Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Tường Lưu: Nhã Ca 6:11-12

Tường Lưu: Nhã Ca 6:11-12

almond_02s

Nhã Ca 6:11-12

“Tôi đi xuống vườn hạnh đào,
đặng xem cây cỏ xanh tươi của trũng,
đặng thử coi vườn nho đã nứt đọt,
thạch lựu đã nở hoa chưa.
Không ngờ! Lòng tôi dẫn dắt tôi
trên các xe của dân sự tôi có tình nguyện.” (Nhã Ca 6:11-12)

“I have come down to among the almond trees
to see the young plants in the valley,
to see the new leaves on the vine,
and the blossoms on the pomegranate trees.
I am trembling; you have made me 
as eager for love as a chariot drive is for battle.” (Song of Songs 6:11-12)

Tôi đi xuống vườn hạnh đào
Lòng vui rộn rã xôn xao bước trần
Cỏ hoa tươi thắm nét xuân
Trũng tràn mạch sống, trũng tràn ý thơ
Và vườn nho, và vườn nho
Tôi xem đã nứt đọt chưa … lúc này
Vườn thạch lựu, liệu hôm nay
Hoa thơm đã nở đầy cây … bây giờ?
Nhưng không ngờ, nhưng không ngờ
Lòng tôi … say những ước mơ … ái tình!

Tường Lưu
Chân Vọng Tâm Linh (2002)
Houston, Texas

Chú thích:
Thi sĩ Tường Lưu đã trích dẫn bản Kinh Thánh Anh Ngữ cho rõ nghĩa hơn ở phần cuối câu 12.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top