Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh

Sống Với Thánh Kinh: 25/06/2017

Sống Với Thánh Kinh: 25/06/2017 Gióp 8:8-22Tìm Sự Khôn Ngoan từ Chúa “Hãy hết lòng tin cậy Ðức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con” (Châm Ngôn 3:5-6). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Binh-đát tiếp tục bênh vực sự công chính của Chúa như thế nào? Tại sao lời khuyên của ông Binh-đát trở nên vô ích với ông Gióp? Bạn ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 24/06/2017

Sống Với Thánh Kinh: 24/06/2017 I Cô-rinh-tô 1:17Quyền Năng Để Làm Chứng Về Chúa “Thật vậy, Đấng Christ đã sai tôi, chẳng phải để làm phép báp-têm đâu, nhưng để rao giảng Tin Lành, và chẳng dùng sự khôn khéo mà giảng, kẻo thập tự giá của Đấng Christ ra vô ích” (câu 17). Câu hỏi suy ngẫm: Qua sách Công Vụ Các Sứ Đồ và các thư tín của Sứ đồ Phao-lô, cho biết gì về khả năng của ông? Tại sao Sứ đồ Phao-lô không ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 23/06/2017

Sống Với Thánh Kinh: 23/06/2017 I Cô-rinh-tô 1:17Nhận Biết Công Tác Chúa Giao “Nhưng vì Đức Chúa Trời đã xét chúng tôi là xứng đáng giao cho việc giảng Tin Lành, nên chúng tôi cứ nói, không phải để đẹp lòng loài người, nhưng để đẹp lòng Đức Chúa Trời, là Đấng dò xét lòng chúng tôi” (I Tê-sa-lô-ni-ca 2:4). Câu hỏi suy ngẫm: Từ “Thật vậy” đầu câu 17 nhấn mạnh điều gì? Mục đích của Sứ đồ Phao-lô là gì khi ông ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 22/06/2017

Sống Với Thánh Kinh: 22/06/2017 Nê-hê-mi 3:3-15Thiếu Một Tấm Lòng cho Chúa “Kế chúng, những người Tê-cô-a tu bổ, song các người tước vị họ chẳng ghé vai vào công việc của chúa mình” (câu 5). Câu hỏi suy ngẫm: Những người nào không tham gia vào công việc xây sửa lại vách tường thành? Theo bạn, tại sao họ lại không tham gia vào công việc ấy? Bạn nhìn thấy hình ảnh tương tự nào trong Hội Thánh hay ban ngành củ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 21/06/2017

Sống Với Thánh Kinh: 21/06/2017 Nê-hê-mi 3:1-2Lãnh Đạo với Tinh Thần Đầy Tớ “Ê-li-a-síp, thầy tế lễ thượng phẩm, chỗi dậy với các anh em mình, là những thầy tế lễ, và xây cất cái cửa Chiên” (câu 1a). Câu hỏi suy ngẫm: Những người đầu tiên được nhắc trong tiến trình xây sửa tường thành Giê-ru-sa-lem là ai? Họ giữ chức vụ gì trong Giu-đa? Bạn học được gì từ sự nhiệt tình tham gia xây sửa vách tường thành c ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 20/06/2017

Sống Với Thánh Kinh: 20/06/2017 Nê-hê-mi 2:17-20Vững Lòng Tin Nơi Chúa “Tôi bèn đáp với chúng nó rằng: Đức Chúa của các tầng trời sẽ ban cho chúng ta sự hanh thông; vì vậy, chúng ta, là đầy tớ Ngài, sẽ chỗi dậy và xây sửa lại” (câu 20a). Câu hỏi suy ngẫm: Khi biết tin người Giu-đa cùng nhau xây sửa lại bức tường thành Giê-ru-sa-lem, thì nhóm San-ba-lát, Tô-bi-gia, và Ghê-sam đã phản ứng thế nào? Ông Nê-h ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 19/06/2017

Sống Với Thánh Kinh: 19/06/2017 Giê-rê-mi 5:15-19Gieo Gì Gặt Nấy “Chớ hề dối mình; Đức Chúa Trời không chịu khinh dể đâu; vì ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy” (Ga-la-ti 6:7). Câu hỏi suy ngẫm: Lời tiên tri cho biết dân tộc sẽ tấn công tuyển dân có những đặc điểm gì? Sự tàn diệt mà dân Chúa sẽ đối diện được mô tả ra sao? Họ đã gieo những điều gì và hậu quả họ sẽ gặt là gì? Bạn áp dụng bài học gieo gặt cho ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 18/06/2017

Sống Với Thánh Kinh: 18/06/2017 Gióp 8:1-7Dù Con Không Hiểu Hết “Các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu thì đường lối Ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng Ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu” (Ê-sai 55:9). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Binh-đát nêu lý do vì sao ông Gióp gặp hoạn nạn? Ông khuyên bạn mình như thế nào? Ông Binh-đát phạm những sai lầm gì khi khuyên bạn? Bạn phản ứng thế nào khi hoạn nạn xảy ra ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 17/06/2017

Sống Với Thánh Kinh: 17/06/2017 Giê-rê-mi 5:12-14Là Gió hay Lửa? “Bằng có ai không nghe theo Lời Ta mà đấng tiên tri nhân danh Ta nói, thì Ta sẽ hạch ai đó. Còn người tiên tri có lòng kiêu ngạo, nhân danh Ta nói điều chi Ta không biểu người nói, hay là nhân danh các thần khác mà nói, thì người tiên tri ấy phải chết” (Phục Truyền 18:19-20). Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Giê-rê-mi dùng hai hình ảnh nào để ví s ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 16/06/2017

Sống Với Thánh Kinh: 16/06/2017 Giê-rê-mi 5:6-13Không Thể Dung Thứ “Vậy nên sư tử trong rừng sẽ giết họ đi, muông sói nơi sa mạc diệt họ đi, beo đương rình ngoài thành họ, hễ ai ra khỏi đó, sẽ bị cắn xé! Vì tội lỗi của họ rất nhiều, sự bội nghịch của họ càng thêm” (câu 6). Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Giê-rê-mi mô tả hình ảnh kinh khiếp nào để dành cho tuyển dân của Chúa? Nguyên nhân nào? Hình ảnh nào thể hi ...

Read more

©2012-2017 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top