Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 2:37-47

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 2:37-47

Peter_01
Cùng Học Kinh Thánh
Công Vụ 2:37-47

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Lần cuối cùng bạn đã giới thiệu Chúa cho người khác là lúc nào?  Chuyện gì đã xảy ra? Ai là người cộng tác với bạn vào lúc đó?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Thính giả phản ứng như thế nào trước sứ điệp của Sứ đồ Phi-e-rơ (2:37)? Sứ đồ Phi-e-rơ khuyên họ cần làm gì? Họ sẽ nhận lãnh điều gì (2:38)?  Dựa vào đâu, Sứ đồ Phi-e-rơ đã đưa ra lời hứa đó?  Lời hứa của Chúa được dành cho ai (2:39)?
  2. Để khích lệ đám đông quyết định theo Chúa, Sứ đồ Phi-e-rơ đã nói thêm điều gì (2:39)?  Kết quả của lời kêu gọi đó như thế nào (2:40)?  Yếu tố nào đã đem lại kết quả phi thường này? Lời hứa của Đức Chúa Jesus trong (1:8) đã được ứng nghiệm như thế nào?
  3. Những người mới tin Chúa đã làm gì (2:41)?  Những sinh hoạt này mang ý nghĩa gì?  Vì sao các tín hữu có lòng kính sợ (2:42)?  Yếu tố nào mà những người lãnh đạo Hội Thánh cần có (2:43)?
  4. Sinh hoạt của cộng đồng tín hữu đầu tiên như thế nào (2:44-45)?  Động cơ nào khiến họ có thể làm điều đó? Họ đã sống với Chúa, với nhau, và với tha nhân như thế nào (2:46-47)? Kết quả ra sao?
  5. Từ phân đoạn Kinh Thánh này, bạn học được điều gì về vai trò của lãnh đạo Hội Thánh, của tín hữu, và của Đức Chúa Trời trong việc dẫn đưa người về với Chúa?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Qua cách trình bày của Sứ đồ Phi-e-rơ, bạn có thể giải thích cho người chưa tin Chúa biết việc tin nhận Chúa là như thế nào hay không?  Điều gì họ cần thực hiện? Điều gì là điều Chúa hứa cho họ?
  2. Mỗi năm Hội Thánh của bạn có bao nhiêu người tin Chúa?  Vì sao kết quả tại Hội Thánh của bạn như vậy?  Có những yếu tố nào giống, hay khác, với những điều được ghi lại trong khúc Kinh Thánh này, đã ảnh hưởng trên kết quả đó? Bạn đã thực hiện vai trò của mình như thế nào trong việc làm chứng nhân cho Chúa?

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top