Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Tường Lưu: Còn Chín Người Kia Ở Đâu

Tường Lưu: Còn Chín Người Kia Ở Đâu

 

Lepers

Còn Chín Người Kia Ở Đâu

“Đức Chúa Jêsus bèn cất tiếng phán rằng: Không phải mười người đều được sạch cả sao? Còn chín người kia ở đâu?” Lu-ca 17:17

Một hôm Chúa đến một làng
Mười người cùi hủi thân tàn xác xơ
Đứng xa xa, đứng ngóng chờ
Chúa đi ngang đó chữa cho được lành
….
Chúng tôi bị bịnh phung hành
Cuộc đời khốn nạn muôn phần, Chúa ôi!
Xin thương xót cứu chúng tôi
Lạy Thầy!  Là Đức Chúa Trời quyền năng!
….
Một người trở lại tạ ơn
Chín người “biến mất” trong dòng … thế nhân!
….
Chúa ơi! Chúa vẫn thi ân
Từ ngàn năm trước, ngàn năm sau này…
Mấy ai đã tạ ơn Ngài
Con người bội bạc xưa nay rất thường!
Nhưng Ngài vẫn một lòng thương
Một lòng thương, một lòng thương, đời đời …

Tường Lưu

Chân Vọng Tâm Linh (2002)

Kinh Thánh Tham Khảo: Lu-ca 17:11-19

Chúa Chữa Lành Mười Người Phung

11. Trên đường đến Giê-ru-sa-lem Ngài đi qua vùng giáp ranh giữa miền Sa-ma-ri và Ga-li-lê.

12. Khi Ngài vào một làng kia, mười người phung ra đón Ngài. Họ đứng cách xa, 13. cất tiếng lớn kêu van: “Lạy Jesus, Thầy ôi, xin thương xót chúng tôi.”

14. Thấy vậy, Ngài bảo họ: “Hãy đi trình diện với các tư tế.” Ðang khi đi đường, họ thấy phung hủi trên người biến sạch.

15. Một người trong họ, khi thấy mình được chữa lành, liền quay lại, lớn tiếng tôn vinh Ðức Chúa Trời.

16. Người ấy quỳ sấp mặt xuống đất nơi chân Ngài và cảm ơn Ngài, và người ấy là một người Sa-ma-ri.

17. Bấy giờ Ðức Chúa Jesus cất tiếng và nói: “Chẳng phải cả mười người đều được sạch phung sao? Còn chín người kia ở đâu? 18. Tại sao không ai trở lại và tôn vinh Ðức Chúa Trời ngoại trừ người ngoại quốc nầy?”

19. Ðoạn Ngài nói với người ấy: “Hãy đứng dậy và đi. Ðức tin của ngươi đã làm cho ngươi được chữa lành.”

 

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top