Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Sự Thương Khó Của Chúa

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Sự Thương Khó Của Chúa

 

Tựa đề: Sự Thương Khó Của Chúa
Kinh Thánh: Lu-ca 22:39-55
Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân

 

Chúa Cầu Nguyện trên Núi Ô-liu
(Mat 26:36-46; Mác 14:32-42)

39. Ngài đi ra, và theo thường lệ, Ngài đi đến Núi Ô-liu, và các môn đồ cũng đi theo Ngài. 40. Khi đến nơi, Ngài nói với họ, “Hãy cầu nguyện để các ngươi không bị sa vào chước cám dỗ.”

41. Rồi Ngài đi cách xa họ khoảng chừng ném một hòn đá; Ngài quỳ xuống và cầu nguyện rằng, 42. “Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin Cha cất chén nầy khỏi Con. Dầu vậy, không theo ý Con, mà xin ý Cha được nên.”

[43 Bấy giờ một thiên sứ từ trời hiện ra với Ngài và thêm sức cho Ngài. 44. Trong cơn thống khổ Ngài cầu nguyện tha thiết, mồ hôi Ngài toát ra như những giọt máu nhỏ xuống đất.]

45. Khi cầu nguyện xong, Ngài đứng dậy, đến chỗ các môn đồ, và thấy họ đều ngủ vì sầu thảm. 46. Ngài nói với họ, “Sao các ngươi lại ngủ? Hãy thức dậy và cầu nguyện để các ngươi khỏi sa vào chước cám dỗ.”

Chúa Phó Mình cho Kẻ Ác
 (Mat 26:47-56; Mác 14:43-50; Gg 18:3-11)

47. Ðang khi Ngài còn nói, kìa, một đám đông xuất hiện, có tên phản bội Giu-đa, một trong mười hai sứ đồ, dẫn đầu họ. Hắn lại gần Ðức Chúa Jesus và ôm hôn Ngài. 48. Ðức Chúa Jesus nói với hắn, “Giu-đa, ngươi dùng cái hôn để phản bội Con Người sao?”

49. Những người đang ở quanh Ngài thấy sự việc xảy ra liền hỏi, “Lạy Chúa, chúng con phải dùng gươm để đánh chăng?” 50. Một người trong nhóm họ chém đầy tớ của vị thượng tế đứt tai bên phải.

51. Nhưng Ðức Chúa Jesus trả lời và nói, “Ngừng tay lại! Ðừng đánh nữa.” Ngài sờ tai đầy tớ ấy và chữa lành cho. 52. Ðoạn Ðức Chúa Jesus nói với các trưởng tế, các sĩ quan chỉ huy cảnh binh đền thờ, và các trưởng lão đến bắt Ngài, “Sao các ngươi mang gươm giáo và gậy gộc đến bắt Ta như thể bắt trộm cướp vậy? 53. Hằng ngày Ta ở với các ngươi trong đền thờ, các ngươi không tra tay bắt Ta; nhưng bây giờ là thì giờ của các ngươi và của quyền lực tối tăm.”

Phi-rơ Chối Chúa
 (Mat 26:57-58, 69-75; Mác 14:53-54, 66-72; Gg 18:12-18, 25-27)

54. Họ bắt Ngài, dẫn Ngài đi, và đưa Ngài đến nhà của vị thượng tế. Còn Phi-rơ, ông đi theo cách một khoảng xa xa. 55. Họ nhóm một đống lửa ở giữa sân, rồi ngồi xuống sưởi ấm với nhau. Phi-rơ cũng ngồi sưởi ấm với họ. 56. Một cô tớ gái thấy ông ngồi bên đống lửa, bèn nhìn chăm chăm vào ông, và nói, “Ông nầy cũng ở với ông ấy đây.”

57. Nhưng Phi-rơ chối phăng và nói, “Này bà, tôi không biết ông ấy.”

58. Một lát sau, một người khác thấy ông bèn nói, “Ông cũng là một người trong nhóm ông ấy.”

Nhưng Phi-rơ nói, “Này ông, không phải tôi đâu nhé.”

59. Khoảng một giờ sau, một người khác lại quả quyết, “Ông nầy đúng là người của ông ấy rồi, vì ông ấy cũng là người Ga-li-lê.”

60. Nhưng Phi-rơ đáp, “Này ông, tôi không biết ông nói gì.”

Khi Phi-rơ còn đang nói, ngay lúc đó, một con gà cất tiếng gáy. 61. Chúa quay lại nhìn Phi-rơ. Phi-rơ nhớ lại lời Chúa đã nói với ông, “Hôm nay, trước khi gà gáy, ngươi sẽ chối không biết Ta ba lần.” 62. Ông đi ra và khóc lóc đắng cay.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Xin vui lòng chia sẻ tài liệu.

 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top