Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Ý Nghĩa Lễ Thương Khó

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Ý Nghĩa Lễ Thương Khó

 

Tựa đề: Ý Nghĩa Lễ Thương Khó
Kinh Thánh: Lu-ca 22:7-23
Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân

 

Chúa Chuẩn Bị Dự Lễ Vượt Qua
7. Bấy giờ ngày Lễ Bánh Không Men đã đến, ấy là ngày người ta phải giết con chiên làm vật hiến tế trong Lễ Vượt Qua, 8. Ngài sai Phi-rơ và Giăng đi và dặn, “Hãy đi, chuẩn bị tiệc Lễ Vượt Qua cho chúng ta để chúng ta ăn.”

9. Họ hỏi Ngài, “Thưa Thầy, Thầy muốn chúng con dọn tiệc ấy ở đâu?”

10. Ngài đáp với họ, “Nầy, khi các ngươi vào thành, các ngươi sẽ gặp một người mang một vò nước, hãy đi theo người đó và vào nhà nào người đó vào. 11. Các ngươi hãy hỏi chủ nhà ấy rằng, ‘Thầy chúng tôi xin hỏi ông: “Phòng khách, nơi Ta sẽ dự tiệc Lễ Vượt Qua với các môn đồ Ta ở đâu?’ 12. Người ấy sẽ chỉ cho các ngươi một phòng lớn, trên lầu, có bàn ghế sẵn sàng; hãy chuẩn bị bữa tiệc tại đó.”

13. Họ ra đi và gặp mọi sự y như Ngài đã bảo trước với họ; họ chuẩn bị bữa tiệc Lễ Vượt Qua tại đó.

Tiệc Thánh
14. Khi đến giờ Ngài ngồi vào bàn ăn, các môn đồ cùng ngồi với Ngài. 15. Ngài nói với họ, “Ta rất muốn ăn Lễ Vượt Qua nầy với các ngươi trước khi Ta chịu khổ hình, 16. vì Ta nói với các ngươi, Ta sẽ không ăn lễ nầy nữa cho đến khi nó được làm trọn trong vương quốc Ðức Chúa Trời.”

17. Ðoạn Ngài lấy chén, tạ ơn, rồi nói, “Hãy lấy chén nầy và chia cho nhau, 18. vì Ta nói với các ngươi, từ nay Ta sẽ không uống nước nho nữa cho đến khi vương quốc Ðức Chúa Trời đến.”

19. Kế đó Ngài lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra, đưa cho họ, và nói, “Ðây là thân thể Ta vì các ngươi mà phó cho; hãy làm điều nầy để nhớ Ta.” 20. Tương tự, sau khi ăn, Ngài lấy chén và bảo, “Chén nầy là giao ước mới trong huyết Ta, vì các ngươi đổ ra. 21. Nầy, bàn tay kẻ phản Ta đang để trên bàn với Ta. 22. Con Người sẽ ra đi theo như đã định, nhưng khốn thay cho kẻ phản bội Con Người.” 23. Các môn đồ bắt đầu hỏi nhau, xem ai trong vòng họ toan làm chuyện đó.

Bản Dịch 2011

Thư Viện Tin Lành (2012)
www.thuvientinlanh.org

 

 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top