Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sermon

Chúa Sống Lại

Preacher: Mục Sư Đặng Ngọc Báu | Series: Phục Sinh ...

Read more

Tri Thức và Niềm Tin

Bible Text: Ma-thi-ơ 2:1-15 | Preacher: Mục Sư Đặng Ngọc Báu | Series: Thánh Kinh và Đời Sống ...

Read more

Thử Thách

Bible Text: Sáng Thế Ký 22:1-19 | Preacher: Mục Sư Đặng Ngọc Báu | Series: Đức Tin, Thánh Kinh và Đời Sống ...

Read more

Đức Tin

Bible Text: Sáng Thế Ký 21:1-21 | Preacher: Mục Sư Đặng Ngọc Báu | Series: Thánh Kinh và Đời Sống ...

Read more

Lời Hứa

Bible Text: Sáng Thế Ký 15:1-4 | Preacher: Mục Sư Đặng Ngọc Báu | Series: Thánh Kinh và Đời Sống ...

Read more

Quyết Định Quan Trọng

Bible Text: Sáng Thế Ký 12:1-20 | Preacher: Mục Sư Đặng Ngọc Báu | Series: Thánh Kinh và Đời Sống ...

Read more

Theo Chúa

Bible Text: Mác 1:16-20 | Preacher: Mục Sư Đặng Ngọc Báu | Series: Thánh Kinh và Đời Sống ...

Read more

Đức Tin

Preacher: Mục Sư Nguyễn Thỉ | Series: Đức Tin, Phát Thanh Tin Lành ...

Read more

Gia Đình Được Chúa Yêu

Bible Text: Giăng 11:1-57 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Đức Chúa Jesus, Đức Tin, Gia Đình ...

Read more

Đức Tin Của Viên Đội Trưởng

Bible Text: Lu-ca 7:1-10 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Nếp Sống Của Người Tin Chúa ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top