Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sermon

Lễ Lá

Bible Text: Mác 11:1-11 | Preacher: Mục Sư Đặng Ngọc Báu | Series: Phục Sinh ...

Read more

Đá Biết Nói

Preacher: Mục Sư Nguyễn Thỉ | Series: Lễ Phục Sinh, Lễ Thương Khó ...

Read more

Hô-sa-na

Bible Text: Lu-ca 19:29-44 | Preacher: Mục sư Nguyễn Hữu Cương | Series: Phục Sinh Bài Giảng: Hô-sa-na Kinh Thánh: Lu-ca 19:29-44 Diển Giả: Mục sư Nguyễn Hữu Cương Chúa Vào Thành Giê-ru-sa-lem Cách Khải Hoàn (Mat 21:1-11; Mác 11:1-10; Gg 12:12-19) 28. Sau khi Ngài đã nói những điều ấy, Ngài đi trước dẫn đầu họ lên Thành Giê-ru-sa-lem. 29. Khi Ngài đến gần Bết-pha-giê và Bê-tha-ni, tại một núi tên là Ô-liu, ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top