Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Nếu Dân Ta Khẩn Cầu – Lời Jrai

Nếu Dân Ta Khẩn Cầu – Lời Jrai

Nguyên tác: Nếu Dân Ta Khẩn Cầu
Kinh Thánh: II Sử Ký 7:14
Nhạc và Lời:  Đặng Thu Vân
Tựa đề Jrai: Tơdah Plei Pla Kâo Kơwưh Rơkâo
Dịch sang lời Jrai: Siu H’Blup & Yuan Puih
Trình bày: Siu H’Blup

Tơdah Plei Pla Kâo Kơwưh Rơkâo 

1. Kâo to tơut rơkâo ih, Ama pap brơi plei pla kâo.
Hmâo lu bơngăt mnuih do răm rơngiă.
Hrom hbit dlăng đi pơ Adai, pran jua hning rơngot bơrơđah Nu.
Ơ Khua Yang rơkâo ih pap brơi plei pla kâo.
Hmư tơlơi kâo iâu kơwưh.
Rơkâo Yang Bơngăt ih cua dlăng bing gơmơi.
Do hrom Ama, djă pioh hdôm tơlơi Ama buăn.

2. Anai bơi anăp Khua Yang, kơkuh pơpu ư- ang Ama.
Pơ Adai adih dlăng trun pap brơi.
Khua Yang buh pran Jua kâo, hdôm tơlơi soh sat hăng tơlơi tơdu kâo.
Rơkâo ih rao rơ- goh hăng drah Ană Triu đưm.
Kâo to tơut bơi Ama, rơkâo tơlơi khăp pap mơng Khua Yang khăp.
Abih pran Jua, kâo kơwưh amăng tơlơi ih buăn.

3. Pran jua mơhao, kơcăng rơmăng tơlơi buăn mơng Ama hiam klă.
Dưi jing hi bơi lon car kâo.
Rơkâo Khua Yang brơi tơngan ih pơjing jơ – lan bơi tơ-dron har.
Ih brơi dơnao ia rô amăng tơdron har thu kro.
Yang Bơngăt Hiam tơlơi dưi pơjing frâo hi bơi anih răm rơngiă.
Do hrom Ama, đăo kơjăp amăng tơlơi ih buăn.

Điệp Khúc:
Tơdah ană plei pla kâo luă gu To tơut bơi anăp kơhmal tơlơi soh.
Lui jơlan sat, hơduah bô mơ-ta kâo.
Anun mơng Adai adih kâo ci buh
Tơngia kâo ci hmư tơlơi iâu lăi
Mơak pap brơi abih tơlơi soh laih anun pơhlao brơi hi.

*********

Ama hơi rơkâo hmư be, hdôm tơlơi kâo rơkâo kơwưh.
Rơkâo Ama khăp pap brơi plei pla kâo.
Ama hơi rơkâo hmư be, tơlơi iâu lăi hăng abih pran jua.
Rơkâo Ama khăp pap brơi plei pla kâo.

Nếu Dân Ta Khẩn Cầu

1. Quỳ bên Cha, khẩn xin Chúa ôi xót thương dân Việt, còn bao nhiêu linh hồn hư mất.
Cùng hướng lên trên trời cao, lòng tan vỡ đổ ra trước Ngài.
Lạy Chúa cúi xin Ngài thứ tha dân tộc con.
Xin lắng nghe con cầu.
Nguyện Thần Linh Chúa thăm viếng dân Việt.
Giờ bên Cha! Cùng nhau nắm nơi Lời Hứa:

(Chorus)
Nếu dân Ta cùng nhau hạ mình,
Cùng quỳ xuống ăn năn khẩn cầu,
Lìa gian ác, và tìm kiếm mặt Ta.
Chính Ta trên trời cao trông thấy,
Tai Ta lắng nghe lời khẩn cầu,
Vui tha thứ mọi tội lỗi và sẽ chữa cho lành.

2. Giờ đây con kính cung trước nhan thánh uy nghiêm Ngài,
Lạy Cha yêu trên trời thương xót.
Ngài thấu rõ trong lòng con, bao gian ác ô nhơ lỗi lầm,
Nguyện Chúa tẩy thanh bằng huyết Chiên Con đồi xưa.
Con đến bên chân Ngài, nhờ lòng thương xót của Đấng nhân từ.
Lòng thành tâm, con kêu khẩn qua Lời Hứa:

(Chorus)
Nếu dân Ta cùng nhau hạ mình,
Cùng quỳ xuống ăn năn khẩn cầu,
Lìa gian ác, và tìm kiếm mặt Ta.
Chính Ta trên trời cao trông thấy,
Tai Ta lắng nghe lời khẩn cầu,
Vui tha thứ mọi tội lỗi và sẽ chữa cho lành.

3. Lòng khao khát, ước ao hứa ngôn Chúa trên dân Ngài, thành toàn trên đất Việt yêu dấu.
Cầu Chúa giang tay Ngài ra, làm đường cái trong đồng vắng hạn,
Ngài khởi tuôn những dòng nước trong sa mạc khô.
Xin Thánh Linh năng quyền, tạo dựng điều mới trong chỗ hoang tàn.
Giờ bên Cha, lòng tin chắc nơi Lời Hứa:

(Chorus)
Nếu dân Ta cùng nhau hạ mình,
Cùng quỳ xuống ăn năn khẩn cầu,
Lìa gian ác, và tìm kiếm mặt Ta.
Chính Ta trên trời cao trông thấy,
Tai Ta lắng nghe lời khẩn cầu,
Vui tha thứ mọi tội lỗi và sẽ chữa cho lành.

(Coda)
Cha ơi xin lắng nghe!
Bao nhiêu lời khẩn cầu.
Xin Cha yêu đoái thương dân tộc con.

Cha ơi xin lắng nghe! 
Lời nguyện cầu thiết tha trong lòng.
Xin Cha yêu đoái thương dân tộc con.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top