Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh

Sống Với Thánh Kinh: 24/07/2021

Sống Với Thánh Kinh: 24/07/2021I Cô-rinh-tô 14:26–40Trật Tự Cần Tuân Giữ “Nhưng mọi sự đều nên làm cho phải phép và theo thứ tự” (câu 40 BTT). “Nhưng hãy thực hiện mọi sự một cách thích hợp và trật tự” (câu 40 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Những điều Sứ đồ Phao-lô dạy được phép và không được phép làm khi nhóm họp thờ phượng Chúa là gì? Tín hữu Hội Thánh Cô-rinh-tô đáp ứng ra sao? Tại sao? Lời dạy về trật tự cần ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 23/07/2021

Sống Với Thánh Kinh: 23/07/2021I Cô-rinh-tô 14:33–35Thuận Phục Thẩm Quyền “…vì chồng là đầu vợ, khác nào Đấng Christ là đầu Hội thánh, Hội thánh là thân thể Ngài, và Ngài là Cứu Chúa của Hội thánh. Ấy vậy, như Hội thánh phục dưới Đấng Christ, thì đàn bà cũng phải phục dưới quyền chồng mình trong mọi sự” (Ê-phê-sô 5:23–24). Câu hỏi suy ngẫm: Lời dạy của Sứ đồ Phao-lô dành cho phụ nữ khi nhóm lại như thế nào? ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 22/07/2021

Sống Với Thánh Kinh: 22/07/2021I Cô-rinh-tô 14:29–32Thuận Phục Lẫn Nhau “Tâm thần của các đấng tiên tri suy phục các đấng tiên tri” (câu 32 Bản Truyền Thống—BTT). “Tâm linh của các nhà tiên tri phải thuận phục các nhà tiên tri (câu 32 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô cho biết các nhà tiên tri cần phải có thái độ nào đối với nhau? Bạn suy nghĩ và áp dụng thế nào về nội dung Sứ đồ Phao-lô đề cập trong ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 21/07/2021

Sống Với Thánh Kinh: 21/07/2021Giê-rê-mi 26:10–24Đừng Sợ Chi! “…Đừng sợ chi; song hãy nói và chớ làm thinh; Ta ở cùng ngươi, chẳng ai tra tay trên ngươi đặng làm hại đâu; vì Ta có nhiều người trong thành này” (Công Vụ 18:9b–10). Câu hỏi suy ngẫm: Các quan trưởng là ai? Phản ứng của họ ra sao khi nghe các thầy tế lễ và dân chúng tố cáo Tiên tri Giê-rê-mi? Đức Chúa Trời đã bênh vực đầy tớ của Ngài ra sao? Kin ...

Read more

Thánh Ca: Chim Sẻ Mắt Chúa Vẫn Chú Vào

Tựa đề: Chim Sẻ Mắt Chúa Vẫn Chú Vào Nguyên tác: His Eye Is on the Sparrow Lời: Civilla Durfee Martin (1866-1948) Nhạc: Charles H. Gabriel (1856-1932) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) - Bài Số 390 [divide style="2"] [one_half] His Eye Is on the Sparrow 1. Why should I feel discouraged? Why should the shadows come? Why should my heart be lonely, and long for heav’n and home. When Je ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 20/07/2021

Sống Với Thánh Kinh: 20/07/2021Giê-rê-mi 26:7–15Đức Giê-hô-va Thật Đã Sai Ta “Về phần ta, này, ta ở trong tay các ngươi, hãy làm cho ta điều các ngươi cho là phải và đáng làm. ...Vì Đức Giê-hô-va thật đã sai ta đến cùng các ngươi, khiến ta nói mọi lời này vào tai các ngươi” (câu 14–15b). Câu hỏi suy ngẫm: Dân Chúa đã nói gì khi nghe mệnh lệnh Đức Giê-hô-va từ Tiên tri Giê-rê-mi? Vì sao họ phản ứng như thế? ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 19/07/2021

Sống Với Thánh Kinh: 19/07/2021Giê-rê-mi 26:1–7Không Nghe, Không Khứng Nghe “Hãy lắng tai, nghe tiếng ta; hãy để ý, nghe lời ta!” (Ê-sai 28:23). Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Giê-rê-mi gặp những ai để truyền lại sứ điệp của Đức Giê-hô-va? Bạn biết gì về nhóm người này? Họ đã có thái độ ra sao trước Lời của Đức Giê-hô-va đã truyền bảo? Bạn nhận được lời nhắc nhở nào qua bài học này? Địa điểm Chúa muốn Tiên tri ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 18/07/2021

Sống Với Thánh Kinh: 18/07/2021Châm Ngôn 12:1–3Người Lành “Người lành được ơn của Đức Giê-hô-va; nhưng Đức Chúa Trời định tội cho người toan mưu ác” (câu 2). Câu hỏi suy ngẫm: Người lành và người ác có thái độ thế nào khi bị sửa phạt? Kết quả của người lành và người ác khác nhau như thế nào? Chúng ta nhờ đâu trở nên người lành? Là người lành, bạn phải sống thế nào cho xứng hiệp? Tiếp tục lời dạy về sự khôn ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 17/07/2021

Sống Với Thánh Kinh: 17/07/2021Ma-thi-ơ 7:13–14Quyền Lựa Chọn “Nhưng cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít” (câu 14). Câu hỏi suy ngẫm: Đặc điểm của cửa rộng là gì? Đặc điểm của cửa hẹp là gì? Số người quyết định chọn đi vào cửa rộng nhiều hơn đi vào cửa hẹp cho chúng ta thấy được điều gì? Đâu là những giá phải trả khi bạn chọn đi vào cửa hẹp, đường chật? Mỗi ngày chúng ta phải đưa ra r ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 16/07/2021

Sống Với Thánh Kinh: 16/07/2021Ma-thi-ơ 7:12Sự Dữ Không Còn Đất Đứng “Ấy vậy, hễ điều chi mà các ngươi muốn người ta làm cho mình, thì cũng hãy làm điều đó cho họ, vì ấy là luật pháp và lời tiên tri” (câu 12). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu dạy nguyên tắc gì trong cách cư xử với tha nhân? Điều này có ý nghĩa gì? Có sự khác biệt nào giữa truyền thống của người Do Thái và lời dạy của Chúa Giê-xu ở đây? Bạn áp ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top