Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh

Sống Với Thánh Kinh: 07/04/2020

Sống Với Thánh Kinh: 07/04/2020Mác 12:28–34Thứ Ba Tuần Lễ Thánh “Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Này là điều thứ hai: Ngươi phải yêu kẻ lân cận như mình. Chẳng có điều răn nào lớn hơn hai điều đó” (câu 30–31). Câu hỏi suy ngẫm: Thầy thông giáo chất vấn Chúa Giê-xu về vấn đề gì? Chúa Giê-xu đã trả lời như thế nào? Tại đây bạn nhận ra lẽ thật t ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 06/04/2020

Sống Với Thánh Kinh: 06/04/2020Mác 11:12–21Thứ Hai Tuần Lễ Thánh “Ai nói mình ở trong Ngài, thì cũng phải làm theo như chính Ngài đã làm” (I Giăng 2:6). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu mong đợi và nhận được điều gì nơi cây vả? Hậu quả của cây vả có lá mà không có trái là gì? Bài học nhắc nhở điều gì cho đời sống con dân Chúa? Sáng thứ hai của Tuần Lễ Thánh, Chúa Giê-xu từ làng Bê-tha-ni trở lại Giê-ru-sa-lem ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 05/04/2020

Sống Với Thánh Kinh: 05/04/2020Mác 11:7–11Chúa Nhật Tuần Lễ Thánh “Khi Đức Chúa Giê-xu gần đến thành, thấy thì khóc về thành” (Lu-ca 19:41). Câu hỏi suy ngẫm: Đoàn dân đã có thái độ và phản ứng thế nào khi Chúa Giê-xu vào thành Giê-ru-sa-lem? Bạn có thể biết gì về đoàn dân qua những hành động này? Điều Chúa Giê-xu đòi hỏi và tìm kiếm trong Hội Thánh ngày nay là gì? Tuần lễ cuối cùng trước khi Chúa Giê-xu ch ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 04/04/2020

Sống Với Thánh Kinh: 04/04/2020Ma-thi-ơ 4:1–4Sống Nhờ Lời Chúa “Đức Chúa Giê-xu đáp: Có lời chép rằng: Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời” (câu 4). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu chịu cám dỗ ở đâu và vào thời điểm nào? Ma quỷ cám dỗ Chúa ở lãnh vực nào trước tiên? Chúa đối phó với sự cám dỗ như thế nào? Bạn thường chống lại cám dỗ bằng cách nào? Sau ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 03/04/2020

Sống Với Thánh Kinh: 03/04/2020Thi Thiên 1:1–3Nuôi Dưỡng Bằng Lời Chúa “Song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va, và suy ngẫm luật pháp ấy ngày và đêm” (câu 2). Câu hỏi suy ngẫm: Người được phước làm gì? Người suy ngẫm và làm theo Lời Chúa được phước gì theo hình ảnh ví sánh ở đây? Bạn đang nuôi dưỡng đời sống tâm linh bạn bằng Lời Chúa như thế nào? Để được phước, Cơ Đốc nhân không chỉ không THEO, ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 02/04/2020

Sống Với Thánh Kinh: 02/04/2020Thi Thiên 1:1–3Không Sống Theo Đời “Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng” (câu 1). Câu hỏi suy ngẫm: Diễn tiến của sự sa ngã đức tin Cơ Đốc nhân là gì? Người được phước là người không làm điều gì? Làm sao để Cơ Đốc nhân sống trong sạch giữa thế gian? Trước giả Thi Thiên 1 dùng những động từ: theo, đứn ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 01/04/2020

Sống Với Thánh Kinh: 01/04/2020Giăng 4:31–35Thức Ăn của Chúa “Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Đồ ăn của Ta tức là làm theo ý muốn của Đấng sai Ta đến, và làm trọn công việc Ngài” (câu 34). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Chúa chọn lộ trình đi ngang qua Sa-ma-ri? So sánh sự quan tâm của Chúa với sự quan tâm của môn đệ trong câu chuyện này. Thách thức cho các môn đệ ngày xưa cũng như Cơ Đốc nhân ngày nay là gì? Phúc Âm ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 31/03/2020

Sống Với Thánh Kinh: 31/03/2020Xuất Ê-díp-tô Ký 18:6–12Ông Giê-trô Tin Nhận Đức Chúa Trời “Bây giờ ta biết rằng Đức Giê-hô-va là lớn hơn hết các thần, vì khi người Ê-díp-tô cậy lòng kiêu-ngạo dấy lên, thì Ngài thắng được chúng nó”(câu 11). Câu hỏi suy ngẫm: Bạn nhận ra điều gì trong mối quan hệ giữa ông Môi-se và cha vợ qua câu chuyện này? Thái độ và đáp ứng của ông Giê-trô đối với Đức Chúa Trời như thế nào ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 30/03/2020

Sống Với Thánh Kinh: 30/03/2020Xuất Ê-díp-tô Ký 18:1–5Gia Đình “Vậy, Giê-trô, ông gia của Môi-se, đến với hai con trai và vợ Môi-se, thăm người nơi đồng vắng, chỗ đóng trại gần bên núi Đức Chúa Trời” (câu 5). Câu hỏi suy ngẫm: Phân đoạn Kinh Thánh hôm nay giới thiệu những ai trong gia đình của ông Môi-se? Bạn thấy những tâm tình nào trong gia đình của ông? Bài học hôm nay nhắc nhở bạn điều gì về gia đình củ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 29/03/2020

Sống Với Thánh Kinh: 29/03/2020Châm Ngôn 2:5–10Sự Khôn Ngoan Bày Tỏ về Đức Chúa Trời “Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy ngẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước” (Giô-suê 1:8). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn cho thấy sự khôn ngoan bày tỏ về Đức Chúa Trời như thế nào? Đường lối của Ngài ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top