Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Tường Lưu: Giống Tôi

Tường Lưu: Giống Tôi

Giống Tôi

“Nếu các ngươi chỉ thương người thương mình, các ngươi sẽ được thưởng gì? Những người thu thuế há chẳng làm như thế sao?  Nếu các ngươi chỉ chào hỏi anh chị em mình, các ngươi có gì hơn ai? Những người lương chẳng làm như thế sao? Vậy các ngươi phải trở nên trọn vẹn như Cha các ngươi trên trời là Ðấng trọn vẹn.”  Ma-thi-ơ 5:46-48

Tôi yêu những kẻ yêu mình
Dại gì yêu kẻ “vô tình” khó ưa!
Yêu đâu có thể yêu bừa
Yêu nên tính toán cho vừa … mới yêu

Tôi nghe lời Chúa cao siêu
Những tên thâu thuế cũng đều … giống tôi.

             ***

Anh em tôi tiếp đãi thôi
Hơi đâu tiếp đãi những người “bá vơ”!
Với tôi kinh nghiệm có thừa
“Người dưng” tiếp đãi … là chưa hiểu đời.

Tôi nghe lời Chúa tuyệt vời
Người-không-tin-Chúa … giống tôi, từng làm!

Tường Lưu

Nguồn Phước Tâm Linh 
Houston, Texas (2002)

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top