Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 32

Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 32

JesusPreaching

Đời sống và sự dạy dỗ của Đức Chúa Jesus

Ngoài Kinh Thánh Cựu Ước, những người tin Chúa thời ban đầu chắc chắn đã được dạy dỗ về con người và sự giảng dạy của Đức Chúa Jesus, cũng như Đức Thánh Linh là Đấng từ nơi Ngài đã đến để ngự giữa họ. Đó là một điểm chung mà những người nghiên cứu Tân Ước đã nhận xét: tài liệu trong các Phúc Âm đã được lưu truyền qua nhiều bàn tay trước khi nó được chép xuống lần đầu. Đã có một tuyển tập rất sớm về những lời nói của Đức Chúa Jesus, giờ đây đã bị thất lạc; đây là một tài liệu độc lập, nhưng chứa đựng những dạy dỗ tương quan mà chúng ta thấy trong Ma-thi-ơ và Lu-ca.

Một tài liệu như vậy thật cần thiết. Những người mới tin Chúa cần biết Thầy của họ đã dạy những gì. Họ cũng quan tâm tương tự như thế về những điều Ngài đã làm, đặc biệt về việc Ngài chữa bệnh và đuổi quỉ (những điều nầy có thể vẫn thường tiếp tục xảy ra ở giữa họ nhờ Đức Thánh Linh), và những biến cố đã dẫn đến sự chết của Ngài.

Bạn thấy được một bản tóm lược những điều nầy trong Công Vụ 10:38-43, và cũng được đề cập ở mức độ rộng hơn trong Phúc Âm Mác, và thực ra ở trong các sách Phúc Âm khác nữa. Việc khai triển những đề tài, mà những người mới tin Chúa được lập nền tảng trong sự dạy dỗ về Đức Chúa Jesus, Đức Thánh Linh, Hội Thánh, và tương lai của Ngài, có rất nhiều trong các Thư Tín. Tôi thường phải kinh ngạc – lúc tôi phải vật lộn với chúng – vì nhớ rằng những Thư Tín nầy nguyên thủy được gởi cho những người ít học, nhiều người trong số họ là nô lệ! Họ đã phải vận động tâm trí để hiểu được sự mặc khải đã được bày tỏ cho họ trong Đấng Christ.

Trong bất kỳ một nhà thờ hiện đại nào, mà được tin cậy để giao những tín đồ mới, thì đều có một chương trình dạy để giúp họ “biết Đấng họ đã tin” và “để tăng trưởng trong ân điển và trong sự thông biết Chúa, và Cứu Chúa Jesus Christ”. Trong Hội Thánh của chúng tôi, chúng tôi xếp những tân tín hữu vào các nhóm “những người mới bắt đầu”, là nơi có một chương trình được cấu trúc để dạy trong tám tuần lễ, cùng với kiểu của lớp học Kinh Thánh và cầu nguyện được mô tả ở trên. Những đề tài là: sự bảo đảm của người tin Chúa, Kinh Thánh, sự cầu nguyện, Hội Thánh, con người và sự chết của Đức Chúa Jesus, sự phục sinh, Đức Thánh Linh, và việc phục vụ của người tin Chúa – đây là một số những đề tài liên hệ. Có nhiều tài liệu được sao chép và phân phối để học viên sử dụng khi họ về nhà. Sau khóa học tám tuần nầy, các học viên được đưa vào những tổ chức khác, để được hướng dẫn và giúp họ trở thành những người tin Chúa trưởng thành.

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top