Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Trang Chính

In The Name of The Lord

...

Read more

Mục sư Đặng Ngọc Hương: Tinh Thần Thờ Phượng Của Đa-vít

Sứ điệp: Tinh Thần Thờ Phượng Của Đa-vít Kinh Thánh: Thi Thiên 63:1-8  Diễn giả: Mục sư Đặng Ngọc Hương [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 18/10/2018

Sống Với Thánh Kinh: 18/10/2018 Giăng 16:25-28 Trao Ban Phước Hạnh “Ta đã dùng ví dụ mà nói cho các ngươi mọi điều đó. Giờ đến, là khi Ta chẳng còn dùng ví dụ mà nói cùng các ngươi nữa, nhưng khi ấy Ta sẽ nói rõ ràng về Cha cho các ngươi” (câu 25). Câu hỏi suy ngẫm: Trước khi lìa môn đệ để lên thập tự giá, Chúa Giê-xu đã hứa ban cho môn đệ những phước hạnh nào? Điều gì bảo đảm cho những lời hứa đó? Bạn cần ...

Read more

Hát Như Đa-vít

Tựa đề: Hát Như Đa-vít Nguyên tác: Sing Like David Sang Kinh Thánh: "Trọn đời sống tôi sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va; Hễ tôi còn sống chừng nào tôi sẽ hát xướng cho Đức Chúa Trời tôi chừng nấy." Thi Thiên 146:2 [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

The Sweetest Name of All

...

Read more

Dance Like David Danced

Tựa đề: Hát Như Đa-vít Nguyên tác: Sing Like David Sang Kinh Thánh: "Trọn đời sống tôi sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va; Hễ tôi còn sống chừng nào tôi sẽ hát xướng cho Đức Chúa Trời tôi chừng nấy." Thi Thiên 146:2 [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 291

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Mác 12Mác 13Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: Giăng 20:10-18

Cùng Học Kinh Thánh Giăng 20:10-18 Câu Hỏi Gợi Ý Có bao giờ bạn bỏ lỡ cơ hội làm gì đó cho một người mình yêu thương hoặc quý mến hay không?  Bạn cảm thấy thế nào? Tại sao? Câu Hỏi Thảo Luận Sau đó, hai môn đồ của Chúa làm gì (20:10)?  Nhưng Ma-ri Ma-đơ-len thì sao (20:11a)?  Theo bạn tại sao? Cô đã làm gì (20:11b) và thấy điều gì (20:12)? Những người đó hỏi Ma-ri Ma-đơ-len điều gì (20:13a)? ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 17/10/2018

Sống Với Thánh Kinh: 17/10/2018 Nê-hê-mi 13:23-31 Dòng Dõi Thánh “Vả, hơi sống của Đức Chúa Trời dù có dư dật, chỉ làm nên một người mà thôi. Nhưng vì sao chỉ làm một người? Ấy là vì tìm một dòng dõi thánh” (Ma-la-chi 2:15a). Câu hỏi suy ngẫm: Người Ít-ra-ên đã vi phạm kết ước nào với Chúa? Ông Nê-hê-mi đã quở trách dân Chúa ra sao? Ông Nê-hê-mi đã nêu ra kinh nghiệm thất bại của nhân vật lịch sử nào? Làm t ...

Read more

I Bowed On My Knees

...

Read more

©2012-2018 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top