Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tài Liệu » Tín Lý Căn Bản – Bài 3: Cha

Tín Lý Căn Bản – Bài 3: Cha

Câu đầu tiên của Bản Tín Điều các Sứ Đồ là: Tôi tin Đức Chúa Trời là Cha Toàn Năng, Đấng Sáng Tạo nên trời đất. Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về chữ Cha.

Điều đầu tiên người tin Chúa nhận thấy là trong gia đình của Chúa, tất cả người tin Chúa đều là con của Chúa. Chúa là Cha. Đây chính là điều làm cho Cơ Đốc giáo khác với các tôn giáo khác. Khi xưng Chúa là Cha, người tín hữu nhận mình là con và thưa chuyện với Chúa trong tình nghĩa cha con. Đức Chúa Trời là Cha Toàn Năng, Đấng sáng tạo nên trời đất.

Cách gọi Chúa là Cha thật ra có nguồn gốc từ Thánh Kinh. Trong Cựu Ước, tiên tri Ma-la-chi 2:10 đã viết: “Hết thảy chúng ta chẳng phải là có chung một cha sao? Chẳng phải chỉ có một Đức Chúa Trời đã tạo nên chúng ta sao?” Trong Tân Ước, sách Công Vụ các Sứ Đồ 17:28 cũng ghi: “Vì tại trong Ngài, chúng ta được sống, động và có y như xưa một vài nhà thơ của quý vị đã viết: Chúng ta cũng là dòng dõi của Ngài.” Đây là lời Sứ đồ Phao Lô trình bày với giới trí thức tại Athens, Hi Lạp ngày xưa nhằm giúp họ hiểu rằng vì tất cả mọi người đều là dòng dõi của Chúa nên phải thờ phượng Ngài, phải vâng theo lời Chúa dạy truyền, và một ngày kia phải tường trình với Chúa mọi việc mình đã làm trong trần gian.

Khi biết được Chúa là Cha của mọi người, không có nghĩa là chúng ta tự nhiên sẽ được hưởng ân huệ của Chúa và không bao giờ bị trừng phạt. Nghĩ như vậy là vô tình quên rằng con người đã từng phản nghịch Đức Chúa Trời, hậu quả là bị từ bỏ, bị trừng phạt phải sống khó nhọc trên đất, và mất địa vị làm con.

Theo Kinh Thánh Cự u Ước, mỗi người có bổn phận tin Chúa, vâng theo lời Chúa dạy, sống ngay lành thánh thiện thì mới được Chúa ban phước. Thánh Kinh Tân Ước trình bày chương trình cứu chuộc nhân loại của Chúa, qua sự hi sinh của Đức Chúa Giê-xu trên thập giá. Tin nhận Chúa Giê-xu là điều kiện để được trở lại làm con trong đại gia đình của Chúa. Ai không tin nhận Chúa thì vẫn ở ngoài Chúa và không được hưởng một ân huệ nào của Ngài cả, ngược lại, sẽ chờ đợi để bị trừng phạt mà thôi. Nói khác đi, người không tin Chúa, vì đã phạm tội không thờ Chúa nhưng lại tôn thờ thần tượng giả mạo trong đời, không còn là con của Chúa nữa.

Trong Kinh Thánh Tân Ước, khi nói đến Đức Chúa Trời là Cha, không có nghĩa là Cha của toàn thể tạo vật, nhưng chỉ có nghĩa đối với những người có quan hệ mà thôi. Trước tiên là quan hệ bên trong của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời có Ba Ngôi Hợp Nhất. Trong Ba Ngôi có một quan hệ cha con. Khi xuống thế gian, Con tức là Chúa Giê-xu gọi Đấng mà Ngài tôn kính là Cha, và cầu nguyện với Cha bằng danh xưng Abba, trong ngôn ngữ Aram có nghĩa là Cha đáng tôn kính.

Chúa Giê-xu giúp chúng ta hiểu rõ hơn về quan hệ cha con này. Phúc Âm Giăng 14:31 ghi: “Nhưng thế nhân phải biết ta yêu kính Cha ta, và làm mọi điều Người dạy truyền.” Giăng 8:28 ghi: “Đấng sai ta vẫn ở với ta, không bao giờ để ta cô đơn, vì ta luôn làm vui lòng Người.” Chúa Giê-xu ở trần gian luôn luôn làm theo lời Cha truyền dạy, Ngài đã nói: “Con Đức Chúa Trời không thể tự mình làm việc gì, nhưng chỉ làm những gì Con thấy Cha làm mà thôi. Bất kỳ Cha làm việc gì, Con cũng làm như thế. Ta không thể tự mình làm điều gì, ta chỉ xét xử theo điều ta đã nghe nơi Đức Chúa Trời. Ta xét xử công minh vì ta không theo ý mình, nhưng theo ý Đấng đã sai ta.” Giăng 5:19,30. Trong vườn Ghết-sê-ma-nê Chúa Giê-xu cầu xin rằng: “Cha ôi, nếu có thể được, xin cho con khỏi uống chén này, nhưng xin theo ý Cha chứ không theo ý con. Thưa Cha, nếu chén này không thể dẹp bỏ đi được cho đến khi con uống xong, xin ý Cha được thể hiện.” Ma-thi-ơ 26:39,42.

