Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Tường Lưu: Người Làm Theo Ý Chúa

Tường Lưu: Người Làm Theo Ý Chúa

galaxy_03

Người Làm Theo Ý Chúa

Vả thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn của Ðức Chúa Trời thì còn lại đời đời. (I Giăng 2:17)

Ai cũng có sẵn trong mình… tham dục
Tham dục nhiều, tham dục ít mà thôi
Tham dục cao, tham dục thấp… tùy người
Nhưng tất cả mọi người đều… tham dục.

Có người đã… hết sức mình đeo đuổi
Lấy cái danh, lấy cái tiếng… trong đời
Ðược cái danh, được cái tiếng… một thời
Rồi danh tiếng… cũng theo dòng đào thải.

Có người đã… hết sức mình đeo đuổi
Lấy giàu sang, lấy phú quí… trong đời
Ðược giàu sang, được phú quí… một thời
Rồi sự nghiệp… cũng theo dòng đào thải.

Có danh tiếng, có giàu sang, có phước
Song, bánh xe Tạo Hóa vẫn quay đều
Mặt trời kia cũng có sáng, có chiều
Thì danh tiếng, giàu sang… đâu còn mãi.

Chỉ còn mãi… người làm theo ý Chúa
Tham dục người: Ðẹp lòng Chúa mà thôi
Phước Chúa ban, khác hẳn phước của đời
Nên, còn mãi… người làm theo ý Chúa.

Tường Lưu
Tâm Linh Thi Tập 17
(2012)

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top