Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Emmanuel

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Emmanuel

Bethlehem
Sứ điệp: Emmanuel
Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 1:21-23

Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân
Xin vui lòng nhấn vào tựa đề Emmanuel và nút play để nghe bài giảng.

21. Nàng sẽ sinh một con trai; ngươi phải đặt tên con trai ấy là JESUS, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân Ngài ra khỏi tội.”

22. Mọi việc ấy đã xảy ra để làm ứng nghiệm lời Chúa đã phán qua đấng tiên tri rằng, 23. “Nầy, một trinh nữ sẽ thụ thai và sinh một con trai; Và người ta sẽ gọi con trai ấy là Em-ma-nu-ên,” nghĩa là, “Ðức Chúa Trời ở với chúng ta.”

 

Comments (1)

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top