Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Trường Ca Messiah

Trường Ca Messiah

Tác phẩm: Messiah Oratorio
Lời: Kinh Thánh
Nhạc: George Frideric Handel
Trình bày: London Symphony Orchestra
Nhạc trưởng:
Sir Collin Davis

Trường ca Messiah là một tác phẩm âm nhạc viết về Đức Chúa Jesus.

Tác phẩm gồm 53 ca khúc và tiểu khúc viết cho dàn nhạc, ban hợp xướng và ca sĩ đơn ca.  Lời ca được trích từ Thánh Kinh. Âm nhạc do George Frideric Handel biên soạn.

Bạn đọc có thể tìm hiểu một ít về tác giả và tác phẩm trong bài viết George Frideric Handel và Trường Ca Messiah. Dưới đây là bố cục của Trường Ca Messiah.

Messiah Oratorio

Part I

Scene 1: Isaiah’s prophecy of salvation
1. Sinfony (instrumental)
2. Comfort ye my people (tenor)
3. Ev’ry valley shall be exalted (tenor)
4. And the glory of the Lord (chorus)

Scene 2: The coming judgment
5. Thus saith the Lord of hosts (bass)
6. But who may abide the day of His coming (alto)
7. And he shall purify the sons of Levi (chorus)

Scene 3: The prophecy of Christ’s birth
8. Behold, a virgin shall conceive (alto)
9. O thou that tellest good tidings to Zion (alto and chorus)
10. For behold, darkness shall cover the earth (bass)
11. The people that walked in darkness have seen a great light (bass)
12. For unto us a child is born (chorus)

Scene 4: The annunciation to the shepherds
13. Pifa (“pastoral symphony”: instrumental)
14a. There were shepherds abiding in the fields (soprano)
14b. And lo, the angel of the Lord (soprano)
15. And the angel said unto them (soprano)
16. And suddenly there was with the angel (soprano)
17. Glory to God in the highest (chorus)

Scene 5: Christ’s healing and redemption
18. Rejoice greatly, O daughter of Zion (soprano)
19. Then shall the eyes of the blind be opened (soprano)
20. He shall feed his flock like a shepherd (alto and soprano)
21. His yoke is easy (chorus)

Part II

Scene 1: Christ’s Passion
22. Behold the Lamb of God
(chorus)
23. He was despised and rejected of men
(alto)
24. Surely he has borne our griefs and carried our sorrows (chorus)
25. And with his stripes we are healed
(chorus)
26. All we like sheep have gone astray
(chorus)
27. All they that see him laugh him to scorn (tenor)
28. He trusted in God that he would deliver him (chorus)
29. Thy rebuke hath broken his heart (tenor or soprano)
30. Behold and see if there be any sorrow (tenor or soprano)

Scene 2: Christ’s Death and Resurrection
31. He was cut off (tenor or soprano)
32. But thou didst not leave his soul in hell (tenor or soprano)

Scene 3: Christ’s Ascension
33. Lift up your heads, O ye gates (chorus)

Scene 4: Christ’s reception in Heaven
34. Unto which of the angels (tenor)
35. Let all the angels of God worship Him (chorus)

Scene 5: The beginnings of Gospel preaching
36. Thou art gone up on high (soprano)
37. The Lord gave the word (chorus)
38. How beautiful are the feet (soprano)
39. Their sound is gone out (chorus)

Scene 6: The world’s rejection of the Gospel
40. Why do the nations so furiously rage together (bass)
41. Let us break their bonds asunder
(chorus)
42. He that dwelleth in heaven (tenor)

Scene 7: God’s ultimate victory

43. Thou shalt break them with a rod of iron (tenor)
44. Hallelujah (chorus)

Part III

Scene 1: The promise of eternal life
45. I know that my Redeemer liveth
(soprano)
46. Since by man came death (chorus)

Scene 2: The Day of Judgment
47. Behold, I tell you a mystery (bass)
48. The trumpet shall sound (bass)

Scene 3: The final conquest of sin
49. Then shall be brought to pass (alto)
50. O death, where is thy sting
(alto and tenor)
51. But thanks be to God (chorus)
52. If God be for us, who can be against us (soprano)

Scene 4: The acclamation of the Messiah
53. Worthy is the Lamb (chorus)
Amen (chorus)

Trường Ca Messiah

Phần I

Cảnh 1: Dự ngôn của Isaiah về sự cứu chuộc
1. Sinfony (Hòa tấu)
2. Hãy yên ủi dân Ta (Tenor)
3. Mọi thung lũng sẽ được nâng lên (Tenor)
4. Vinh quang của Đức Chúa Trời (Hợp xướng)

Cảnh 2: Sự Phán Xét Sắp Đến
5. Đức Chúa Trời Vạn Quân phán (Bass)
6. Nhưng ai sẽ sống trong ngày Ngài đến (Alto)
7. Ngài sẽ thanh tẩy các con của Levi (Hợp xướng)

