Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Mục Tiêu Cho Năm Mới

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Mục Tiêu Cho Năm Mới

Prayer

Sứ điệp: Mục Tiêu Cho Năm Mới
Kinh Thánh: Giăng 14
Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân

Giăng 14

“Lòng các con đừng bối rối. Hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin Ta. Trong nhà của Cha Ta có nhiều chỗ ở; nếu không phải như vậy, Ta đã nói với các con. Không phải Ta đi để chuẩn bị một nơi cho các con hay sao? Khi Ta đi và chuẩn bị một nơi cho các con rồi, Ta sẽ trở lại, và đem các con đi với Ta, để Ta ở đâu thì các con cũng ở đó. Các con biết Ta đi đâu, và biết đường đi nữa.”

Những thắc mắc của các môn đồ

Thô-ma nói với Ngài: “Thưa Chúa! Chúng con không biết Chúa đi đâu, làm thế nào chúng con có thể biết đường được?”

Đức Chúa Jesus nói với ông: “Ta là đường đi, chân lý và sự sống. Nếu không bởi Ta thì không ai được đến cùng Cha. Nếu các con biết Ta, thì các con cũng biết Cha của Ta; từ bây giờ các con biết và đã thấy Ngài.”

Phi-líp nói với Ngài: “Thưa Chúa! Xin chỉ Cha cho chúng con thì đủ rồi.”

Đức Chúa Jesus nói với ông: “Phi-líp! Ta đã ở với các con lâu rồi, mà các con chưa biết Ta! Ai đã thấy Ta tức là đã thấy Cha. Tại sao con lại nói: ‘Xin chỉ Cha cho chúng con’? Có phải con không tin rằng Ta ở trong Cha và Cha ở trong Ta sao? Những lời Ta nói với các con không phải Ta tự nói, nhưng chính Cha là Đấng đang ngự trong Ta đang thực hiện những công việc của Ngài. Hãy tin rằng Ta ở trong Cha và Cha ở trong Ta; nếu không, hãy tin qua chính các công việc của Ta. Thật vậy, thật vậy, Ta nói cùng các con. Người nào tin Ta, người đó cũng sẽ làm những việc Ta làm, và người đó sẽ làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì Ta về cùng Cha. Các con nhân danh Ta cầu xin bất cứ điều gì, Ta sẽ làm cho, để Cha được vinh hiển trong Con. Nếu các con nhân danh Ta cầu xin bất cứ điều gì, Ta sẽ làm cho.”

Đức Chúa Jesus hứa ban Đức Thánh Linh

“Nếu các con yêu mến Ta, các con sẽ vâng giữ những điều răn của Ta. Ta sẽ cầu xin Cha, Ngài sẽ ban cho các con một Đấng An Ủi khác để ở với các con đời đời, tức là Thần Chân Lý, là Đấng mà thế gian không thể nhận lãnh được, bởi vì không thấy và không biết Ngài. Nhưng các con biết Ngài bởi vì Ngài đang ở với các con, và Ngài sẽ ở trong các con. Ta sẽ không để các con bị mồ côi; Ta sẽ đến với các con. Không bao lâu nữa, thế gian sẽ chẳng còn thấy Ta, nhưng các con sẽ thấy Ta, bởi vì Ta sống thì các con cũng sẽ sống. Trong ngày đó, các con sẽ biết rằng Ta ở trong Cha của Ta; các con ở trong Ta, và Ta ở trong các con. Ai có những điều răn của Ta và vâng giữ chúng, người đó là người yêu mến Ta. Người nào yêu mến Ta sẽ được Cha Ta yêu thương, Ta cũng sẽ yêu thương người, và bày tỏ chính Ta cho người.”

Giu-đa, không phải là Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, nói với Ngài: “Thưa Chúa! Tại sao Chúa sẽ bày tỏ chính Ngài cho chúng con mà không bày tỏ cho thế gian?”

Đức Chúa Jesus trả lời và nói với ông: “Nếu ai yêu mến Ta, người đó sẽ vâng giữ lời Ta, và Cha Ta sẽ yêu thương người, Chúng Ta sẽ đến cùng người, và làm một nhà với người. Ai không yêu mến Ta thì không vâng giữ những lời của Ta. Những lời các con nghe không phải là lời của Ta, nhưng của Cha là Đấng đã sai Ta.

Ta đã nói những điều nầy cho các con trong khi Ta còn đang ở với các con. Nhưng Đấng An Ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh Ta sai đến, Ngài sẽ dạy dỗ các con mọi điều, và nhắc các con nhớ tất cả những gì Ta đã phán với các con. Ta để sự bình an lại cho các con. Ta ban sự bình an của Ta cho các con, không giống như thế gian cho. Lòng các con đừng bối rối và đừng sợ hãi. Các con đã nghe Ta nói cùng các con: ‘Ta đi, rồi Ta sẽ trở lại với các con.’ Nếu các con yêu mến Ta thì các con nên vui mừng, bởi vì Ta đi đến cùng Cha, vì Cha cao trọng hơn Ta. Bây giờ Ta nói điều nầy cho các con trước khi việc xảy ra, để khi việc xảy ra thì các con có thể tin. Ta sẽ không còn nói nhiều với các con nữa, vì kẻ cai trị thế gian nầy đang đến, và nó chẳng có phần gì ở trong Ta, nhưng Ta làm theo điều Cha đã truyền bảo, để thế gian biết rằng Ta yêu mến Cha. Hãy đứng dậy, chúng ta hãy đi khỏi đây.”

Bản Dịch Việt Ngữ (2020)

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top