Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh

Sống Với Thánh Kinh: 12/12/2017

Sống Với Thánh Kinh: 12/12/2017 Nê-hê-mi 7:5-38 Trở Nên Dân Thánh “Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời…” (I Phi-e-rơ 2:9a). Câu hỏi suy ngẫm: Phân đoạn Kinh Thánh này chủ yếu ghi chép về điều gì? Tại sao ông Nê-hê-mi phải làm công việc này? Điều này có ý nghĩa gì với người Ít-ra-ên ngày trước và với con dân Chúa ngày nay? Phần Kin ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 11/12/2017

Sống Với Thánh Kinh: 11/12/2017 Ê-phê-sô 1:11-14 Trách Nhiệm của Người Được Phước “…hầu cho sự vinh hiển của Ngài nhờ chúng ta là kẻ đã trông cậy trong Đấng Christ trước nhất mà được ngợi khen” (câu 12). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa cần có nhận thức nào về chính mình (câu 11, 14), về mục đích đời sống (câu 12, 14), và về cách sống mỗi ngày (câu 13)? Bạn cần thay đổi điều gì để xứng đá ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 10/12/2017

Sống Với Thánh Kinh: 10/12/2017 Gióp 15:17-26 Hình Phạt cho Người Làm Ác “Đức Chúa Trời ban mọi ơn đã gọi anh em đến sự vinh hiển đời đời của Ngài trong Đấng Christ, thì sau khi anh em tạm chịu khổ, chính Ngài sẽ làm cho anh em trọn vẹn, vững vàng, và thêm sức cho” (I Phi-e-rơ 5:10). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Ê-li-pha khẳng định điều gì về hoạn nạn của ông Gióp? Có phải tất cả hoạn nạn đều là do hậu quả của việ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 09/12/2017

Sống Với Thánh Kinh: 09/12/2017 Công Vụ 8:4-8 Phước Hạnh Khi Bị Bức Hại “Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy!” (Ma-thi-ơ 5:10). Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao các tín hữu tại Giê-ru-sa-lem bị tản lạc khắp nơi? Họ làm gì khi bị tản lạc? Kết quả thế nào? Có lời hứa nào khích lệ bạn ra đi rao truyền Phúc Âm của Chúa? Trong thế kỷ thứ nhất, các Cơ Đốc nhân tin theo Ch ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 08/12/2017

Sống Với Thánh Kinh: 08/12/2017 Châm Ngôn 28:20 Phước Lành cho Người Trung Tín “Người thành thực sẽ được phước lành nhiều” (câu 20a BTT). “Người trung tín sẽ được nhiều phước lành” (câu 20a BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Lời dạy trong Châm Ngôn 28:20 cho biết ai sẽ nhận được nhiều phước lành? Còn người vội lo làm giàu sẽ bị gì? Trong trường hợp nào bạn giống với “người vội làm giàu”? Lời dạy trong Châm Ngôn 28:2 ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 07/12/2017

Sống Với Thánh Kinh: 07/12/2017 Phục Truyền 11:26-28 Chọn Lựa Giữa Phước Lành và Rủa Sả “Kìa, ngày nay Ta đặt trước mặt các ngươi sự phước lành và sự rủa sả” (câu 26). Câu hỏi suy ngẫm: Người Ít-ra-ên đứng trước hai sự lựa chọn nào? Điều kiện để nhận được phước lành là gì? Trong trường hợp nào họ sẽ nhận sự rủa sả? Bạn cần làm gì để chính mình, gia đình, và Hội Thánh nhận được phước lành? Từ khi Đức Chúa Tr ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 06/12/2017

Sống Với Thánh Kinh: 06/12/2017 Sáng Thế Ký 32:22-32 Vật Lộn với Đức Chúa Trời “Người lại nói: Tên ngươi sẽ chẳng là Gia-cốp nữa, nhưng tên là Ít-ra-ên, vì ngươi đã có vật lộn cùng Đức Chúa Trời và người ta; ngươi đều được thắng” (câu 28). Câu hỏi suy ngẫm: Việc gì xảy ra khi ông Gia-cốp ở lại một mình trong đêm? Tại sao Chúa hỏi tên của ông Gia-cốp? Việc đổi tên từ Gia-cốp qua Ít-ra-ên mang ý nghĩa gì? Câu ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 05/12/2017

Sống Với Thánh Kinh: 05/12/2017 Thi Thiên 1 Con Đường Phước Hạnh “Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng” (câu 1). Câu hỏi suy ngẫm: Con đường phước hạnh trước giả Thi Thiên 1 nói đến là gì? Kết quả của người đi theo con đường đó là gì? Ngược lại, con đường của người ác sẽ ra sao? Làm thế nào để bạn đi trên con đường phước hạnh? Thi ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 04/12/2017

Sống Với Thánh Kinh: 04/12/2017 Ê-phê-sô 1:7-10 Phước Hạnh Thiêng Liêng (2) “Ấy là trong Đấng Christ, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội, theo sự dư dật của ân sủng Ngài, mà Ngài đã rải ra đầy dẫy trên chúng ta cùng với mọi thứ khôn ngoan thông sáng” (câu 7-8). Câu hỏi suy ngẫm: Sau khi chọn lựa chúng ta, Đức Chúa Trời ban cho chúng ta những phước hạnh thiêng liêng nào? Những phước hạnh nà ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 03/12/2017

Sống Với Thánh Kinh: 03/12/2017 Gióp 15:7-16 Sự Khôn Ngoan Giới Hạn của Con Người “Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con; phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con” (Châm Ngôn 3:5-6). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Ê-li-pha đưa ra luận chứng nào cho rằng ông Gióp chịu đau khổ là do tội lỗi? Bạn nhận định thế nào về lập luận của ông ...

Read more

©2012-2017 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top