Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Cầu Nguyện

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Cầu Nguyện

 

Tựa đề: Cầu Nguyện
Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 6:4-13

Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân

5. Khi các ngươi cầu nguyện, đừng làm như bọn giả hình; vì họ ưa đứng cầu nguyện nơi nhà hội và góc đường, để cho thiên hạ đều thấy. Quả thật ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. 6. Song khi ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu nguyện Cha ngươi, ở nơi kín nhiệm đó; và Cha ngươi, là Đấng thấy trong chỗ kín nhiệm, sẽ thưởng cho ngươi.

7. Vả, khi các ngươi cầu nguyện, đừng dùng những lời lặp vô ích như người ngoại; vì họ tưởng vì cớ lời mình nói nhiều thì được nhậm. 8. Vậy, các ngươi đừng như họ; vì Cha các ngươi biết các ngươi cần sự gì trước khi chưa xin Ngài. 9. Vậy các ngươi hãy cầu như vầy:

Lạy Cha chúng tôi ở trên trời; Danh Cha được thánh; 10. Nước Cha được đến; Ý Cha được nên, ở đất như trời! 11. Xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ ngày; 12. Xin tha tội lỗi cho chúng tôi, như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi; 13. Xin chớ để chúng tôi bị cám dỗ, mà cứu chúng tôi khỏi điều ác! [Vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời. A-men.]

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

 
 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top