Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Chúa Là Nguồn Tiếp Trợ

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Chúa Là Nguồn Tiếp Trợ

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Chúa Là Nguồn Tiếp Trợ
Kinh Thánh: Thi Thiên 99
Diễn Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân

Thi Thiên 99

1. Đức Giê-hô-va đang trị vì! Các dân tộc hãy run sợ – Ngài đang ngự trên những Chê-ru-bim – Trái đất bị rúng động. 2. Đức Giê-hô-va là Đấng Vĩ Đại tại Si-ôn. Ngài cao hơn tất cả các dân tộc. 3. Nguyện họ ca ngợi danh vĩ đại và đáng kính sợ của Ngài. Ngài là Đấng Thánh.

4. Ngài là vị Vua quyền năng, yêu mến sự công chính. Ngài thiết lập sự công bằng. Ngài đã thi hành sự công chính và công lý trong nhà của Gia-cốp. 5. Hãy tôn cao Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng ta. Hãy thờ phượng dưới bệ chân của Ngài. Ngài là Đấng Thánh.

6. Môi-se và A-rôn là những người trong số các tư tế của Ngài. Sa-mu-ên là một trong số những người đã cầu khẩn danh của Ngài. Họ đã cầu khẩn Đức Giê-hô-va và Ngài đã đáp lời họ. 7. Ngài đã phán với họ từ trong trụ mây. Họ đã tuân giữ những mạng lịnh của Ngài và vâng theo các luật lệ mà Ngài đã ban cho họ.

8. Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng con! Ngài đã đáp lời họ. Ngài là Ðức Chúa Trời tha thứ, mặc dầu Ngài đã báo trả cho họ về những việc làm của họ.

9. Hãy tôn cao Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của chúng ta. Hãy thờ phượng tại núi thánh của Ngài bởi vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng ta là Đấng Thánh.

 Bản Dịch Việt Ngữ 

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top