Mặt khác ta cũng được biết Cha thương yêu Con vô cùng. Giăng 3:35; 5:20 cho biết: “Chúa Cha yêu Con và giao cho Con uy quyền tuyệt đối. Cha yêu Con, chỉ dẫn cho Con mọi việc Cha làm. Cha sẽ chỉ cho những việc kỳ điệu hơn nữa làm cho các ông sẽ kinh ngạc.” Cha cũng cho Con được rạng danh khi ban cho Con vinh quang và những việc lạ kỳ để thực hiện như: ban sự sống và quyền phán xét. Giăng 5:21-23: “Như Cha đã gọi người chết sống lại, thì người nào Con muốn, Con cũng sẽ cho họ sống lại. Cha không xét xử ai hết, vì đã giao trọn quyền xét xử cho Con, để mọi người biết tôn kính Con cũng như tôn kính Cha là Đấng đã sai Con xuống đời.”

Tình thương của Đức Chúa Cha đối với Đức Chúa Con là khuôn mẫu của sự tương giao qua ân sủng của Ngài đối với dân Chúa mà Ngài đã mua chuộc. Tình yêu ấy cũng chính là mẫu mực cho tình cha con trong gia đình của người tin Chúa. Gia đình của loài người phản ánh phần nào mối quan hệ cha con của Đức Chúa Trời đối với Chúa Giê-xu. Tình cha con trong gia đình phải tương xứng với tình Cha Con trong Ba Ngôi Đức Chúa Trời.

Trong nghĩa Cha Con, Kinh Thánh Tân Ước còn nói đến Đức Chúa Trời là Cha khi đối đãi với con người trong tư cách là con nuôi nữa. Địa vị làm con nuôi này thực hiện được nhờ ân sủng siêu việt Chúa ban cho, nối kết với việc giải án tuyên công và tân sinh.  Đức Chúa Trời ban điều này cho chúng ta khi chúng ta đặt lòng tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Phúc Âm Giăng cũng ghi: “Tuy nhiên tất cả những người tiếp nhận Chúa đều được quyền làm con cái Đức Chúa Trời. Những người ấy được chính Đức Chúa Trời sinh thành, chứ không sinh ra theo huyết thống, hay theo tình ý loài người.” Giăng 1:12-13.

Lúc Chúa Giê-xu vừa sống lại cừ cõi chết, Ngài bảo các môn đệ rằng: “Đừng cầm giữ ta, vì ta chưa lên cùng Cha. Nhưng hãy đi tìm các anh em ta, nói cho họ biết ta lên cùng Cha ta cũng là Cha của các anh em, cùng Đức Chúa Trời ta, cũng là Đức Chúa Trời của anh em.” Giăng 20:17. Trong câu này, Chúa đã gọi các môn đệ Ngài là anh em, vì Chúa với họ đều có cùng một Cha. Nói khác đi, tất cả những người tin Chúa, được cứu, đều là anh em chị em với Chúa Giê-xu cả.

Khi người tin Chúa đọc câu đầu tiên của Bản Tín Điều Các Sứ Đồ, người ấy đã xưng nhận Đấng Tạo Hóa là Cha của Chúa Cứu Thế và Cha của chính mình nhờ lòng tin đặt nơi Chúa Giê-xu. Đây là lời tuyên xưng đặc biệt mà chỉ ai tin nhận Chúa mới có thể nói như vậy.

Trong câu đầu tiên của Bản Tín Điều Các Sứ Đồ ngoài việc xưng nhận Đức Chúa Trời là Cha, chúng ta còn xưng Ngài là Đấng Toàn Năng nữa. Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha, nghĩa là Ngài có thể làm và sẽ làm tất cả những gì mà Ngài đã dự định. Ngài hoạch định những gì cho con cái Ngài? Câu trả lời là: Con dân Chúa được chia phần với Chúa sau này. Vì người tin Chúa là những kẻ thừa hưởng gia tài Thượng Để để dành cho, và cùng được hưởng như Chúa Cứu Thế, với điều kiện là người tin Chúa cùng chịu đau khổ với Chúa để về sau sẽ cùng hưởng vinh quang với Ngài. Vì vậy, người tin Chúa mặc dù bị đau khổ, sẽ được hưởng vinh quang. Chính Chúa đảm bảo cho việc ấy.

Nguyễn Sinh
Tín Lý Căn Bản

Phần Kinh Thánh đọc thêm:

Ê-phê-sô 4:1-7

Câu hỏi để suy nghĩ và ôn bài học:

1.    Câu “Chúng ta đều là dòng dõi của Ngài” cho biết gì về vai trò làm Cha của Đức Chúa Trời? Câu này còn một điều kiện không nói đến là gì?

2.    Tính cách làm Cha trong Ba Ngôi Đức Chúa Trời như thế nào?

3.    Tại sao Chúa Giê-xu gọi người tin Chúa là anh em chị em?

 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top