Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Cùng Học Kinh Thánh: Công Vụ 3:11-28

Cùng Học Kinh Thánh: Công Vụ 3:11-28

Cùng Học Kinh Thánh: Công Vụ 3:11-28

Cùng Học Kinh Thánh
Công Vụ 3:11-28

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn phải ở trong hoàn cảnh phải trình bày một lời giải thích cho đám đông hay không?  Bạn đã làm gì để giúp người nghe hiểu và chấp nhận lời giải thích của bạn?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Sau khi người què được chữa lành, việc gì đã xảy ra (3:11)? Trước thái độ kinh ngạc của dân chúng, Sứ đồ Phi-e-rơ đã làm gì (3:12)?  Diễn tiến trong câu chuyện này giống như việc đã xảy ra trong (2:1-14) như thế nào?
  2. Trong phần mở đầu bài giảng, Sứ đồ Phi-e-rơ nói rõ điều gì (3:12)?   Trọng tâm của bài giảng hướng về ai (3:13)? Tên của Đức Chúa Jesus trong nguyên văn Do Thái có nghĩa là gì? Điều này liên hệ như thế nào với lời giải thích trong (3:16)?
  3. Sứ đồ Phi-e-rơ đã nhắc đến những tội lỗi nào của người Do Thái (3:13-15)?  Tại sao?  Sau đó, ông đã an ủi họ như thế nào (3:17-18)?  Sứ đồ Phi-e-rơ kêu họ phải làm gì (3:19-22)?  Ông cảnh cáo họ điều gì (3:23)?  Ông đã khích lệ họ như thế nào, và giải thích cho họ biết Chúa muốn họ làm gì (3:24-26)?
  4. Đức Chúa Jesus đã được Sứ đồ Phi-e-rơ trình bày như thế nào trong bài giảng này (3:13-26)?  Xin so sánh những đặc tính của Đức Chúa Jesus được Phi-e-rơ trình bày trong bài giảng này với những điều đã được nhắc đến trong bài giảng trước (2:22-36).

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Đức Chúa Trời thường dùng những hoàn cảnh khác nhau để đưa người đến với Hội Thánh.  Bạn và Hội Thánh của bạn đã làm gì để bắt lấy cơ hội giúp cho những thân hữu biết rõ Chúa là ai, và giải thích cho họ vì sao họ cần tin nhận Ngài?
  2. Trong câu chuyện này, Giăng không nói một lời nào nhưng luôn đứng cạnh Phi-e-rơ.  Bạn có sẵn lòng đóng vai trò hổ trợ, đứng bên cạnh những nhà lãnh đạo Hội Thánh để giúp họ trong công tác truyền giảng hay không?
  3. Bạn học được gì từ Sứ đồ Phi-e-rơ qua cách giới thiệu Chúa và mời gọi thân hữu tin nhận Chúa?

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top