Cảnh 3: Lời tiên tri về Chúa giáng sinh
8. Nầy! Một trinh nữ sẽ mang thai (Alto)
9. Hãy loan báo tin vui cho Zion (Alto và ban hợp xướng)
10. Vì kìa, bóng đen sẽ bao trùm trái đất (Bass)
11. Nhân loại đang bước trong bóng đêm đã thấy ánh quang diệu kỳ (Bass)
12. Vì có một Hài Nhi sanh cho chúng ta (Hợp xướng)

Cảnh 4: Sự loan báo cho mục đồng
13. Pifa (“pastoral symphony”: hòa tấu)
14a. Có những người chăn đang ngụ ngoài đồng (Soprano)
14b. Và kìa, thiên thần của Chúa (Soprano)
15. Và thiên thần loan báo cho họ (Soprano)
16. Thình lình, cùng với thiên thần (Soprano)
17. Vinh quang của Chúa trên nơi chí cao (Hợp xướng)

Cảnh 5: Sự chữa lành và giải cứu của Chúa
18. Hỡi con gái Zion!  Hãy vui mừng hớn hở (Soprano)
19. Vì mắt người mù sẽ được mở ra
(Soprano)
20. Ngài sẽ chăm sóc bầy của Ngài như người chăn (Alto and soprano)
21. Ách của Ngài dễ chịu (Hợp xướng)

Phần II

Scene 1: Sự thống khổ của Cứu Chúa
22. Nhìn xem Chiên Con của Đức Chúa Trời (Hợp xướng)
23. Ngài bị chối bỏ và khinh thường bởi nhân loại (alto)
24. Chính Ngài mang lấy những đớn đau và sầu khổ của chúng ta (Hợp xướng)
25. Và nhờ những lằn đòn Ngài gánh chịu, chúng ta được chữa lành (Hợp xướng)
26. Tất cả chúng ta như chiên đi lạc (Hợp xướng)
27. Họ nhìn Chúa, nhạo cười Ngài
(Tenor)
28. Ngài tin cậy Đức Chúa Trời sẽ giải cứu Ngài (Hợp xướng)
29. Đức Chúa Trời quở trách kẻ làm lòng Ngài tan vỡ (Tenor or soprano)
30. Hãy xem còn có khổ đau nào khác (Tenor or soprano)

Cảnh 2: Sự chết và phục sinh của Chúa
31. Ngài bị cất bỏ (Tenor or soprano)
32. Nhưng linh hồn Ngài không bị để nơi hỏa ngục (Tenor or soprano)

Cảnh 3: Sự thăng thiên của Chúa
33. Mọi cổng!  Hãy ngước lên (Hợp xướng)

Cảnh 4: Nghênh đón Chúa trên thiên đàng
34. Nơi các thiên thần (Tenor)
35. Và mọi thiên thần tôn ngợi Ngài (Hợp xướng)

Cảnh 5: Khởi đầu công bố Phúc Âm
36. Ngài ngự lên cao (Soprano)
37. Chúa ban Lời Ngài (Hợp xướng)
38. Bàn chân tuyệt đẹp (Soprano)
39. Sứ điệp truyền ra (Hợp xướng)

Cảnh 6: Thế giới từ chối Phúc Âm
40. Vì sao các quốc gia nổi giận với nhau (Bass)
41. Hãy bức xiếng xích của họ thành từng mảnh (Hợp xướng)
42. Ngài là Đấng ngự trên trời (Tenor)

Cảnh 7: Chiến thắng tối hậu của Đức Chúa Trời
43. Ngài sẽ trừng phạt họ bằng cây gậy sắt (Tenor)
44. Hallelujah (Hợp xướng)

Phần III

Cảnh 1: Lời hứa về sự sống vĩnh cửu
45. Tôi biết Đấng Cứu Chuộc tôi vẫn sống (Soprano)
46. Từ khi con người bị chết mất (Hợp xướng)

Cảnh 2: Ngày Phán Xét
47. Nầy! Tôi sẽ thuật một huyền nhiệm (Bass)
48. Kèn sẽ thổi (Bass)

Cảnh 3: Chinh phục tội lỗi lần cuối
49. Và rồi, sẽ trôi qua (Alto)
50. Hỡi sự chết! Nọc ngươi ở đâu (Alto and tenor)
51. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời (Hợp xướng)
52. Nếu Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, còn ai nghịch với chúng ta (Soprano)

Cảnh 4: Sự khải hoàn của Đấng Messiah
53. Tôn ngợi Chiên Con (Hợp xướng)
Amen (Hợp xướng)

 

Thư Viện Tin Lành (2013)
www.thuvientinlanh.org

 

 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top