Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh

Sống Với Thánh Kinh: 31/03/2023

Sống Với Thánh Kinh: 31/03/2023Xuất Ê-díp-tô Ký 34:29–35Phản Ánh Vinh Quang Chúa “Khi Môi-se tay cầm hai bảng chứng đi xuống núi Si-na-i, chẳng biết rằng da mặt mình sáng rực bởi vì mình hầu chuyện Đức Giê-hô-va” (câu 29). Câu hỏi suy ngẫm: Điều gì xảy ra khi ông Môi-se cầm hai bảng chứng xuống núi Si-na-i? Dân chúng phản ứng như thế nào khi thấy điều đó? Tại sao ông Môi-se lấy lúp che mặt lại (II Cô-rinh-t ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 30/03/2023

Sống Với Thánh Kinh: 30/03/2023Xuất Ê-díp-tô Ký 34:27–28Giao Ước “Đức Giê-hô-va cũng phán cùng Môi-se rằng: Hãy chép các Lời này; vì theo các Lời này mà Ta lập giao ước cùng ngươi và cùng Ít-ra-ên” (câu 27). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa đã lập lại những giao ước quan trọng nào với dân Chúa? Ông Môi-se phải làm gì với lời giao ước Chúa dạy? Ông Môi-se ở với Chúa suốt bốn mươi ngày đêm không ăn uống có ý nghĩa gì? ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 29/03/2023

Sống Với Thánh Kinh: 29/03/2023   Xuất Ê-díp-tô Ký 34:25–26 (Xem thêm Xuất Ê-díp-tô Ký 12:3–11; 23:19) Chúa Lập Lại Giao Ước với Ít-ra-ên (Phần 5)   “Ngươi chớ dâng huyết của con sinh tế ta cùng bánh pha men, thịt của con sinh về lễ Vượt Qua chớ nên giữ đến sáng mai” (câu 25). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa dạy dân Chúa những điều gì? Mỗi điều có ý nghĩa như thế nào? Những điều Chúa dạy liên hệ gì đến con ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 28/03/2023

Sống Với Thánh Kinh: 28/03/2023II Sử Ký 19:1–3Cơn Giận của Chúa trên Vua Giô-sa-phát “Hỡi con, chớ khinh điều sửa phạt của Đức Giê-hô-va, chớ hiềm lòng khi Ngài quở trách, vì Đức Giê-hô-va yêu thương ai thì trách phạt nấy, như một người cha đối cùng con trai yêu dấu mình” (Châm Ngôn 3:11–12). Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Giê-hu đã quở trách Vua Giô-sa-phát điều gì khi vua vừa về tới cung? Vì sao? Vua được khe ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 27/03/2023

Sống Với Thánh Kinh: 27/03/2023II Sử Ký 18:27–34Lời Kêu Cầu Lúc Nguy Nan “Xảy khi các quan cai xe thấy Giô-sa-phát, thì nói rằng: Ấy là vua Ít-ra-ên. Chúng bèn xây lại đặng áp đánh người. Giô-sa-phát kêu la lớn, Đức Giê-hô-va tiếp cứu người, và Đức Chúa Trời khiến chúng dang xa khỏi người” (câu 31). Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Mi-chê nói gì về Vua A-háp? Lời tiên tri ứng nghiệm ra sao? Nhờ đâu Vua Giô-sa-phá ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 26/03/2023

Sống Với Thánh Kinh: 26/03/2023Châm Ngôn 19:24–29Dạy Con Ngỗ Nghịch “Hỡi con, hãy thôi nghe sự khuyên dạy khiến cho con lầm lạc cách xa các lời tri thức” (câu 27 BTT). “Hỡi con ta, khi không nghe lời khuyên dạy nữa, Con sẽ lầm lạc cách xa các lời tri thức” (câu 27 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Đứa con ngỗ nghịch thể hiện qua những đặc tính nào? Vua Sa-lô-môn hướng dẫn dạy những đứa con ngỗ nghịch ra sao? Bạn đư ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 25/03/2023

Sống Với Thánh Kinh: 25/03/2023II Cô-rinh-tô 9:1–7Nguyên Tắc Dâng Hiến “Hãy biết rõ điều đó, hễ ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều. Mỗi người nên tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra, không phải phàn nàn hay là vì ép uổng; vì Đức Chúa Trời yêu kẻ dâng của cách vui lòng” (câu 6–7). Câu hỏi suy ngẫm: Tinh thần quyên góp của các tín hữu Hội Thánh Cô-rinh-tô để cứu giúp tín hữu tại Giê-ru-sa-l ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 24/03/2023

Sống Với Thánh Kinh: 24/03/2023II Cô-rinh-tô 8:16–24Đã Được Thử Rèn “Chúng tôi lại sai một người trong anh em chúng tôi đi với họ, là người có lòng sốt sắng mà đòi phen chúng tôi đã thử thách trong nhiều dịp; …còn như hai anh em kia, là sứ giả của các Hội Thánh, tức là sự vinh hiển của Đấng Christ” (câu 22a, 23b). Câu hỏi suy ngẫm: Nhân vật được Sứ đồ Phao-lô nhắc đến trong câu 22 với lời chứng tốt như thế ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 23/03/2023

Sống Với Thánh Kinh: 23/03/2023II Cô-rinh-tô 8:16–21Trước Mặt Chúa và Trước Mặt Người Ta “...vì chúng tôi tìm tòi điều lành, chẳng những ở trước mặt Chúa, mà cũng ở trước mặt người ta nữa” (câu 21). Câu hỏi suy ngẫm: Lời chứng của Sứ đồ Phao-lô về những người cộng sự như thế nào? Tại sao ông cần thực hiện tốt việc quyên góp? Bạn học được điều gì từ Sứ đồ Phao-lô khi thực hiện những công việc liên quan đến t ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 22/03/2023

Sống Với Thánh Kinh: 22/03/2023Giê-rê-mi 41:4–10Sống Sai Mục Đích “Chớ nộp chi thể mình cho tội lỗi, như là đồ dùng gian ác, nhưng hãy phó chính mình anh em cho Đức Chúa Trời, dường như đã chết mà nay trở nên sống, và dâng chi thể mình cho Đức Chúa Trời như là đồ dùng về sự công bình” (Rô-ma 6:13). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Ích-ma-ên tiếp tục phạm tội như thế nào? Cuộc đời và tội lỗi của ông Ích-ma-ên cho thấy ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top