Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Truyện Tích Chúa Giáng Sinh: Thiên Thần Báo Tin Cho Mary

Truyện Tích Chúa Giáng Sinh: Thiên Thần Báo Tin Cho Mary

jm_200_NT2.pd-P17.tiff

Thiên Thần Báo Tin Cho Mary

Một tháng sau, Đức Chúa Trời sai thiên sứ Gabriel đến Nazareth, một làng nhỏ thuộc vùng Galilee, gặp một trinh nữ tên là Mary, là người đã đính hôn cùng một thanh niên thuộc dòng dõi vua David, có tên là Joseph.

Thiên sứ đến gặp và nói với nàng: “Chúc mừng cô là người được ơn!  Chúa ở cùng cô.”  Nghe như thế Mary bối rối không rõ lời chào ấy có ý nghĩa gì.

Thiên sứ nói với nàng: “Mary!  Đừng sợ, vì cô là người được đặc ân của Chúa.  Cô sẽ mang thai, sinh một con trai và cô sẽ đặt tên là Jesus.  Con trai đó rất cao quý, sẽ được xưng là Con của Đấng Tối Cao.  Chúa, là Đức Chúa Trời, sẽ ban cho Ngài ngôi của David, tổ phụ Ngài.  Ngài sẽ trị vì nhà Jacob đời đời.  Vương quốc của Ngài trường tồn mãi mãi.”

Mary thưa với thiên sứ: “Làm sao việc ấy có thể xảy ra, vì tôi là một trinh nữ?”

Thiên sứ nói với nàng: “Ðức Thánh Linh sẽ ngự trên cô, và quyền năng của Ðấng Tối Cao sẽ phủ che cô. Vì thế Con Thánh sinh ra sẽ được gọi là Con Ðức Chúa Trời.  Elizabeth, bà con của cô, đang mang thai một trai trong tuổi già. Bà ấy vốn có tiếng là hiếm muộn mà nay đã mang thai được sáu tháng rồi; bởi vì chẳng có việc gì Ðức Chúa Trời không thể làm.”

Mary thưa: “Tôi là tớ gái của Chúa! Xin điều ấy xảy đến cho tôi như lời ngài truyền.”

Sau đó thiên sứ rời khỏi Mary.

Mary Thăm Elizabeth

Vài ngày sau, Mary vội lên đường đến một thành trong vùng đồi núi xứ Judea, vào nhà Zacharias để chúc mừng Elizabeth.  Khi Elizabeth nghe tiếng chào của Mary, thai nhi trong lòng của bà nhảy lên.

Elizabeth được đầy dẫy Ðức Thánh Linh, thốt lên: “Cô thật có phước giữa vòng phụ nữ! Thai nhi trong dạ cô cũng có phước!  Do đâu mà tôi có được vinh dự nầy, đó là được thân mẫu của Chúa đến thăm tôi?  Vừa khi tôi nghe tiếng cô chào, thai nhi trong bụng tôi đã nhảy lên mừng rỡ.  Phước cho người đã tin rằng Chúa sẽ làm ứng nghiệm những gì Ngài đã phán với mình.”

Bài Tôn Ngợi Của Mary

Mary bèn nói:

“Tâm hồn tôi tôn ngợi Chúa. Tâm linh tôi vui mừng trong Ðức Chúa Trời, là Cứu Chúa của tôi;  bởi vì Ngài đã đoái đến thân phận hèn mọn của tớ gái Ngài. Do đó từ nay về sau, mọi thế hệ sẽ khen tôi là người được phước, bởi vì Ðấng Toàn Năng đã làm những việc diệu kỳ cho tôi; Danh Ngài là thánh!

Ngài thương xót những người kính sợ Ngài từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Ngài dùng tay của Ngài thể hiện những việc quyền năng; Ngài dẹp tan những kẻ có tư tưởng kiêu ngạo trong lòng.

Ngài truất ngôi những kẻ thống trị, nhưng nâng đỡ những người khiêm nhường.

Ngài ban cho người đói được được đầy dẫy những điều tốt lành, và đuổi kẻ giàu về tay không.

Ngài giúp đỡ Israel, là tôi tớ Ngài, và nhớ lại ơn thương xót của Ngài, như lời Ngài đã hứa với tổ phụ chúng tôi – với Áp-ra-ham – và dòng dõi của người mãi mãi.”

Mary ở lại với Elizabeth khoảng ba tháng, rồi trở về nhà mình.


Kinh Thánh Tham Khảo:
– Lu-ca 1:26-38
– Lu-ca 1:39-45
– Lu-ca 1:46-55

Truyện Tích Chúa Giáng Sinh: Thiên Thần Giải Thích Cho Joseph

Thư Viện Tin Lành (2012)
www.thuvientinlanh.org

Xin vui lòng chuyển tiếp

Sứ Điệp Của Thiên Thần Gabriel – Cambridge Choir

Comments (1)

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top