Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Công Bố Năm Hân Hỉ

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Công Bố Năm Hân Hỉ

Tựa đề: Công Bố Năm Hân Hỉ
Kinh Thánh: Lê Vi Ký 25:1-13

Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân
Chúa Nhật 30/5/1993

Nghe Bài Giảng:

Năm Sa-bát

1. CHÚA phán với Mô-sê trên núi Si-nai, 2. “Hãy nói với dân I-sơ-ra-ên và bảo họ rằng: Khi các ngươi đã vào trong xứ Ta ban cho, các ngươi hãy để cho đất được nghỉ vào năm Sa-bát để tôn kính CHÚA. 3. Ngươi sẽ canh tác ruộng đất mình trong sáu năm, ngươi sẽ trồng tỉa vườn nho mình trong sáu năm và thâu hoạch hoa màu, 4. nhưng đến năm thứ bảy, ngươi phải để đất được nghỉ, đó là năm Sa-bát để tôn kính CHÚA. Ngươi sẽ không canh tác ruộng rẫy hay trồng tỉa vườn nho. 5. Ngươi sẽ không tổ chức việc gặt hoa màu mọc lên tự nhiên sau mùa gặt, và cũng không tổ chức việc hái trái của vườn nho không tỉa sửa. Ðó phải là một năm để đất nghỉ hoàn toàn. 6. Nhưng ngươi có thể được ăn những gì do đất tự nhiên sinh ra trong năm Sa-bát, ngươi và các tôi trai tớ gái của ngươi, những người làm thuê cho ngươi, và những kiều dân sống giữa các ngươi. 7. Súc vật của ngươi và các thú hoang sống trong đất ngươi được ăn mọi thứ hoa màu mọc lên tự nhiên trong đó.

Năm Hoan Hỉ

8. Ngươi hãy tính số năm theo đơn vị bảy Sa-bát, bảy lần bảy năm, vậy thời kỳ cho bảy Sa-bát của bảy năm là bốn mươi chín năm. 9. Các ngươi sẽ cho thổi kèn vang dậy vào ngày mười tháng Bảy năm ấy, tức ngày lễ chuộc tội; các ngươi hãy thổi kèn vang lên trong khắp xứ. 10. Các ngươi hãy biệt riêng ra thánh năm thứ năm mươi và tuyên bố cho mọi người sống trong toàn xứ biết đó là năm toàn xá, để mọi người được hưởng tự do. Ðó sẽ làm năm hoan hỉ cho các ngươi. Ai nấy trong các ngươi sẽ được trở về với sản nghiệp của mình; ai nấy trong các ngươi đều sẽ được trở về với gia đình mình. 11. Năm thứ năm mươi sẽ là năm hoan hỉ cho các ngươi. Các ngươi sẽ không gieo và không gặt hoa màu mọc lên tự nhiên, hoặc tổ chức việc hái trái trong những vườn nho không tỉa sửa, 12. vì đó là năm hoan hỉ, một năm thánh cho các ngươi. Các ngươi sẽ ăn những hoa màu do đất đai tự động sinh ra. 13. Vào năm thứ năm mươi, ai nấy trong các người sẽ trở về với sản nghiệp của mình.

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top