Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Lịch Sử » Tìm Hiểu: Ngày Quốc Gia Cầu Nguyện

Tìm Hiểu: Ngày Quốc Gia Cầu Nguyện

Prayer

Tìm Hiểu: Ngày Quốc Gia Cầu Nguyện

Ngày Quốc Gia Cầu Nguyện (The National Day of Prayer) là tên của một ngày đặc biệt được Quốc Hội Hoa Kỳ thiết lập vào năm 1952.  Trong ngày này, dân chúng trên toàn Hoa Kỳ được chính phủ kêu gọi hướng lòng về Đức Chúa Trời để cầu nguyện cho quốc gia. Theo một sắc luật được Lưỡng Viện Quốc Hội đề nghị và được Tổng Thống Ronald Reagan ký vào năm 1988, Ngày Quốc Gia Cầu Nguyện được tổ chức vào ngày thứ Năm đầu tiên của tháng Năm.

Lịch Sử

Theo lịch sử Hoa Kỳ, vào năm 1775, hơn một năm trước khi Hoa Kỳ tuyên bố độc lập, Continental Congress, cơ quan đại diện của 13 thuộc địa – về sau trở thành 13 tiểu bang đầu tiên của Hoa Kỳ – đã yêu cầu dân chúng trên tất cả các thuộc địa hãy cầu xin Chúa ban phước cho các thuộc địa trong việc tranh đấu giành độc lập, để thành lập một quốc gia.  Đại tướng George Washington, về sau trở thành Tổng Thống đầu tiên của Hoa Kỳ, đã ban hành lời kêu gọi, trong đó có đoạn viết như sau:

“The Honorable the Congress having recommended it to the United States to set apart Thursday the 6th of May next to be observed as a day of fasting, humiliation and prayer, to acknowledge the gracious interpositions of Providence; to deprecate deserved punishment for our Sins and Ingratitiude, to unitedly implore the Protection of Heaven; Success to our Arms and the Arms of our Ally: The Commander in Chief enjoins a religious observance of said day and directs the Chaplains to prepare discourses proper for the occasion; strictly forbidding all recreations and unnecessary labor.”

Tạm dịch:

“Quốc Hội đáng kính đề nghị Liên Bang Hoa Kỳ biệt riêng thứ Năm ngày 6 tháng Năm sắp đến để làm ngày tưởng niệm qua sự kiêng ăn, khiêm cung, cầu nguyện với mục đích: bày tỏ lòng nhận biết sự quan tâm đầy nhân từ của Đấng Quan Phòng; nài xin giảm bớt những hình phạt xứng đáng dành cho tội lỗi và thái độ vô ơn của chúng ta; hiệp nhất cầu xin sự bảo vệ thiên thượng, sự thành công cho quân đội chúng ta và quân đội đồng minh của chúng ta.  Tổng Tư Lệnh sẽ tham dự nghi thức tưởng niệm tôn giáo này, và ra lệnh cho các tuyên úy chuẩn bị những bài giảng thích hợp vào dịp này.  Nghiêm cấm tất cả những hình thức giải trí và việc làm không cần thiết.”  

Ngày 4 tháng 7 năm 1776,  gần mười bốn tháng sau Ngày Quốc Gia Cầu Nguyện đầu tiên, các thuộc địa tại Hoa Kỳ tuyên bố trở thành một quốc gia độc lập.

Năm 1798, trong thời gian có chiến tranh với Pháp, Tổng Thống John Adams công bố ngày 9 tháng Năm năm 1798 là “ngày thành tâm khiêm cung, kiêng ăn, và cầu nguyện.”

Ngày 30 tháng 3 năm 1863, Tổng Thống Abraham Lincoln ban một sắc lệnh công bố ngày 30 tháng 4 năm 1863 là “ngày quốc gia khiêm cung, kiêng ăn, cầu nguyện” với mục đích cầu xin Chúa xóa đi những chia rẻ, đau thương trong cuộc nội chiến và ban hạnh phúc qua sự hiệp nhất và hòa bình.  Tổng Thống Abraham Lincoln viết thêm: “… it is the duty of nations as well as of men, to own their dependence upon the overruling power of God, to confess their sins and transgressions, in humble sorrow, yet with assured hope that genuine repentance will lead to mercy and pardon; and to recognize the sublime truth, announced in the Holy Scriptures and proven by all history, that those nations only are blessed whose God is the Lord.”

Tạm dịch: “Trách nhiệm của các quốc gia, cũng như của con người, là đặt mình dưới thẩm quyền tể trị của Đức Chúa Trời; xưng tội và những gian ác của họ trong sự khiêm cung đau buồn, nhưng với hy vọng chắc chắn rằng sự ăn năn chân thật sẽ đem đến sự yêu thương và tha thứ; và nhận biết một chân lý tuyệt vời đã được công bố trong Kinh Thánh và được tất cả lịch sử chứng minh là quốc gia nào có Đức Chúa Trời là Chúa của họ thì quốc gia đó được phước.”

Những từ ngữ “humiliation, fasting, and prayer” được dùng trong các văn kiện của các Tổng Thống Hoa Kỳ, được trích từ câu Kinh Thánh mà Đức Chúa Trời đã phán với vua Sa-lô-môn: “Nhược bằng dân sự Ta, là dân gọi bằng danh Ta, hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt Ta, và trở lại, bỏ con đường tà, thì Ta ở trên trời sẽ nghe, tha thứ tội chúng nó, và cứu xứ họ khỏi tai vạ” (II Sử Ký 7:14). Lời khẳng định quốc gia có phước là quốc gia có Đức Chúa Trời là Chúa của đất nước họ được trích từ Thi Thiên 33:12 “Nước nào có Giê-hô-va làm Đức Chúa Trời mình, dân tộc nào được Ngài chọn làm cơ nghiệp mình có phước thay!”

Năm 1952, Quốc Hội Hoa Kỳ đệ trình dự luật thành lập Ngày Quốc Gia Cầu Nguyện hằng năm.  Sắc luật được Tổng Thống Harry Truman phê chuẩn.

Năm 1988, Tổng Thống Ronald Reagan ký một sắc luật bổ sung (Public Law 100-307) chọn ngày thứ Năm đầu tiên trong tháng Năm làm Ngày Quốc Gia Cầu Nguyện. Sắc luật này yêu cầu vị Tổng Thống đương nhiệm phải ban hành một công bố hằng năm xác định Ngày Quốc Gia Cầu Nguyện.

Tưởng Niệm

Mặc dầu Ngày Quốc Gia Cầu Nguyện do những người tin Chúa thành lập, vào Ngày Quốc Gia Cầu Nguyện công dân Hoa Kỳ thuộc nhiều tôn giáo khác nhau dành thì giờ cầu nguyện đặc biệt cho quốc gia và cho chính mình.  Vào Ngày Quốc Gia Cầu Nguyện người Mỹ đến nhà thờ, nhà hội, đền thờ, cũng như trước tòa án và các công sở để cầu nguyện với Đức Chúa Trời.  Mời bạn đọc dành thì giờ cầu nguyện cho đất nước của mình.

Phước Nguyên
Tháng 5/2013

Thư Viện Tin Lành (2013)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top