Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Sứ Điệp Đầu Năm (1993)

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Sứ Điệp Đầu Năm (1993)

Tựa đề: Sứ Điệp Đầu Năm
Kinh Thánh: Thi Thiên 90:12; Rô-ma 7:22-23; II Cô-rinh-tô 4:16; Ê-phê-sô 2:1-7

Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân

Xin bấm vào tựa đề Sứ Điệp Đầu Năm để nghe bài giảng. 

“Xin dạy chúng con biết đếm những ngày của chúng con, để chúng con được khôn ngoan.”  Thi Thiên 90:12
 
“Vì theo người bề trong, tôi vẫn lấy luật pháp Đức Chúa Trời làm đẹp lòng; nhưng tôi cảm biết trong chi thể mình có một luật khác giao chiến với luật trong trí mình, bắt mình phải làm phu tù cho luật của tội lỗi, tức là luật ở trong chi thể tôi vậy.” Rô-ma 7:22-23
 
“Vậy nên chúng ta chẳng ngã lòng, dầu người bề ngoài hư nát, nhưng người bề trong cứ đổi mới càng ngày càng hơn.” II Cô-rinh-tô 4:16
 
“1. Còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình, 2. đều là những sự anh em xưa đã học đòi, theo thói quen đời nầy, vâng phục vua cầm quyền chốn không trung tức là thần hiện đang hành động trong các con bạn nghịch. 3. Chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy, trước kia sống theo tư dục xác thịt mình, làm trọn các sự ham mê của xác thịt và ý tưởng chúng ta, tự nhiên làm con của sự thạnh nộ, cũng như mọi người khác. 4. Nhưng Đức Chúa Trời, là Đấng giàu lòng thương xót, vì cớ lòng yêu thương lớn Ngài đem mà yêu chúng ta, 5. nên đang khi chúng ta chết vì tội mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với Đấng Christ, ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu, 6. và Ngài làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi trên trời trong Đức Chúa Jêsus Christ, 7. hầu cho về đời sau tỏ ra sự giàu có vô hạn của ân điển Ngài, mà Ngài bởi lòng nhân từ đã dùng ra cho chúng ta trong Đức Chúa Jêsus Christ” Ê-phê-sô 2:1-7
 

 

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

 
 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top