Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Sự Sống

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Sự Sống

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Sự Sống
Tựa đề: Sự Sống
Kinh Thánh: Giăng 1:1-13
Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân
Xin bấm vào tựa đề Sự Sống để nghe bài giảng. 
Ngôi Lời Trở Nên Xác Thịt
1. Ban đầu Ngôi Lời đã hiện hữu, Ngôi Lời đã hiện hữu với Ðức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Ðức Chúa Trời. 2. Ngài đã hiện hữu với Ðức Chúa Trời từ ban đầu. 3. Mọi vật do Ngài tạo nên; chẳng vật chi đã được tạo nên mà không bởi Ngài. 4. Trong Ngài sự sống đã hiện hữu, và sự sống là ánh sáng của nhân loại. 5. Ánh sáng chiếu vào bóng tối, và bóng tối chẳng áp đảo được ánh sáng.6. Có một người được Ðức Chúa Trời sai đến tên là Giăng. 7. Ông đến để làm nhân chứng; ông làm chứng về ánh sáng, để nhờ ông mọi người có thể tin. 8. Ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng. 9. Ðó là ánh sáng thật đã đến thế gian soi sáng mọi người.
10. Ngài đã vào thế gian, thế gian đã được tạo nên bởi Ngài, nhưng thế gian chẳng nhận biết Ngài. 11. Ngài đã đến với dân Ngài, nhưng dân Ngài không tin nhận Ngài. 12. Nhưng hễ ai tin nhận Ngài, tức những ai tin vào danh Ngài, Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Ðức Chúa Trời. 13. Ðó là những người được sinh ra không bởi huyết thống, không bởi dục vọng xác thịt, không bởi ý người, nhưng bởi Ðức Chúa Trời.

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top