chân Thật Đã Dứt Khỏi Miệng “Vậy nên ngươi khá bảo chúng nó rằng: Này là dân chẳng nghe tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, và không chịu nhận sự dạy dỗ. Sự chân thật mất rồi, đã dứt khỏi miệng chúng nó” (câu 28). Câu hỏi suy ngẫm: “Chân thật” hay lẽ thật đến từ đâu? Lẽ thật chỉ cho con người tìm được điều gì? Mối quan hệ giữa tuyển dân của Đức Chúa Trời ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 19/04/2018

Sống Với Thánh Kinh: 19/04/2018 Giê-rê-mi 7:23-26 Chẳng Nghe, Chẳng Ghé Tai Vào… “Nhưng chúng nó chẳng nghe Ta, chẳng hề để tai vào, song lại cứng cổ, ăn ở càng xấu hơn tổ phụ mình” (câu 26). Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Giê-rê-mi đã mô tả thái độ của tuyển dân ra sao trước những lời Đức Giê-hô-va khuyên dạy họ? Có gì khác nhau giữa tổ phụ người Ít-ra-ên và thế hệ của họ? Ngày nay Chúa nhắc nhở bạn như thế nà ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 18/04/2018

Sống Với Thánh Kinh: 18/04/2018 Giăng 15:1-4 Hãy Cứ Ở Trong Ta “Hãy cứ ở trong Ta, thì Ta sẽ ở trong các ngươi. Như nhánh nho, nếu không dính vào gốc nho, thì không tự mình kết quả được, cũng một lẽ ấy, nếu các ngươi chẳng cứ ở trong Ta, thì cũng không kết quả được” (câu 4). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa dùng hình ảnh nào trong câu 4 để ví sánh với một môn đệ không kết quả cho Chúa? Cứ ở trong Chúa là gì và kết qu ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 17/04/2018

Sống Với Thánh Kinh: 17/04/2018 Giăng 15:1-3 Nhánh Nho Sai Trái “Hễ nhánh nào trong Ta mà không kết quả thì Ngài chặt hết; và Ngài tỉa sửa những nhánh nào kết quả, để được sai trái hơn. Các ngươi đã được trong sạch, vì Lời Ta đã bảo cho” (câu 2-3). Câu hỏi suy ngẫm: Những nhánh nho ở trong thân nhưng không kết quả là hình ảnh về hạng tín hữu nào? Chúa sẽ làm gì với nhánh nho này? Nhánh nho đã kết quả thì Ch ...

Read more

©2012-2017 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top