Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh

Sống Với Thánh Kinh: 12/05/2021

Sống Với Thánh Kinh: 12/05/2021Phục Truyền 7:12–15Được Phước Trổi Hơn “Ngươi sẽ được phước hơn mọi dân; nơi ngươi sẽ chẳng có ai son sẻ, hoặc nam hay nữ, hoặc con đực hay con cái trong bầy súc vật của ngươi” (câu 14). Câu hỏi suy ngẫm: Khi người Ít-ra-ên giữ giao ước với Chúa, Ngài sẽ ban phước gì cho họ? Những phước hạnh đặc biệt này có ý nghĩa gì? Được phước trổi hơn mọi dân khiến những dân tộc chung quan ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 11/05/2021

Sống Với Thánh Kinh: 11/05/2021Phục Truyền 7:6–11Dân Tộc Được Chọn “Đức Giê-hô-va tríu mến và chọn lấy các ngươi, chẳng phải vì các ngươi đông hơn mọi dân khác đâu; thật số các ngươi là ít hơn những dân khác” (câu 7). Câu hỏi suy ngẫm: Lý do nào Đức Chúa Trời lựa chọn người Ít-ra-ên trở thành dân thuộc riêng cho Ngài? Điều gì cho thấy việc người Ít-ra-ên được Chúa chọn không bị đổi dời theo thời gian? Bạn p ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 10/05/2021

Sống Với Thánh Kinh: 10/05/2021I Giăng 3:18Nhiều Hơn Là Lời Nói “Hỡi các con cái bé mọn, chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật” (câu 18). Câu hỏi suy ngẫm: Tình yêu thương thật được bày tỏ như thế nào? Vì sao nhiều người chọn lựa lời nói để bày tỏ tình yêu với người khác? Phẩm chất nhịn nhục trong bông trái Thánh Linh dự phần gì trong nếp sống yêu thương? Có những đòi hỏi nào để b ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 09/05/2021

Sống Với Thánh Kinh: 09/05/2021Ru-tơ 1:1–17Hạnh Phúc Đong Đầy “Ru-tơ thưa rằng: Xin chớ nài tôi phân rẽ mẹ; vì mẹ đi đâu, tôi sẽ đi đó; mẹ ở nơi nào, tôi sẽ ở nơi đó. Dân sự của mẹ, tức là dân sự của tôi; Đức Chúa Trời của mẹ, tức là Đức Chúa Trời của tôi; mẹ thác nơi nào, tôi muốn thác và được chôn nơi đó. Ví bằng có sự chi khác hơn sự chết phân cách tôi khỏi mẹ, nguyện Đức Giê-hô-va giáng họa cho tôi!” (c ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 08/05/2021

Sống Với Thánh Kinh: 08/05/2021I Tê-sa-lô-ni-ca 5:14–15Nhịn Nhục Đối Với Mọi Người “Nhưng, hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người” (câu 14). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô khuyên con cái Chúa phải cư xử thế nào đối với từng hạng người? Cuối cùng là phải có thái độ ra sao với mọi người? Điều này dễ hay kh ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 07/05/2021

Sống Với Thánh Kinh: 07/05/2021Gia-cơ 1:1–4Vui Mừng trong Thử Thách “Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sinh ra sự nhịn nhục” (câu 2–3). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gia-cơ khuyên các tín hữu gốc Do Thái tản lạc điều gì? Tại sao ông khuyên như vậy? Một số nhân vật nào trong Kinh Thánh được Chúa rèn luyện trong thử th ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 06/05/2021

Sống Với Thánh Kinh: 06/05/2021Mác 15:16–20Nhịn Nhục trong Vâng Phục “Người đã bị người ta khinh dể và chán bỏ, từng trải sự buồn bực, biết sự đau ốm, bị khinh như kẻ mà người ta che mặt chẳng thèm xem; chúng ta cũng chẳng coi người ra gì” (Ê-sai 53:3). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu phải chịu sự sỉ nhục ra sao? Ngài phản ứng thế nào? Vì sao Chúa phải nín chịu như vậy? Gương của Chúa giúp gì cho bạn trong mố ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 05/05/2021

Sống Với Thánh Kinh: 05/05/2021Gia-cơ 5:9–11Những Tấm Gương Nhịn Nhục “Hỡi anh em, hãy lấy các đấng tiên tri đã nhân danh Chúa mà nói, làm mẫu mực về sự chịu khổ và nhịn nhục cho mình” (câu 10). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gia-cơ cho biết có nguy cơ nào xảy ra cho tín hữu khi chờ đợi ngày Chúa đến? Để tránh nguy cơ này các tín hữu phải làm gì? Bài học này giúp bạn thế nào khi đối diện với những thử thách trong cu ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 04/05/2021

Sống Với Thánh Kinh: 04/05/2021Gia-cơ 5:7–8Nhịn Nhục Chờ Đợi “Anh em cũng vậy hãy nhịn nhục và bền lòng; vì kỳ Chúa đến gần rồi” (câu 8). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gia-cơ đưa ra mệnh lệnh nào? Vì sao phải thực hiện mệnh lệnh này? Ông dùng hình ảnh nào để minh họa? Hình ảnh minh họa này cho bạn hiểu hơn về mệnh lệnh này thế nào? Bạn trung tín bước đi với Chúa để mong được điều quý báu nào? Ông Gia-cơ đã đưa ra m ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 03/05/2021

Sống Với Thánh Kinh: 03/05/2021Gia-cơ 1:2–4Kiên Trì Theo Đuổi Cuộc Đua “Thế thì, vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây lấy như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương ta, lấy lòng nhịn nhục theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta” (Hê-bơ-rơ 12:1). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gia-cơ viết cho các tín hữu đang chịu bức hại cần có cái nhìn như thế nào? Làm sao để đạt được ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top