Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 64

Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 64

Bible_43

Vai trò của Đức Thánh Linh trong việc truyền bá Phúc Âm

Trong mọi giai đoạn, chúng ta phải tùy thuộc vào Đức Thánh Linh trong công tác lưu truyền Phúc Âm; bởi vì chẳng những Đức Thánh Linh thúc giục chúng ta ra đi truyền bá Phúc Âm và dẫn chúng ta vào đúng nơi mà Ngài, như một vị tướng tài ba, biết chúng ta sẽ hoạt động hiệu quả, nhưng Đức Thánh Linh còn là Đấng làm cảm động lòng người nghe: theo năm cách đặc biệt.

Chính Đức Thánh Linh là Đấng hướng dẫn cho người ta biết họ cần được bước vào trong gia đình của Đức Chúa Trời. “Khi Ngài đến thì sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi” (Giăng 16:8), và Ngài đã làm đúng điều đó. Bạn có thể nói năng hùng hồn như là thiên sứ trưởng Gáp-ri-ên. Bạn có thể rao giảng với quyền năng của Giăng Báp-tít. Nhưng trừ khi Đức Thánh Linh thuyết phục người nghe về sự nhu cầu của họ rằng sứ điệp nầy áp dụng cho chính họ, nếu không thì bạn nói nhưng chẳng có kết quả gì cả. Toàn bộ lãnh vực mầu nhiệm của sự cáo trách về tội lỗi nằm ở nơi sự điều khiển tối cao và độc nhất của Đức Thánh Linh.

Điều nầy cũng đúng như vậy khi người ta bắt đầu bị thu hút bởi Đức Chúa Jesus. Chính vai trò của Đức Thánh Linh là làm cho Đức Chúa Jesus trở thành thu hút đối với người nghe. “Ấy chính Ngài sẽ làm chứng về ta… ấy chính Ngài sẽ làm sáng danh ta… Ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà rao bảo cho các ngươi” (Giăng 15:26; và từ 16:14). Đức Thánh Linh đã và đang làm công việc đó. Không bao giờ có một người nam, người nữ, hoặc một em bé nào đến với một đức tin sống động trong Đấng Christ trừ khi Đức Thánh Linh làm cho Đức Chúa Jesus trở thành thực hữu và thu hút đối với họ. Bạn và tôi không thể làm được điều đó. Chúng ta chỉ có thể cấu trúc một bảng hiệu bằng đèn màu, nhưng Đức Thánh Linh có thể làm cho nó sáng lên.

Khi một người thực hiện những bước đức tin vào trong Đấng Christ và được xưng công nghĩa, hoặc được tái sanh, hoặc trở thành một tạo vật mới, hay là bất cứ một hình ảnh nào về giai đoạn ban đầu của người tin Chúa mà bạn ưa thích, thì chính Thánh Linh của Đức Chúa Trời một lần nữa là Đấng khởi động. Bạn không thể đem một người từ tối tăm đến sự sáng, nhưng Đức Thánh Linh có thể làm được. Bạn không thể khơi dậy tạo vật mới trong bản thể của người đó, nhưng Đức Thánh Linh có thể. Bạn không thể làm báp- têm cho người ấy vào trong Đấng Christ; chỉ một mình Đức Thánh Linh có thể làm điều nầy. Vì vậy, có bảy trường hợp tham chiếu trong Tân ước về những người đã được làm báp-têm bằng Đức Thánh Linh, hoặc trong Đức Thánh Linh (Mác 1:8; Lu-ca 3:16; Ma-thi-ơ 3:11; Giăng 1:33; Công Vụ 1:5; 11:16; I Cô-rinh-tô 12:13). Điều nầy giải thích tại sao Phao-lô đã khẳng định rằng không ai có thể nói lời xác nhận niềm tin căn bản của người tin Chúa: “Jesus là Chúa” trừ khi Đức Thánh Linh khiến người ấy nói (I Cô-rinh-tô 12:3). Đây là lý do tại sao toàn bộ công việc tái sinh được gán cho Ngài (Giăng 3:5). Thực ra, nếu ai không có Thánh Linh của Đấng Christ thì người ấy chẳng phải là một người tin Chúa (Rô-ma 8:9). Vì chỉ một mình Đức Thánh Linh mới có thể làm cho người ta trở thành một người tin Chúa.

Có một lãnh vực thứ tư ở trong những bước đầu của người tin Chúa là Đức Thánh Linh giảm việc chia sẻ vinh quang Ngài với một người khác. Đây là toàn bộ vấn đề của việc đóng ấn cho chúng ta vào trong Đấng Christ (Ê-phê-sô 1:13; 4:30), và bảo đảm cho chúng ta rằng chúng ta trực thuộc Chúa. Điều mầu nhiệm trong phép lạ bí ẩn của sự tái sinh đó là sự xác chứng nhẹ nhàng của Đức Thánh Linh cho tâm linh chúng ta rằng chúng ta thực sự là con của Đức Chúa Trời, và nếu là con thì cũng là người kế tự của Đức Chúa Trời, và là người đồng kế tự với Đấng Christ. Chính Đức Thánh Linh thì thầm trong lòng chúng ta rằng chúng ta đã trực thuộc Chúa, và Ngài khiến chúng ta dùng chữ đầu tiên của một em bé Do Thái phải học để nói khi nó nhìn vào mặt cha mình: “A-ba”, “Cha ơi” (Rô-ma 8:15).

Chúng ta có thể đi xa hơn. Sự trang bị hoàn toàn cho người tin Chúa để phục vụ là lãnh vực của Đức Thánh Linh. Chính Ngài phân phát các ân tứ thuộc linh theo như Ngài nghĩ là thích hợp cho các chi thể khác nhau trong thân của Đấng Christ (I Cô-rinh-tô 12:7). Chính Ngài cho phép những bông trái đáng yêu của phẩm cách, mà Đức Chúa Trời muốn nhìn thấy, bén rễ trong miền đất cằn cỗi của đời sống chúng ta (Ga-la-ti 5:22). Chính Ngài biến đổi chúng ta từ vinh hiển qua vinh hiển cho tới khi chúng ta bắt đầu phản chiếu vẻ đẹp của Đức Chúa Jesus. Đây là công việc hoàn toàn của Đức Thánh Linh ở trong chúng ta (II Cô-rinh-tô 3:18).

Vì vậy, bất cứ chúng ta hướng vào vấn đề truyền bá Phúc Âm nào thì chúng ta cũng không thể tránh khỏi sự lệ thuộc hoàn toàn của chúng ta nơi công tác, quyền năng và sự làm chứng của Đức Thánh Linh. Ngài đang tể trị. Nếu không có Ngài chúng ta không thể hữu hiệu gì cả.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top