Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 1:1-11

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 1:1-11

BibleFood_01
Cùng Học Kinh Thánh
Công Vụ 1:1-11

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn viết thư thuật lại chuyện của một nhân vật nào cho một người khác hay không?  Vì sao bạn viết về nhân vật đó?  Vì sao người nhận thư nên biết về nhân vật này?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Trong phần mở đầu, tác giả đã tóm tắt nội dung cuốn sách đầu tiên mà ông đã viết là gì (1:1)?  Xin so sánh những chi tiết tác giả nhắc đến trong (1:1-3) với Lu-ca 24:45-53.
  2. Nội dung của cuốn sách thứ hai bắt đầu với việc gì? Đức Chúa Jesus dặn các môn đồ những điều gì (1:4)?  Xin phân tích sự khác biệt giữa hai lễ báp-têm mà Đức Chúa Jesus đã nhắc đến trong (1:5)?
  3. Các môn đồ đã hỏi Chúa điều gì (1:6)?  Đức Chúa Jesus đã trả lời các môn đồ như thế nào (1:7)?  Tại sao Đức Chúa Jesus không trả lời trực tiếp câu hỏi của họ? Các môn đồ không nên biết thời điểm của Đức Chúa Trời (1:7), nhưng Chúa muốn họ biết điều gì (1:8)?
  4. Sau khi Đức Chúa Jesus căn dặn các môn đồ, điều gì đã xảy ra (1:9)?  Trong lúc các môn đồ đang sửng sờ, ai đã đến với họ (1:10)?  Những người này nói với họ điều gì (1:11)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Có bao giờ bạn viết để giới thiệu Chúa cho một người thân quen hay không?  Những đặc điểm nào của Chúa mà bạn muốn cho người thân của mình nên biết?  Nếu bạn chưa bao giờ giới thiệu Chúa cho người khác, lý do nào khiến bạn không thể làm điều đó?
  2. Có bao giờ bạn có những thắc mắc với Chúa hay không?  Nếu Đức Chúa Jesus trả lời, điều nào Ngài muốn bạn cần hiểu tường tận và điều nào bạn không nên biết?
  3. Bạn có biết Chúa đủ để kể cho người khác nghe về Ngài hay không?  Bạn cần làm gì để hiểu rõ về Chúa?

Kinh Thánh Tham Khảo: Công Vụ 1:1-11

Lời Tựa

1. Thưa ngài Thê-ô-phi-lơ, trong sách thứ nhất, tôi đã viết về mọi điều Ðức Chúa Jesus đã làm và dạy từ ban đầu 2. cho đến ngày Ngài được cất lên trời, sau khi Ngài cậy Ðức Thánh Linh dạy bảo các sứ đồ Ngài đã chọn. 3. Sau khi chịu khổ hình, Ngài đã dùng nhiều cách để chứng tỏ với họ rằng Ngài đang sống. Ngài hiện ra với họ trong bốn mươi ngày và dạy họ những điều về vương quốc Ðức Chúa Trời.

4. Trong khi họp với họ, Ngài truyền cho họ, “Ðừng rời Giê-ru-sa-lem, nhưng phải chờ điều Ðức Chúa Cha đã hứa, đó là điều các ngươi đã nghe Ta nói, 5. vì Giăng đã làm báp-têm bằng nước, nhưng ít ngày nữa các ngươi sẽ được báp-têm bằng Ðức Thánh Linh.”

Chúa Thăng Thiên

6. Vậy khi họ đến với nhau, họ hỏi Ngài rằng, “Lạy Chúa, phải chăng đây là thời kỳ Chúa tái lập vương quốc I-sơ-ra-ên?”

7. Ngài phán với họ, “Thời kỳ và thời điểm mà Ðức Chúa Cha đã tự quyền định lấy là điều các ngươi không được cho biết; 8. nhưng khi Ðức Thánh Linh giáng trên các ngươi, các ngươi sẽ nhận lãnh quyền năng và làm những nhân chứng của Ta tại Giê-ru-sa-lem, khắp miền Giu-đê, miền Sa-ma-ri, cho đến tận cùng trái đất.”

9. Sau khi Ngài nói những điều ấy, Ngài được cất lên trời trong khi họ nhìn theo, và một đám mây tiếp Ngài khuất khỏi mắt họ.

10. Ðang khi Ngài ngự lên và họ chăm chú nhìn theo lên trời, đột nhiên, hai người mặc y phục trắng đứng bên họ. 11. Hai vị đó nói với họ, “Hỡi những người Ga-li-lê, tại sao các ngươi đứng nhìn lên trời như thế? Ðức Chúa Jesus nầy, Ðấng vừa được cất lên trời khỏi các ngươi, sẽ trở lại y như cách các ngươi đã thấy Ngài lên trời vậy.”

Comments (1)

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top