Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Tường Lưu: Định Nghĩa Đức Tin

Tường Lưu: Định Nghĩa Đức Tin

Tường Lưu: Định Nghĩa Đức Tin

Định Nghĩa Đức Tin

“Ðức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều
mình đang trông mong, là bằng cớ của những điều
mình chẳng xem thấy.” (Hê-bơ-rơ 11:1)

Chữ tin là chữ lạ lùng
Bởi vì… nhiều lúc mình từng chắc ăn
Ðến khi sự thể rõ ràng
Mình tin là đúng, lại hoàn toàn sai.

***

Tin người, ta khổ dài dài
Từ trong thân cận đến ngoài… người dưng.
Ta tin, ta vẫn dè chừng
Xưa nay kinh nghiệm dạy đừng quá tin.
Quá tin nước bạn đồng minh
Ðể rồi nuốt hận, điêu linh một đời.

***

Nhưng tin… có Chúa trên trời
Có ơn thương xót cho người thế gian
Thì tin là phải… vững vàng
Là điều chắc chắn như… nằm trong tay
Dù chưa xem thấy hôm nay
Vẫn vui chào đón ngày mai… của mình.
Ðó là định nghĩa đức tin.

Tường Lưu

Tâm Linh Thi Tập
Houston, Texas

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top