Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Tường Lưu: Chân Lý

Tường Lưu: Chân Lý

Tường Lưu: Chân Lý

“Ta là đường đi, chân lý, và sự sống” (Giăng 14:6)
“Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết chân lý.” (I Ti-mô-thê 2:4)

“Các ngươi sẽ biết chân lý và chân lý sẽ buông tha các ngươi.” (Giăng 8:22)

Ngàn xưa chân lý xuống đời
Sáng soi nơi tối, dẫn người đường ngay
2000 năm đã thoáng bay
Lời chân lý vẫn giải bày cứu ân
Hỡi người trong cõi lạc lầm
Nghe chân lý gọi sao đành bỏ qua?
Trời, người, nay đã giao hòa
Quyền năng chân lý buông tha mọi bề
Dứt con đường cũ, bến mê
Giờ đây chân lý đưa về Tình Thương
***
Tạ ơn chân lý vô cùng
Khai tâm cho kẻ hết lòng tin theo.

Tường Lưu
Tiếng Gọi Tình Thương (2001)

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top