Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Thư Con Viết Dâng Lên Chúa

Thánh Ca: Thư Con Viết Dâng Lên Chúa

Tựa đề: Thư Con Viết Dâng Lên Chúa
Nguyên tác;  A Note to God
Nhạc & Lời: Diane Warren

Lời Việt: Vĩnh Phúc (28/6/2014)

A Note to God

If I wrote a note to God
I would speak what’s in my soul
I’d ask for all the hate
to be swept away
For love to overflow

If I wrote a note to God
I’d pour my heart out on each page
I’d ask for war to end
and for peace to mend this world

I’d say
I’d say
I’d say

Give us the strength to make it through
Help us find love,
cause love is overdue
And it seems like so much is going wrong
On this road we’re on

If I wrote a note to God
I’d say please help us find a way
End all the bitterness, put some tenderness
in our hearts

I’d say
I’d say
I’d say

Give us the strength to make it through
Help us find love,
cause love is overdue
And it looks like we haven’t got a clue
Need some help from you

Grant us the faith to carry on
Give us hope when it seems all hope is gone
Cause it seems like so much is going wrong
On this road we’re on

No! No!
We can’t do it on our own

So! So!
(Give us the strength to make it through
Help us find love,
cause love is overdue)
And it looks like we haven’t got a clue
Need some help

Grant us the faith to carry on
Hope when it seems all hope is gone
Cause it seems like so much is going wrong
On this road we’re on

No! No!
(No!) We can’t do it on our own

(So!) So!
If I wrote a note to God …

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Thư Con Viết Dâng Lên Chúa

Nầy là thư con trao đến Chúa
Cùng niềm tin dâng lên chan-chứa…
Cúi xin Ngài cất xa con mọi ghen-ghét,
Thay vào bằng yêu-thương tuôn-tràn, bình-an…

Nầy là thư con trao đến Chúa,
Trải lòng từng trang xin Cha giúp-đỡ,
Cúi xin Ngài xóa đau-thương và chinh-chiến,
Khắp nơi hòa-bình…

Chúa ơi!
Con dâng
Nỗi-niềm:

Xin sức Ngài ban cho con thêm mạnh,
Lạy Cha!
Xin khiến tình yêu trong con tuôn-tràn,
Ngày đêm xin dắt-dìu con vui-tươi
Trên đường dài muôn lối (oh) dòng đời…

Nầy là thư con trao đến Chúa:
Nguyện-cầu Ngài đưa con theo đúng hướng,
Cúi xin Ngài cất xa con mọi cay-đắng,
Chúa ban ngọt-ngào…

Chúa ơi!
Con dâng
Nỗi-niềm:

Xin sức Ngài ban cho con thêm mạnh,
Lạy Cha!
Xin khiến tình yêu trong con tuôn-tràn,
Ngày đêm xin dắt-dìu con vui-tươi
Trên đường dài theo Chúa (oh) trọn đời…

Xin giúp niềm tin khi qua thiên-trình,
Lạy Cha, xin khích-lệ con lúc con nao lòng,
Ngày đêm xin dắt-dìu con vui-tươi
Trên đường dài muôn lối (oh) trong đời…

Cha ơi!
Thật không do chính con đã làm,

Cha ơi!
Mà do ơn sức Ngài ban cho con thêm mạnh,
Lạy Cha!
Xin khiến tình yêu trong con tuôn-tràn,
Ngày đêm xin dắt-dìu con vui-tươi
Trên đường dài theo Chúa (oh) trọn đời…

Xin giúp niềm tin khi qua thiên-trình,
Lạy Cha, xin khích-lệ con lúc con nao lòng,
Ngày đêm xin dắt-dìu con vui-tươi
Trên đường dài muôn lối (oh) trong đời…

Cha ơi!
Thật không do chính con đã làm!

Và đây…
Là thư con viết dâng trình Chúa…

Vĩnh Phúc
Anaheim, California
28/6/2014

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top