Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Chức Vụ Của Đức Chúa Jesus

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Chức Vụ Của Đức Chúa Jesus

Tựa đề: Chức Vụ Của Đức Chúa Jesus
Kinh Thánh: Lu-ca 4:14-30

Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân
Chúa Nhật 18/2/2001

 

Kinh Thánh: Lu-ca 4:14-30

Đức Chúa Jesus bắt đầu chức vụ

14. Đức Chúa Jesus trở lại Ga-li-lê trong quyền năng của Đức Thánh Linh, và danh tiếng của Ngài loan truyền khắp các vùng chung quanh. 15. Ngài giảng dạy trong các nhà hội, mọi người đều ca ngợi Ngài.

16. Đức Chúa Jesus đến Na-xa-rét, là nơi Ngài được dưỡng dục. Theo thói quen của Ngài, trong ngày sa-bát, Ngài vào trong nhà hội, rồi đứng dậy để đọc. 17. Ngài được trao cho cuộn sách tiên tri Ê-sai, Ngài mở ra, tìm thấy chỗ có chép: 18. “Thánh Linh của Chúa ngự trên Ta, bởi vì Ngài đã xức dầu cho Ta để giảng Phúc Âm cho những người nghèo. 19. Ngài đã sai Ta để công bố sự phóng thích cho những người bị giam cầm, phục hồi thị lực cho người mù, phóng thích cho những người bị áp bức; để công bố năm thi ân của Chúa.”

20. Rồi Ngài cuộn quyển sách lại, trao cho người phụ lễ, rồi ngồi xuống. Mọi ánh mắt trong nhà hội đều chăm chú vào Ngài. 21. Ngài bắt đầu nói với họ: “Hôm nay lời Kinh Thánh nầy mà các ngươi vừa nghe đã được ứng nghiệm.” 22. Mọi người đều làm chứng về Ngài, và kinh ngạc trước những lời đầy ân huệ được ban ra từ miệng của Ngài. Họ nói: “Không phải người nầy là con của Giô-sép hay sao?” 23. Ngài nói với họ: “Chắc các ngươi sẽ nói với Ta câu tục ngữ nầy: ‘Thầy thuốc! Hãy chữa lành cho chính mình! Bất kể điều nào chúng tôi đã nghe ông đã thực hiện tại Ca-bê-na-um, hãy làm ở đây, tại quê hương của ông.’ ”

24. Ngài nói với họ: “Thật vậy, Ta nói cùng các ngươi: Không một tiên tri nào được chấp nhận tại quê hương của mình. 25. Bây giờ, Ta nói thật với các ngươi: Trong thời Ê-li, trong dân Y-sơ-ra-ên có nhiều góa phụ, khi trời bị đóng lại trong ba năm sáu tháng, cả xứ bị nạn đói lớn; 26. nhưng Ê-li đã không được sai đến với một người nào trong số họ, ngoại trừ một góa phụ tại Sa-rép-ta, thuộc Si-đôn. 27. Rồi trong thời tiên tri Ê-li-sê, có nhiều người phung tại Y-sơ-ra-ên; nhưng không một ai trong họ được sạch, ngoại trừ Na-a-man, người Sy-ri.”

28. Tất cả những người trong nhà hội nghe những lời đó, thì giận dữ; 29. nổi dậy, họ đã kéo Ngài ra ngoài thành, đưa Ngài lên một triền đồi, nơi người ta xây thành, để ném Ngài xuống. 30. Tuy nhiên Ngài đã đi xuyên qua ở giữa họ, rồi đi nơi khác.

Bản Dịch Việt Ngữ

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top