Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh

Sống Với Thánh Kinh: 25/01/2020

Sống Với Thánh Kinh: 25/01/2020II Cô-rinh-tô 5:17Năm Mới—Mọi Sự Đều Trở Nên Mới “Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới” (câu 17). Câu hỏi suy ngẫm: Theo bạn, thế nào là người được dựng nên mới? Người được dựng nên mới phải thể hiện đời sống mới ở những phương diện nào? Trong năm mới này bạn thấy mình còn “những sự cũ” nào chưa “qua ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 24/01/2020

Sống Với Thánh Kinh: 24/01/2020Thi Thiên 116:1–19Còn Nhớ hay Đã Quên? “Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài” (Thi Thiên 103:2). Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao trước giả Thi Thiên 116 viết lên những lời ca ngợi ân huệ của Chúa? Ông kể lại những kinh nghiệm của mình ra sao? Để bày tỏ lòng báo đáp ơn Chúa, ông đã hứa nguyện điều gì? Bạn nhớ những ơn lành nào Chúa làm cho mình tr ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 23/01/2020

Sống Với Thánh Kinh: 23/01/2020I Cô-rinh-tô 10:12–13Không Hề Quá Sức “Những sự cám dỗ đến cho anh em, chẳng có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu; nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đàng cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được” (câu 13). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô cho biết đặc điểm chung nào về các sự thử thách mà con dân Chúa phả ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 22/01/2020

Sống Với Thánh Kinh: 22/01/2020I Cô-rinh-tô 10:11–12Hãy Giữ Kẻo Ngã “Vậy thì, ai tưởng mình đứng, hãy giữ kẻo ngã” (câu 12). Câu hỏi suy ngẫm: Điều Sứ đồ Phao-lô khuyên trong câu 12 là gì? Lời khuyên này dành cho những ai? Bạn được nhắc nhở gì về thực trạng của mình? Từ câu 1–4, Sứ đồ Phao-lô không những cho chúng ta thấy phước hạnh lớn lao mà tuyển dân Ít-ra-ên đã được nhận hưởng từ Đức Chúa Trời, nhưng cò ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 21/01/2020

Sống Với Thánh Kinh: 21/01/2020I Cô-rinh-tô 10:1–10Những Gương Cần Tránh “Mọi điều đó đã xảy ra để làm gương cho chúng ta, hầu cho chúng ta chớ buông mình theo tình dục xấu, như chính tổ phụ chúng ta đã buông mình” (câu 6). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô đã nhắc lại điều gì từ trong lịch sử của tuyển dân Ít-ra-ên? Mục đích ông nhắc lại những điều này để làm gì? Bạn nhận được lời nhắc nhở nào cho riêng mình ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 20/01/2020

Sống Với Thánh Kinh: 20/01/2020Giê-rê-mi 15:19–21Tường Đồng Vững Bền “Ta sẽ khiến ngươi làm tường đồng vững bền cho dân này, họ sẽ đánh với ngươi, nhưng không thắng ngươi được, vì Ta ở cùng ngươi đặng cứu ngươi và giải thoát ngươi, Đức Giê-hô-va phán vậy” (câu 20). Câu hỏi suy ngẫm: Đức Giê-hô-va tiếp tục hứa gì với Tiên tri Giê-rê-mi? Lời hứa này có ý nghĩa thế nào đối với ông? Lời hứa nào Chúa dành cho bạ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 19/01/2020

Sống Với Thánh Kinh: 19/01/2020Gióp 42:12–17Phước Hạnh qua Sự Hoạn Nạn “Đức Chúa Trời ban mọi ơn đã gọi anh em đến sự vinh hiển đời đời của Ngài trong Đấng Christ, thì sau khi anh em tạm chịu khổ, chính Ngài sẽ làm cho anh em trọn vẹn, vững vàng, và thêm sức cho” (I Phi-e-rơ 5:10). Câu hỏi suy ngẫm: Qua sự hoạn nạn, Chúa ban cho ông Gióp những phước hạnh nào? Bạn nghĩ vì sao Chúa cho con cái Ngài gặp hoạn n ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 18/01/2020

Sống Với Thánh Kinh: 18/01/2020Giê-rê-mi 15:15–19Nếu Ngươi Trở Lại “…Đức Giê-hô-va phán như vầy: Nếu ngươi trở lại, thì Ta sẽ lại đem ngươi đứng trước mặt Ta; nếu ngươi làm cho sự quý lìa khỏi sự hèn, thì ngươi sẽ như miệng Ta, chúng nó sẽ trở về cùng ngươi; nhưng ngươi chẳng trở về cùng chúng nó” (câu 19). Câu hỏi suy ngẫm: Tâm trạng của Tiên tri Giê-rê-mi được bày tỏ ra sao? Đức Giê-hô-va trả lời cho ông ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 17/01/2020

Sống Với Thánh Kinh: 17/01/2020Giăng 20:11–18Tôi Đã Thấy Chúa Phục Sinh “Ma-ri Ma-đơ-len đi rao bảo cho môn đồ rằng mình đã thấy Chúa, và Ngài đã phán cùng mình những điều đó” (câu 18). Câu hỏi suy ngẫm: Khi hai sứ đồ đã ra về, bà Ma-ri Ma-đơ-len ở lại và thấy những gì? Tại sao bà không nhận ra Chúa đang nói với bà? Bà nhận biết Chúa sống lại khi nào? Bà đã làm gì sau đó? Điều gì cho thấy bạn nghe tiếng Chú ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 16/01/2020

Sống Với Thánh Kinh: 16/01/2020Giăng 20:1–10Chưa Hiểu Lời Kinh Thánh “Vì chưng hai người chưa hiểu Lời Kinh Thánh rằng Đức Chúa Giê-xu phải từ kẻ chết sống lại” (câu 9). Câu hỏi suy ngẫm: Sau khi nghe bà Ma-ri Ma-đơ-len báo tin người ta đem xác Chúa đi đâu mất, hai Sứ đồ Phi-e-rơ và Giăng đã làm gì? Tại sao họ trở về nhà với tâm trạng lo lắng, sợ hãi và ở trong nhà đóng cửa lại? Bạn làm gì để Chúa Giê-xu th ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top