Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Tường Lưu: Các Ngươi Tưởng Thế Nào

Tường Lưu: Các Ngươi Tưởng Thế Nào

Các Ngươi Tưởng Thế Nào

“Các ngươi tưởng thế nào? nếu người nào có một trăm con chiên, một con bị lạc mất đi, thì há chẳng để chín mươi chín con lại trên núi, mà đi kiếm con đã lạc mất sao? ” (Ma-thi-ơ 8:12)

Đàn chiên có một trăm con
Về chuồng không đủ, đau lòng người chăn!
Một con chiên đã lìa đàn
Tách ra, đi lạc, đi hoang trong rừng
Dầu đêm đồi núi mịt mùng
Người chăn cũng phải lên đường tìm chiên.

Chúa ơi!  Chúa, Đấng Chăn Chiên
Tìm con là một con chiên lạc đàn
Đường hư con đã đi hoang
Chúa tìm vất vả, gian nan đến cùng
Vì con, Chúa đổ huyết hồng
Vì con, đinh đóng giáo đâm khổ hình!

Ôi, Tình Thương! Đức hy sinh!
Đấng Chăn Hiền đã bỏ mình cứu con!

Tường Lưu

Chân Vọng Tâm Linh (2002)
Houston, Texas

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top