Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Gặp Chúa Phục Sinh

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Gặp Chúa Phục Sinh

JesusPeterEaster
Bài Giảng: Gặp Chúa Phục Sinh
Kinh Thánh: Giăng 21:15-25
Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân
 
 
Chúa và Phi-rơ

15. Sau khi họ ăn xong, Ðức Chúa Jesus nói với Si-môn Phi-rơ, “Hỡi Si-môn con Giăng, ngươi yêu thương Ta hơn những người nầy chăng?” Ông đáp, “Lạy Chúa, Ngài biết rằng con yêu mến Ngài.” Ngài phán với ông, “Hãy cho những chiên thơ Ta ăn.”

16. Ngài lại nói với ông lần thứ hai, “Hỡi Si-môn con Giăng, ngươi yêu thương Ta chăng?” Ông đáp, “Lạy Chúa, Ngài biết rằng con yêu mến Ngài.” Ngài phán với ông, “Hãy chăn chiên Ta.”

17. Ngài lại nói với ông lần thứ ba, “Hỡi Si-môn con Giăng, ngươi yêu mến Ta chăng?” Phi-rơ cảm thấy tự ái bị tổn thương vì Ngài hỏi ông đến lần thứ ba rằng, “Ngươi yêu mến Ta chăng?” Ông thưa với Ngài, “Lạy Chúa, Ngài biết hết mọi sự. Ngài biết rằng con yêu mến Ngài.” Ðức Chúa Jesus nói với ông, “Hãy cho chiên Ta ăn.

18. Quả thật, quả thật, Ta nói với ngươi, khi ngươi còn trẻ, ngươi tự thắt lưng cho mình và muốn đi đâu thì đi; nhưng khi ngươi già, ngươi sẽ đưa tay ra, người khác sẽ thắt lưng cho ngươi và dẫn ngươi đến nơi ngươi không muốn tới.”

19. Ngài phán như vậy để chỉ về Phi-rơ sẽ chết cách nào, hầu làm vinh hiển Ðức Chúa Trời.

Sau khi nói như vậy xong, Ngài bảo Phi-rơ, “Hãy theo Ta.”

Chúa và Môn Ðồ Ngài Thương

20. Phi-rơ quay lại và thấy môn đồ Ngài yêu thương đi theo; đó là người trong bữa ăn tối đã nghiêng đầu qua trước ngực Ngài và hỏi, “Lạy Chúa, ai là kẻ sẽ phản Ngài?” 21. Phi-rơ thấy môn đồ ấy, ông hỏi Ðức Chúa Jesus, “Lạy Chúa, còn người nầy thì sao?”

22. Ðức Chúa Jesus đáp, “Nếu Ta muốn người ấy cứ sống cho đến khi Ta đến thì can hệ gì đến ngươi? Phần ngươi, hãy theo Ta.”

23. Lời ấy được đồn giữa vòng anh chị em rằng môn đồ ấy sẽ không chết. Tuy nhiên Ðức Chúa Jesus không nói rằng người ấy sẽ không chết, nhưng Ngài chỉ nói, “Nếu Ta muốn người ấy cứ sống cho đến khi Ta đến thì can hệ gì đến ngươi.”

24. Ðây chính là môn đồ đã làm chứng về những việc nầy và đã viết những điều nầy. Chúng ta biết rằng lời chứng của người ấy là thật. 25. Còn nhiều điều khác mà Ðức Chúa Jesus đã làm; nếu người ta phải viết hết từng việc một, thì tôi thiết tưởng cả thế gian cũng không thể chứa hết sách người ta viết ra.

Xin vui lòng nhấn vào tựa đề  Gặp Chúa Phục Sinh để nghe bài giảng.

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top