Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Ở Gô-gô-tha

Thánh Ca: Ở Gô-gô-tha


Tựa đề: Ở Gô-gô-tha
Nguyên tác: At Calvary
Lời: William R. Newell, 1895
Nhạc: Daniel B. Towner
Tài Liệu:
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 474
Audio credit: Đèn Linh Ministry

At Calvary
1. Years I spent in vanity and pride,
Caring not my Lord was crucified,
Knowing not it was for me He died on Calvary.
Refrain
Mercy there was great, and grace was free;
Pardon there was multiplied to me;
There my burdened soul found liberty at Calvary.
2. By God’s Word at last my sin I learned;
Then I trembled at the law I’d spurned,
Till my guilty soul imploring turned to Calvary.
3. Now I’ve given to Jesus everything,
Now I gladly own Him as my King,
Now my raptured soul can only sing of Calvary!
4. Oh, the love that drew salvation’s plan!
Oh, the grace that brought it down to man!
Oh, the mighty gulf that God did span at Calvary!
Ở Gô-gô-tha
1. Bao năm tôi lạc lầm trong nơi bến mê
Không quan tâm Jêsus đã bị đóng đinh
Không hay đâu bởi tội tôi Christ chết thay trên Gô-gô-tha.
Điệp Khúc:
Xót thương lớn cùng ân điển vô hạn Christ
Chúa tha thứ rộng quá cho mình chốn đó
Tâm hồn khốn tôi Chúa buông tha hoàn toàn nơi Gô-gô-tha.
2. Nhân khi nghe Lời Christ lòng cảm xấu xa
Bắt kinh khiếp bởi giày đạp luật pháp nghiêm
Tâm linh tôi run sợ khẩn xin Chúa tha ở Gô-gô-tha.
3. Nay xin đem cả đời của tôi hiến Christ
Rất cảm kích tôi nay phục tùng Chúa thôi
Nay tâm tôi mãn nguyện chỉ ưa hát ca khen Gô-gô-tha.
4. Ôi! Nghĩa sâu! Ngài ngự sẵn lo cứu tôi
Ôi ơn cao! Jêsus bỏ mình huyết rơi
Ôi vũng cả rộng Christ vượt qua thế tôi trên Gô-gô-tha.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

474


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top