Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Vác Thập Tự Theo Chúa

Vác Thập Tự Theo Chúa

 

“Chúng bắt người vác cây thập tự theo sau Ðức Chúa Giê-xu” (Lu-ca 23:26)

Nhìn Si-môn vác thập tự, chúng ta thấy được hình ảnh công việc của Hội Thánh qua các thế hệ: Hội Thánh là người vác thập tự theo sau Chúa Giê-xu. Như vậy, thưa bạn là tín đồ Ðấng Christ, xin chú ý là Chúa Giê-xu đã không chịu khổ để loại trừ sự đau khổ cho bạn. Ngài vác cây thập tự, không phải là để cho bạn khỏi vác, nhưng là để cho bạn có thể kiên nhẫn chịu đựng. Ngài tha thứ tội cho bạn nhưng không miễn trừ cho bạn việc phải gặp buồn khổ. Hãy nhớ điều đó và sẵn sàng chờ đợi đau khổ.

Nhưng, chúng ta hãy lấy ý niệm nầy để tự an ủi, đó là trường hợp của chúng ta, cũng như trường hợp Si-môn, cây thập tự chúng ta vác không phải là của chúng ta, nhưng là của Ðấng Christ. Lúc bạn bị hành hạ vì lòng tin kính; lúc vì tôn giáo bạn bị thử thách, bị chế nhạo tàn ác, hãy nhớ rằng đó không phải là thập tự giá của bạn, mà là cây thập tự của Ðấng Christ. Nhưng nếu bạn được vác thập tự giá thay cho Chúa Giê-xu, thì thích thú biết bao!

Bạn vác cây thập tự và đi phía sau Ngài. Bạn thật có phước với người bạn đồng hành như thế! Đường đi của bạn đã in dấu chân của Chúa mình. Dấu vết của chiếc vai đỏ thấm máu của Ngài cũng hằn trên cây thập tự nặng nề đó. Ðó là thập tự giá của Ngài, và Ngài đi trước bạn như người chăn đi trước bầy chiên của mình. Hãy vác cây thập tự của bạn và theo Ngài mỗi ngày.

Cũng đừng quên rằng bạn vác cây thập tự ấy với tư cách một người chia sẻ với Chúa. Có ý kiến cho rằng Si-môn chỉ vác một đầu thập tự mà thôi, chớ không vác cả cây thập tự. Điều đó rất có thể đã xảy ra như vậy; có lẽ Chúa Giê-xu đã vác phần nặng nhất, chỗ có tấm gỗ nằm ngang qua, còn Si-môn thì vác đầu nhẹ hơn kia. Ðối với bạn, sự việc chắc chắn là như thế; bạn chỉ vác phần nhẹ hơn của cây thập tự mà thôi, chính Ðấng Christ mới vác phần nặng.

Cũng phải nhớ là dầu Si-môn chỉ vác cây thập tự trong chốc lát, nhưng ông được vinh dự lâu dài. Cũng vậy, cây thập tự chúng ta vác, lâu lắm thì cũng trong giây lát mà thôi; và rồi, chúng ta sẽ nhận mão triều miện vinh quang. Vì thế, chúng ta nên yêu mến thập giá, và thay vì từ chối nó, hãy xem đó là việc rất thân thiết, bởi vì khi chúng ta hoàn tất, thập tự sẽ mang lại cho chúng ta “vinh quang vĩnh cữu và cao xa vô cùng.”

Charles Spurgeon
Lời Sống Hằng Ngày

 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top