Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Đến Thiên Đường

Thánh Ca: Đến Thiên Đường


Tựa đề: Đến Thiên Đường
Nguyên tác: When We All Get to Heaven
Tựa đề: Đến Thiên Đường
Lời: Eliza E. Hewith, 1898
Nhạc: Emily D. Wilson, 1898
Tài Liệu:
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 494
Audio credit: Đèn Linh Ministry

When We All Get to Heaven
1. Sing the wondrous love of Jesus,
Sing His mercy and His grace;
In the mansions bright and blessed
He’ll prepare for us a place.
Refrain:
When we all get to heaven,
What a day of rejoicing that will be!
When we all see Jesus,
We’ll sing and shout the victory!

2. While we walk the pilgrim pathway,
Clouds will overspread the sky;
But when trav’ling days are over,
Not a shadow, not a sigh.
3. Let us then be true and faithful,
Trusting, serving every day;
Just one glimpse of Him in glory
Will the toils of life repay.
4. Onward to the prize before us!
Soon His beauty we’ll behold;
Soon the pearly gates will open;
We shall tread the streets of gold.

Đến Thiên Đàng
1. Jêsus yêu rất kỳ lạ, nên hát khen Ngài
Cho ta ân hậu, ngoài ra chẳng có ai
Trong nước Chúa ta ơn phước hiển vinh
Nơi Chúa sắm sẵn cho ở mãi.
Điệp Khúc:
Ngày tôi bước đến cửa thiên thành
Vui thay, Chúa đổ phước thượng thiên xuống
Là khi thấy Jêsus rồi, ca ngợi Chúa Cứu Thế vinh hiển mãi.
2. Đương nay nơi thế hạ mà xem chốn thiên đàng
Mây che đen kịch trời kia chẳng vẻ vang
Khi đã tới thiên môn nước hiển vang
Nơi sáng láng sẽ vui thỏa mãn.
3. Đem tâm can quyết định hằng ăn ở ngay lành
Nên luôn luôn trọng đạo vững giữ nghĩa danh
Khi thấy Chúa trong nơi quý báu kia
Vui thấy Chúa thưởng cho của báu.
4. Nên đi luôn để được phần ban thưởng trên này
Không bao lâu mặt Ngài ta cũng thấy ngay
Lâu nữa mở toang ra cửa bích châu
Ta rất vui sẽ đi cửa ấy.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

494


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top