Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sermon

Đấng Christ: Con Đức Chúa Trời Hằng Sống

Bible Text: Ma-thi-ơ 16:13-17 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Đức Chúa Jesus ...

Read more

Nhìn Xem Con Đức Chúa Trời

Bible Text: Lu-ca 7:18-35 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Đức Chúa Jesus Bài Giảng: Nhìn Xem Con Đức Chúa Trời Kinh Thánh: Lu-ca 7:18-35 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân 18. Các môn đồ của Giăng báo cáo tất cả những điều ấy cho ông. Vì thế Giăng gọi hai môn đồ của ông đến 19. và sai họ đi gặp Chúa để hỏi rằng, “Thầy có phải là đấng chúng tôi đang trông đợi, hay chúng tôi phải chờ một đấng khá ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top