Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh

Sống Với Thánh Kinh: 23/05/2019

Sống Với Thánh Kinh: 23/05/2019 I Cô-rinh-tô 6:12-17 Kết Hiệp với Chúa “Anh em há chẳng biết người nào kết hiệp với điếm đĩ, thì trở nên một xác với nó sao? Vì có chép rằng: Hai người sẽ đồng nên một thịt. Còn ai kết hiệp với Chúa thì trở nên một tính thiêng liêng cùng Ngài” (câu 16-17). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô nói đến hai sự lựa chọn đối tượng kết hiệp cho tín hữu tại Cô-rinh-tô như thế nào? Kết qu ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 22/05/2019

Sống Với Thánh Kinh: 22/05/2019 Giê-rê-mi 12:7-17 Ta Cũng Sẽ Thương Xót “Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn” (II Phi-e-rơ 3:9). Câu hỏi suy ngẫm: Những từ ngữ nào được dùng để chỉ về tuyển dân Ít-ra-ên? Nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng đất và xứ đều hoan ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 21/05/2019

Sống Với Thánh Kinh: 21/05/2019 Giê-rê-mi 12:7-11 Cưu Mang Công Việc Chúa “Hãy cẩn thận về chức vụ mà ngươi đã nhân danh Chúa nhận lãnh, để làm cho thật trọn vẹn” (Cô-lô-se 4:17). Câu hỏi suy ngẫm: Thái độ và hành động của những lãnh đạo thuộc linh và đất nước trước tình trạng của tuyển dân và đất nước như thế nào? Bản án Chúa mà tuyển dân Chúa phải đón nhận trong câu 7 là gì? Làm thế nào để Cơ Đốc nhân cưu ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 20/05/2019

Sống Với Thánh Kinh: 20/05/2019 Giê-rê-mi 12:1-6 Chạy Thi Với Ngựa “Nếu ngươi chạy thi với kẻ chạy bộ, mà còn mỏi mệt, thì làm sao thi được với ngựa? Khi trong xứ yên lặng, ngươi được an ổn, nhưng khi sông Giô-đanh tràn, thì ngươi sẽ làm thế nào?” (câu 5). Câu hỏi suy ngẫm: Tâm trạng của Tiên tri Giê-rê-mi ra sao khi ông hay tin người A-na-tốt đang rình để hại mạng sống ông? Lời thách thức Chúa dành cho ông ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 19/05/2019

Sống Với Thánh Kinh: 19/05/2019 Gióp 34:1-4 Tìm Sự Khôn Ngoan từ Chúa “Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con; phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con” (Châm Ngôn 3:5-6). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Ê-li-hu có thái độ ra sao và ông kêu gọi mọi người điều gì? Con người có đủ sự khôn ngoan để hiểu được công việc của Đức Chúa Trời ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 18/05/2019

Sống Với Thánh Kinh: 18/05/2019 Giăng 18:28-32 Mồ Mả Tô Trắng Bề Ngoài “Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! Vì các ngươi giống như mồ mả tô trắng bề ngoài cho đẹp, mà bề trong thì đầy xương người chết và mọi thứ dơ dáy” (Ma-thi-ơ 23:27). Câu hỏi suy ngẫm: Những lời đối đáp giữa những thầy tế lễ cả và các trưởng lão với Tổng đốc Phi-lát lộ rõ bản chất đạo đức giả của họ nh ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 17/05/2019

Sống Với Thánh Kinh: 17/05/2019 Giăng 18:25-27 Để Không Phạm Tội Cùng Chúa “Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi, để tôi không phạm tội cùng Chúa” (Thi Thiên 119:11). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Giăng và Sứ đồ Ma-thi-ơ ghi lại ba lần chối Chúa của Sứ đồ Phi-e-rơ như thế nào? Mức độ chối Chúa tăng dần như thế nào? Nhờ đâu Sứ đồ Phi-e-rơ ăn năn? Làm thế nào để bạn không phạm tội cùng Chúa? Sứ đồ Giăng ghi lại ba l ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 16/05/2019

Sống Với Thánh Kinh: 16/05/2019 Giăng 18:19-24 Buổi Thẩm Vấn Đầu Tiên “Vậy, thầy cả thượng phẩm gạn hỏi Đức Chúa Giê-xu về môn đệ Ngài và đạo giáo Ngài” (câu 19). Câu hỏi suy ngẫm: Bạn nhận định thế nào về ý đồ gài bẫy Chúa và tính bất hợp pháp của cuộc thẩm vấn đầu tiên? Tại sao người ta vả Chúa? Chúa đáp lại ra sao? Người có chức vụ cần sống thế nào để nhận được sự tôn trọng? Buổi thẩm vấn đầu tiên ngay t ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 15/05/2019

Sống Với Thánh Kinh: 15/05/2019 Ê-xơ-tê 6:1-11 Đấng Hằng Điều Khiển Mọi Điều “Vua nói với Ha-man rằng: Hãy mau mau đem áo triều và ngựa, y như lời ngươi nói, mà mặc cho Mạc-đô-chê, người Giu-đa, đương ngồi tại cửa vua; chớ bỏ qua gì hết về mọi điều ngươi đã nói” (câu 10). Câu hỏi suy ngẫm: Biến cố nào đã làm thay đổi cục diện giữa ông Ha-man và ông Mạc-đô-chê? Vua ra lệnh cho ông Ha-man làm gì cho ông Mạc đ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 14/05/2019

Sống Với Thánh Kinh: 14/05/2019 Ê-xơ-tê 5:9-14 Nguy Hại của Lòng Thù Hận “Trong ngày đó, Ha-man đi ra vui vẻ và lòng hớn hở. Nhưng khi Ha-man thấy Mạc-đô-chê ở nơi cửa vua không đứng dậy, cũng không chuyển động vì mình, bèn đầy dẫy lòng giận dữ Mạc-đô-chê” (câu 9). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao niềm kiêu hãnh của ông Ha-man không trọn vẹn sau khi dự yến tiệc của Hoàng hậu Ê-xơ-tê? Vợ và bạn hữu của ông đã hiến ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top