Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Tường Lưu: Lời Của Hòn Đá Nói Với Môi-se

Tường Lưu: Lời Của Hòn Đá Nói Với Môi-se

MosesWaterRock
Lời Của Hòn Đá Nói Với Môi-se

Tóm lược: Môi-se và dân Y-sơ-ra-ên đi tới đồng vắng Xin.  Ở đó không có nước.  Dân sự “cãi lộn” dấy loạn cùng Môi-se và A-rôn.  Chúa dạy Môi-se nhóm dân sự lại và cả hai người phải nói cùng hòn đá trước mặt dân sự, thì hòn đá sẽ chảy nước ra.  Môi-se giơ tay lên đập hòn đá hai lần bằng cây gậy mình.  Nước bèn chảy tràn ra nhiều.

Xin đọc Dân Số Ký 20:2-11

Chúa dạy Ông nói với tôi nhỏ nhẹ
Mắc mớ gì Ông lấy gậy đập đầu tôi
Ông giận ai không biết, chuyện nước nôi
Không đập họ, Ông nhè tôi Ông đập!

Tôi thương Ông, tôi sẵn lòng vùa giúp
Vâng theo lời Chúa dạy, nước trong tôi
Sẽ tràn ra cho tất cả mọi người
Sao Ông nỡ nặng tay cùng tôi thế!

Đập một lần, xem chừng chưa vừa ý
Ông đập thêm lần nữa … lên đầu tôi
Tưởng Ông già, sức lực kém đi rồi
Đâu ngờ được, Ông còn “gân” quá vậy.

Như người ta bị đòn oan, giận mãi.
Nhưng tôi không! Tôi đã nói thương Ông
Ông đập tôi, tôi vẫn phải nén lòng
Tràn nước ra … Vâng theo lời Chúa dạy

***

Tôi suy nghĩ, nếu tôi, hòn đá ấy
Thì Môi-se không có nước! Đáng thôi!
Hòn đá ơi!  Bài học để cho đời:
Dẹp thù hận mà lo công việc Chúa!

Tường Lưu

Tâm Linh Thi Tuyển (2005)
Houston, Texas

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Kinh Thánh Tham Khảo: Dân Số Ký 20:2-11

2. Bấy giờ hội chúng không có nước uống, nên họ tụ họp lại để chống Môi-se và A-rôn.

3. Dân chúng gây sự với Môi-se và nói, “Ước gì khi thân nhân chúng tôi qua đời, chúng tôi cũng được chết theo họ trước mặt CHÚA! 4. Tại sao các ông đem đoàn dân của CHÚA vào đồng hoang nầy, để chúng tôi và bầy súc vật của chúng tôi phải chết ở đây? 5. Các ông đã đem chúng tôi lên khỏi Ai-cập, để đưa chúng tôi vào chốn thê lương nầy làm chi? Xứ gì mà không thể làm ruộng, không thể trồng vả, trồng nho, hay trồng lựu; thậm chí nước cũng không có để mà uống.”

6. Bấy giờ Môi-se và A-rôn rời khỏi đoàn dân và đến trước cửa Lều Hội Kiến. Hai ông sấp mặt xuống đất, và vinh quang CHÚA hiện ra cho họ.

7. CHÚA phán với Môi-se rằng: 8. “Hãy lấy cây gậy của ngươi, rồi ngươi và A-rôn anh ngươi hãy triệu tập hội chúng lại; ở trước mắt họ, các ngươi hãy truyền lịnh cho vầng đá, nó sẽ tuôn nước ra. Như thế ngươi sẽ làm cho vầng đá tuôn nước ra cho họ, và ngươi sẽ cung cấp nước cho hội chúng và đàn súc vật của họ uống.”

9. Vậy Môi-se lấy cây gậy ở trước mặt CHÚA như lệnh Ngài đã truyền cho ông. 10. Môi-se và A-rôn triệu tập đoàn dân đến trước vầng đá, rồi ông nói với họ: “Hãy nghe đây, hỡi những người phản loạn! Chúng tôi há có thể làm cho nước từ vầng đá nầy tuôn ra cho các người uống được sao?”

11. Rồi Môi-se giơ tay lên, dùng cây gậy đập vào vầng đá hai lần; nước từ vầng đá tuôn ra lai láng, đoàn dân và súc vật của họ được uống no nê.

12. Nhưng CHÚA phán với Môi-se và A-rôn: “Vì các ngươi không tin Ta, để tôn thánh Ta trước mắt dân Y-sơ-ra-ên, cho nên các ngươi sẽ không đem đoàn dân nầy vào xứ Ta sẽ ban cho họ.”

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top