Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 63

Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 63

Dove_08

Chương 6: Đấng Kiến Trúc Sự Thành Công Của Họ

Chúng ta có thể ứng dụng tất cả những phương pháp đã được những người tin Chúa thời ban đầu áp dụng; chúng ta có thể được nung đốt bởi động lực của họ; nhưng trừ khi chúng ta có quyền năng của Đức Thánh Linh, nếu không chúng ta sẽ chẳng thành đạt được gì cả. Toàn bộ Tân Ước hợp lại cho chúng ta biết việc truyền bá Phúc Âm là công việc của Thánh Linh Đức Chúa Trời làm bên trong và thông qua chúng ta. Thánh Linh của Đức Chúa Trời là tác nhân tối cao của việc truyền giáo trong dân của Đức Chúa Trời và cho thế giới của Đức Chúa Trời. Tất cả những người tin Chúa vào thời ban đầu đều biết chắc điều đó.

Sự Điều Động Của Đức Thánh Linh Trong Việc Truyền Bá Phúc Âm

Có một câu Kinh Thánh rất hay trong Giăng 15:26, Đức Chúa Jesus đã phán một cách hiệu quả như sau: “Ta sẽ sai Thánh Linh đến. Chính Ngài sẽ làm chứng về Ta”. Tôi có thể hình dung được các môn đồ nghĩ rằng “Điều đó thật là tốt!” Nhưng lời phán kế tiếp của Đức Chúa Jesus đã đánh tan ảo tưởng của họ về một giai đoạn dễ dàng: “Còn các ngươi cũng sẽ làm chứng về Ta”. Đức Thánh Linh và việc làm chứng phải đi chung với nhau.

Ký thuật trong Mác 13:10 cũng cho thấy như vậy. Trước khi tận thế, Tin Lành trước hết phải được rao truyền cho muôn dân. Các môn đồ sẽ tham dự vào sứ mạng nầy và nó sẽ không dễ dàng. Nhưng Đức Thánh Linh sẽ hướng dẫn cho họ điều gì họ phải nói khi họ bị kiện cáo về đức tin của mình, và được kêu gọi để làm chứng. Đức Thánh Linh và việc làm chứng phải đi chung với nhau.

Lu-ca đã ghi lại thật chính xác sự nhấn mạnh nầy: “Khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về Ta …” (Công Vụ 1:8).

Chúng ta cũng đã thấy Phao-lô nhắc nhở người Tê-sa-lô-ni-ca cùng một điều đó. “Tin Lành chúng tôi đã rao truyền cho anh em, không những bằng lời nói thôi, lại cũng bằng quyền phép, Đức Thánh Linh, và sức mạnh của sự tin quyết nữa”. Các nhà truyền giáo đã làm chứng, nhưng Đức Thánh Linh đã ban quyền năng và tạo ra sự thuyết phục trong người nghe.

Chúng ta sẽ không ngạc nhiên khi thấy trong I Phi-e-rơ 1:12 cũng nhấn mạnh như vậy, vì khuôn mẫu đó được lặp lại trong tất cả những phần dạy dỗ chính yếu của Tân Ước. Ông nhắc các độc giả của mình hãy nhớ đến những người đã rao giảng Phúc Âm cho họ, thông qua Đức Thánh Linh đã được ban xuống từ trời. Luôn luôn là như vậy, sự khởi động và sức mạnh cho sự truyền giáo đến từ Chúa, là Đức Thánh Linh.

Và theo câu chuyện về Hội Thánh ban đầu được kể lại trong sách Công Vụ, tôi thấy một việc rất khiêm nhường. Chính Thánh Linh của Đức Chúa Trời, chứ không phải các Sứ Đồ, là người đã khởi động việc truyền bá Phúc Âm. Chính Thánh Linh của Đức Chúa Trời là người đầu tiên đã thúc giục Phi-e-rơ rao giảng Tin Lành tại Giê-ru-sa-lem (Chương 2). Chính Thánh Linh đã hướng dẫn Ê-tiên phá đổ sự giam hãm hẹp hòi của việc cố giữ luật pháp và sự thờ phượng tại đền thờ để có thể đến cùng những người ngoại quốc Hê-lê-nít (Công Vụ 6:3, 5, 10, 7:55). Chính Thánh Linh đã đem những người không thể tiếp xúc được vào trong Hội Thánh, trước tiên là những người Sa-ma-ri, rồi đến hoạn quan Ê-thi-ô-bi (Chương 8), rồi đến những người ngoại quốc kính sợ Đức Chúa Trời như Cọt-nây (10:19,44) và cuối cùng là những người hoàn toàn ngoại giáo (14:46 trở đi). Chính Thánh Linh đã hướng dẫn Hội Thánh An-ti-ốt, đang khi thờ phượng, đã cử Phao-lô và Ba-na-ba thực hiện hành trình truyền giáo đầu tiên (13:2) mà từ đó họ đã trở về báo cáo rằng Chúa đã “mở cửa đức tin cho người ngoại” (14:27). Có cần tôi phải kể thêm nữa không?

Các giám mục và các mục sư không thể ban quyền năng cho việc truyền bá Phúc Âm. Họ cũng cần có điều đó như bao nhiêu người khác. Những ủy ban truyền giảng khác nhau trong các Hội Thánh cũng không thể cung cấp quyền năng đó, dầu cho sự tổ chức của họ và nguồn tài lực của họ có tốt đến đâu. Chỉ có Thánh Linh của Đức Chúa Trời mới có quyền năng để thúc đẩy chúng ta ra đi với lòng yêu thương và tự xả thân để phục vụ. Chỉ có Ngài mới có thể giữ chúng ta biết khiêm nhường, biết tin cậy và biết vâng phục. Chỉ có Ngài mới có thể chắp cánh cho lời nói của chúng ta để giúp những người khác bước vào một giai đoạn mới của cuộc sống.

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top