Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Tường Lưu: Nhờ Cậy Chúa! Bình Thường Là … Vĩ Đại

Tường Lưu: Nhờ Cậy Chúa! Bình Thường Là … Vĩ Đại

Tường Lưu: Nhờ Cậy Chúa! Bình Thường Là … Vĩ Đại

Nhờ Cậy Chúa! Bình Thường Là … Vĩ Đại

Hãy nhờ cậy Ðức Giê-hô-va đời đời, vì Ðức Giê-hô-va, chính Ðức Giê-hô-va, là vầng đá của các thời đại! (Ê-sai 26:4)

Tôi suy gẫm về… cái trành Ða-vít
Về hàm lừa nho nhỏ của Sam-sôn
Về Môi-se với cây gậy A-rôn
Ðã tuyệt diệu, đã làm nên… lịch sử.

***

Trành Ða-vít… chẳng có gì đặc biệt
Vậy mà nhào Gô-li-át oai phong
Trành bình thường mà kết quả phi thường
Nhờ cậy Chúa, bình thường là… vĩ đại.

Hàm lừa nhỏ… chẳng có gì đặc biệt
Mà Sam-sôn kết liễu cả… hàng ngàn
Vật bình thường mà kết quả phi thường
Nhờ cậy Chúa, bình thường là… vĩ đại.

Gậy A-rôn… chẳng có gì đặc biệt
Vậy mà làm khốn đốn Pha-ra-ôn
Gậy bình thường mà kết quả phi thường
Nhờ cậy Chúa, bình thường là… vĩ đại.

***

Ta, tài sức… chẳng có gì đặc biệt
Hãy vững lòng, không nhụt chí kiên cường
Sức bình thường sẽ kết quả phi thường
Nhờ cậy Chúa, bình thường là… vĩ đại.

Tường Lưu
Tâm Linh Thi Tập

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top