Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh

Sống Với Thánh Kinh: 19/11/2018

Sống Với Thánh Kinh: 19/11/2018 Giê-rê-mi 9:23-26 Cắt Bì hay Không Cắt Bì? “Anh em cũng chịu cắt bì trong Ngài, không phải phép cắt bì bởi tay người ta làm ra, nhưng là phép cắt bì của Đấng Christ, là lột bỏ tính xác thịt của chúng ta” (Cô-lô-se 2:11). Câu hỏi suy ngẫm: Phép cắt bì có ý nghĩa gì? “Lòng chưa cắt bì” được hiểu như thế nào? Tại sao Chúa phán sẽ phạt dân Chúa dù họ đã chịu cắt bì? Bạn áp dụng b ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 18/11/2018

Sống Với Thánh Kinh: 18/11/2018 Gióp 30:1-8 Nhạo Báng “Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng” (Thi Thiên 1:1). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp cho biết những thành phần nào đang nhạo báng ông? Chúa Giê-xu và môn đệ Ngài đã từng bị nhạo báng như thế nào? Điều này khích lệ bạn ra sao khi bị nhạo báng vì niềm tin nơi Chúa? Trong hoàn cảnh t ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 17/11/2018

Sống Với Thánh Kinh: 17/11/2018 Giăng 17:9-12 Xin Gìn Giữ Họ trong Danh Cha “Con không ở thế gian nữa, nhưng họ còn ở thế gian, và Con về cùng Cha. Lạy Cha Thánh, xin gìn giữ họ trong Danh Cha, là Danh Cha đã ban cho Con, để họ cũng hiệp làm một như chúng ta vậy” (câu 11). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu nhấn mạnh điều gì trong lời cầu nguyện cho các môn đệ? Mục đích Chúa cầu nguyện để các môn đệ sống thế nào ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 16/11/2018

Sống Với Thánh Kinh: 16/11/2018 Giăng 17:6-8 Trở Thành Người Chúa Muốn “Vì Con đã truyền cho họ những Lời Cha đã truyền cho Con, và họ đã nhận lấy; nhìn biết quả thật rằng Con đến từ nơi Cha, và tin rằng ấy là Cha sai Con đến” (câu 8). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu đã thưa với Cha về đức tin của các môn đệ như thế nào? Điều này cho thấy Chúa biết rõ điều gì về đức tin của họ? Bạn làm gì để có thể trở thành ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 15/11/2018

Sống Với Thánh Kinh: 15/11/2018 Ê-xơ-tê 2:1-11 Khi Chúa Hành Động “Con gái trẻ đó đẹp lòng Hê-gai và được ơn trước mặt người” (câu 9a). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao các quan cận thần xin vua ra chỉ thị tuyển tân hoàng hậu? Ông Mạc-đô-chê và bà Ê-xơ-tê được giới thiệu như thế nào? Nhờ đâu mà bà Ê-xơ-tê “được ơn” trước hoạn quan Hê-gai? Bạn học được điều gì qua câu chuyện này? Phân đoạn Kinh Thánh này bắt đầu bằ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 14/11/2018

Sống Với Thánh Kinh: 14/11/2018 Ê-xơ-tê 1:13-21 Chương Trình Đến từ Chúa “Lòng của vua ở trong tay Đức Giê-hô-va khác nào dòng nước chảy, Ngài làm nghiêng lệch nó bề nào tùy ý Ngài muốn” (Châm Ngôn 21:1). Câu hỏi suy ngẫm: Phản ứng của Vua A-suê-ru thế nào khi hay tin Hoàng hậu Vả-thi khước từ thực thi mệnh lệnh của vua? Những cố vấn cho vua đã nghĩ ra cách gì để trừng phạt Hoàng hậu Vả-thi? Bạn thấy Chúa l ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 13/11/2018

Sống Với Thánh Kinh: 13/11/2018 Ê-xơ-tê 1:1-12 Đấng Tể Trị Dòng Lịch Sử “Đức Chúa Trời phán rằng: Ta là Đấng tự hữu hằng hữu” (Xuất Ê-díp-tô Ký 3:14). Câu hỏi suy ngẫm: Phân đoạn này cho biết gì về đất nước Ba Tư và Vua A-suê-ru thời bấy giờ? Sự bất tuân của Hoàng hậu Vả-thi cho thấy Chúa tể trị dòng lịch sử như thế nào? Điều này giúp con cái Chúa sống vững lòng ra sao? Mở đầu sách Ê-xơ-tê là những lời giới ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 12/11/2018

Sống Với Thánh Kinh: 12/11/2018 Giăng 13:33-35 Mẫu Mực Yêu Nhau trong Hội Thánh “Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau; như Ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy” (câu 34). Câu hỏi suy ngẫm: Điều răn mới trong câu 34 là gì? Vì sao Chúa lại gọi đây là điều răn mới? Nhờ đâu mà thiên hạ nhận biết các môn đệ của Chúa Giê-xu? Bạn thể hiện tình yêu t ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 11/11/2018

Sống Với Thánh Kinh: 11/11/2018 Gióp 29:21-25 Răn Bảo “Ấy là Ngài mà chúng tôi rao giảng, lấy mọi sự khôn ngoan răn bảo mọi người, dạy dỗ mọi người, hầu cho bày tỏ mọi người trở nên trọn vẹn trong Đấng Christ ra trước mặt Đức Chúa Trời” (Cô-lô-se 1:28). Câu hỏi suy ngẫm: Lời khuyên răn trước đây của ông Gióp đã mang lại kết quả nào cho mọi người? Khi ông bị thử thách, mọi người đối xử với ông ra sao? Chúa m ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 10/11/2018

Sống Với Thánh Kinh: 10/11/2018 Công Vụ 15:35-41 Bất Đồng Nhưng Không Bất Hòa “Trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy tình yêu thương, vì là dây liên lạc của sự trọn lành” (Cô-lô-se 3:14). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô và ông Ba-na-ba bất đồng với nhau về chuyện gì? Họ giải quyết vấn đề ra sao? Kết quả thế nào? Làm thế nào để có thể bất đồng mà không bất hòa trong Hội Thánh? Sau hành trình truyền giáo lần thứ n ...

Read more

©2012-2018 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top