Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 42

Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 42

Prayer

Họ tham gia cầu nguyện

Những người tin Chúa ban đầu tiếp tục giữ buổi cầu nguyện của các sứ đồ, hay là “những giờ cầu nguyện” – theo như Công Vụ 2:42 có thể được phiên dịch như vậy.

Vào ngày lễ Ngũ Tuần hôm đó, nhiều người trong số họ đã quen cầu nguyện cá nhân và cầu nguyện theo nghi thức. Họ là những người Do Thái hoặc là người mới nhập Do Thái giáo, nghĩa là họ là những người đã thường xuyên đến nhà hội. Nhưng bây giờ, họ đã thấy sự cầu nguyện là một điều hoàn toàn khác hẳn. Đó là sự cầu nguyện “thông qua Đức Chúa Jesus Christ” hay là “trong danh của Ngài”.  Lần đầu tiên người ta gọi Đức Chúa Trời là “A-ba” – “Cha thương yêu” – với một sự thân mật chưa hề được nghe đến trong Do Thái giáo hoặc bất kỳ một tôn giáo nào khác.

Đức Chúa Jesus là con đường dẫn đến Đức Chúa Trời và cầu xin thông qua Ngài là loại cầu nguyện mà Ngài định trước để đặt danh của Ngài vào đó; điều này mang ý nghĩa là sự bảo đảm chắc chắn rằng những lời cầu nguyện ấy sẽ được nghe và được đáp lời, theo như Cha Thiên Thượng thấy là tốt nhất. Đức Chúa Jesus đã phán: “Hãy xin, sẽ được”. Những người nầy đang bắt đầu làm đúng theo điều đó.

Cầu nguyện riêng

Dường như có ba lãnh vực mà trong đó sự cầu nguyện của họ đã được cách mạng hoá. Thứ nhất là lãnh vực cầu nguyện riêng. Họ bắt đầu ý thức về Đức Thánh Linh giúp họ trong sự thiếu cầu nguyện tự nhiên của họ, và Ngài làm cho họ có thể trình dâng cùng Đức Chúa Cha những nhu cầu của họ. Hàng rào ngăn cách giữa họ với Đức Chúa Trời đã bị phá vỡ, và sự cầu nguyện bắt đầu là một thực tại và là một niềm vui. Khi Sau-lơ người Tạt-sơ trở lại đạo, bằng chứng duy nhất đích thật của sự hoán cải đó đã biểu lộ ra cho A-na-nia, người được Đức Chúa Trời sai đến để chăm sóc ông, là điều nầy: “vì người đương cầu nguyện” (Công Vụ 9:11). Cuối cùng, ông đang hầu chuyện cùng Đức Chúa Trời. Ông thông công với Ngài.

Tôi thường có một tín đồ mới nói với tôi cùng một điều như vậy: “Bây giờ tôi cảm thấy tôi không chỉ cầu nguyện tới trần nhà. Tôi đã vượt qua”. Tóm lại, đó là một trong những mục tiêu quan trọng ở trong sự chuộc tội. Ngài “đã chết vì chúng ta, hầu cho chúng ta hoặc thức hoặc ngủ, đều được đồng sống với Ngài” (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:10).

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top