Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Đường Lối Chúa

Thánh Ca: Đường Lối Chúa

Tựa đề: Đường Lối Chúa
Nguyên tác: God’s Way
Nhạc và lời: Linda Shivers Leech
Lời Việt: Nguyễn Hữu Bình

Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) – Bài số 758

God’s Way

1. God’s way is the best way, though I may not see
Why sorrows and trials oft gather ’round me;
He ever is seeking my gold to refine,
So humbly I trust Him, my Savior divine.

Refrain:

God’s way is the best way,
God’s way is the right way,
I’ll trust in Him alway,
He knoweth the best.

2. God’s way is the best way, my path He has planned,
I’ll trust in Him alway while holding His hand;
In shadows or sunshine He ever is near,
With Him for my refuge, I never need fear.

3. God’s way shall be my way, He knoweth the best;
And leaning upon Him, sweet, sweet is my rest,
No harm can befall me, safe, safe shall I be,
I’ll cling to Him ever, so precious is He.

Đường Lối Chúa

1. Chúa hằng đưa dắt tôi, tôi nào biết tỏ tường
Bao cuồng phong thử thách kia đang vây quanh bên tôi
Vốn biết tôi bao lỗi lầm, Chúa tẩy tôi sạch trong
Với đức tin tôi nương Ngài, Giê-xu Cứu Chúa tôi.

Điệp Khúc:
Giê-xu hằng đưa dắt tôi vào đường lối chánh minh Ngài
Quyết vững tin Ngài chẳng thôi, bước đi luôn theo Ngài.

2. Tôi hằng đi theo Chúa luôn, xin gần gũi tôi hoài
Nương mình nơi cánh Chúa thôi, tâm tôi an ninh thay
Chẳng có chi gây nao sờn, chốn thái an lạ thay
Tôi đi bên Ngài suốt đời, còn gì quý báu hơn.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

758


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top