Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh

Sống Với Thánh Kinh: 30/11/2020

Sống Với Thánh Kinh: 30/11/2020Xuất Ê-díp-tô Ký 21:18–22Luật Bồi Thường Tội Bạo Hành “Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy” (Ê-phê-sô 4:32). Câu hỏi suy ngẫm: Luật bồi thường cho những tội bạo hành cụ thể như thế nào? Luật lệ này có ý nghĩa gì với tuyển dân? Bài học này nhắc nhở bạn về điều gì trong cuộc sống? Sự bất đồn ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 29/11/2020

Sống Với Thánh Kinh: 29/11/2020Xuất Ê-díp-tô Ký 21:15–17Hiếu Kính Cha Mẹ “Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho” (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:12). Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao Đức Chúa Trời đưa ra hình phạt tử hình cho người phạm tội đánh, mắng cha mẹ và tội bắt cóc người? Làm thế nào để Cơ Đốc nhân không bạo hành với người khác, và nhất là đối với cha ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 28/11/2020

Sống Với Thánh Kinh: 28/11/2020I Sử Ký 24:1–3Hậu Quả Đáng Tiếc của Tội Lỗi “Đó là những sự mà đường lối và việc làm của ngươi đã chuốc lấy cho ngươi; đó là sự gian ác ngươi! Thật, sự ấy là cay đắng, thấu đến trong lòng ngươi” (Giê-rê-mi 4:18). Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao chỉ có hai người con của ông A-rôn được làm chức thầy tế lễ? Hai ông Na-đáp và A-bi-hu nhắc bạn điều gì về hậu quả của tội lỗi? Bạn thấy mình ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 27/11/2020

Sống Với Thánh Kinh: 27/11/2020I Sử Ký 23:6–32Phục Vụ Thầm Lặng “Vậy, hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu” (I Cô-rinh-tô 15:58). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Vua Đa-vít sắp xếp lại công việc của người Lê-vi? Họ được phân công làm những công việc cụ thể nào? Sự thờ phượng sẽ thế nào ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 26/11/2020

Sống Với Thánh Kinh: 26/11/2020Công Vụ 16:16–26Cảm Tạ Chúa trong Nghịch Cảnh “Lối nửa đêm, Phao-lô và Si-la đương cầu nguyện, hát ngợi khen Đức Chúa Trời; và những tù phạm đều nghe” (câu 25). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô và ông Si-la bị đánh và bỏ tù vì lý do gì? Hai ông đã làm gì trong ngục tù? Kết quả Chúa đã làm gì cho hai ông và gia đình người đề lao? Làm thế nào để chúng ta có thể cảm tạ Chúa trong ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 25/11/2020

Sống Với Thánh Kinh: 25/11/2020I Cô-rinh-tô 13:4Tình Yêu Thương hay Nhân Từ “Người nào tìm cầu sự công bình và sự nhân từ. Sẽ tìm được sự sống, sự công bình, và tôn trọng” (Châm Ngôn 21:21). Câu hỏi suy ngẫm: Nhân từ có nghĩa là gì? Sự nhân từ được bày tỏ qua những hành động nào? Vì sao Cơ Đốc nhân phải đối xử nhân từ với người khác? Lòng nhân từ của bạn thường được thể hiện khi nào và đối với ai? Sứ đồ Pha ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 24/11/2020

Sống Với Thánh Kinh: 24/11/2020I Cô-rinh-tô 13:4Tình Yêu Thương Hay Nhịn Nhục “Tình yêu thương hay nhịn nhục…” (câu 4a). Câu hỏi suy ngẫm: Cụm từ “hay nhịn nhục” có nghĩa là gì? Chúa Giê-xu đã nhịn nhục với chúng ta như thế nào? Người sống nóng nảy thường dẫn đến hậu quả gì? Làm thế nào để thể hiện “tình yêu thương hay nhịn nhục” với mọi người? Tình yêu thương thật được Sứ đồ Phao-lô mô tả với những biểu hi ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 23/11/2020

Sống Với Thánh Kinh: 23/11/2020I Cô-rinh-tô 13:1–3Con Đường Tốt Lành Hơn “Hỡi kẻ rất yêu dấu, chúng ta hãy yêu mến lẫn nhau; vì sự yêu thương đến từ Đức Chúa Trời, kẻ nào yêu, thì sinh từ Đức Chúa Trời và nhìn biết Đức Chúa Trời” (I Giăng 4:7). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô so sánh tình yêu thương với những ân tứ nào? Mục đích của sự so sánh này là gì? Đâu là con đường tốt lành hơn mà bạn và Hội Thánh cần ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 22/11/2020

Sống Với Thánh Kinh: 22/11/2020Châm Ngôn 8:17–21Vui Hưởng Của Cải Chúa Ban “Ta đi trong con đường công bình, giữa các lối ngay thẳng, đặng làm cho kẻ yêu mến ta hưởng được của cải thật, và làm cho đầy dẫy các kho tàng của họ” (câu 20–21). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn tiếp tục dạy con về ích lợi của sự khôn ngoan ra sao? Bạn sử dụng của cải Chúa ban cho ra sao? Thế nào là vui hưởng của cải Chúa ban cách đ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 21/11/2020

Sống Với Thánh Kinh: 21/11/2020Giê-rê-mi 22:10–16Nhận Biết Chúa “…Cha ngươi xưa đã ăn đã uống, làm ra sự công bình chính trực, cho nên được thịnh vượng. Người đã làm ra lẽ thẳng cho kẻ nghèo và thiếu thốn, cho nên được phước. Đức Giê-hô-va phán: Như vậy há chẳng phải là biết Ta sao?” (câu 15b–16). Câu hỏi suy ngẫm: Phân đoạn Kinh Thánh này nhắc đến những việc làm của ba vị vua nào? Lời Chúa khen ngợi vua nà ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top