Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sermon

Hai Con Đường

Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Bài Giảng Trên Núi, Đức Chúa Jesus, Nếp Sống Của Người Tin Chúa ...

Read more

Mục Đích Của Cuộc Đời – Phần 1

Bible Text: Giê-rê-mi 29:11-13; Rô-ma 12:10-12 | Preacher: Mục Sư Đặng Ngọc Báu | Series: Chương Trình Của Chúa, Nếp Sống Của Người Tin Chúa ...

Read more

Thuyết Tiền Định

Preacher: Mục Sư Đặng Ngọc Báu | Series: Thánh Kinh và Đời Sống ...

Read more

Chương Trình Phát Thanh Tin Lành – 06/01/2015

Bible Text: Xuất Ê-díp-tô Ký | Preacher: Mục Sư Nguyễn Thỉ | Series: Phát Thanh Tin Lành Chương Trình Phát Thanh Tin Lành (1/07/2015) Diển giả:  Mục sư Nguyễn Thỉ www.tinlanh.org ...

Read more

Hành Trình Trong Cuộc Sống

Preacher: Mục Sư Nguyễn Thỉ | Series: Phát Thanh Tin Lành ...

Read more

Chức Vụ Môn Đồ

Bible Text: Lu-ca 10:1-20 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Nếp Sống Của Người Tin Chúa ...

Read more

Chiên Của Chúa

Bible Text: Giăng 10:27-30 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Nếp Sống Của Người Tin Chúa, Sự Chăm Sóc Của Chúa, Thái Độ Sống ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top