Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Tường Lưu: Gieo Giống Chi, Gặt Giống Ấy

Tường Lưu: Gieo Giống Chi, Gặt Giống Ấy

Tường Lưu: Gieo Giống Chi, Gặt Giống Ấy

Gieo Giống Chi, Gặt Giống Ấy

Ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy. Kẻ gieo cho xác thịt, sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát; song kẻ gieo cho Thánh Linh, sẽ bởi Thánh Linh mà gặt sự sống đời đời. (Ga-la-ti 6:7&8)
Người trồng, kẻ tưới, đều không ra gì, song Ðức Chúa Trời là Ðấng làm cho lớn lên. (I Cô-rinh-tô 2:7)

Gieo và gặt là tiến trình mầu nhiệm
Giống ta gieo sẽ đội đất, nẩy mầm
Ðức Chúa Trời làm kết trái, đơm bông
Ta chỉ biết… ta gieo rồi ta gặt.

Hạt giống gieo phải lựa toàn giống tốt
Không ai gieo hạt giống lép bao giờ
Khi gieo rồi, ta chăm sóc, ta chờ
Tới mùa gặt, đem vào kho… ơn phước.

Kinh nghiệm đời ta thấy luôn trước mắt
Kẻ ác tâm lãnh quả báo nhãn tiền
Ðừng ỷ mình đang có chức, có quyền
Hãy cẩn thận, gieo chi thì… gặt nấy.

Giống xác thịt là căn cơ… tội lỗi
Ðừng mong gì có bông trái tốt tươi
Ðến cuối cùng, gặt hư nát mà thôi
Giống xác thịt sẽ sanh ra… xác thịt.

***

Trái Thánh Linh ta ăn ngon, ngon tuyệt
Trái bình an, trái ân điển thỏa vui
Trái thiêng liêng, trái sự sống đời đời
Hãy chung sức cùng nhau gieo giống ấy.

Tường Lưu

Tâm Linh Thi Tập
Houston, Texas


Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top