Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Danh Y Độc Nhất

Thánh Ca: Danh Y Độc Nhất


Tựa đề: Danh Y Độc Nhất
Nguyên tác: The Great Physician
Tựa đề: Danh Y Độc Nhất
Lời:
Phiên Khúc: Will­iam Hunt­er (1811-1877)
Điệp Khúc: Richard Kempenfelt (1718-1782)
Nhạc: John Hart Stockton, 1813-1877
Tài Liệu:
Will­iam Hunt­er, Songs of De­vo­tion, 1859
John H. Stock­ton, Joy­ful Songs, Nos. 1, 2, and 3 Com­bined (Phil­a­del­phia, Penn­syl­van­ia: Meth­od­ist Epis­co­pal Book Room, 1869)
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 249
Audio credit: Đèn Linh Ministry

The Great Physician
1. The great Physician now is near,
The sympathizing Jesus;
He speaks the drooping heart to cheer,
Oh! hear the voice of Jesus.
Refrain
Sweetest note in seraph song,
Sweetest Name on mortal tongue;
Sweetest carol ever sung,
Jesus, blessèd Jesus.
2. Your many sins are all forgiv’n,
Oh! hear the voice of Jesus;
Go on your way in peace to Heav’n,
And wear a crown with Jesus.
3. All glory to the dying Lamb!
I now believe in Jesus;
I love the blessèd Savior’s Name,
I love the Name of Jesus.
4. The children, too, both great and small,
Who love the Name of Jesus,
May now accept the gracious call
To work and live for Jesus.
5. Come, brethren, help me sing His praise,
Oh, praise the Name of Jesus;
Oh, sisters, all your voices raise,
Oh, bless the Name of Jesus.
6. His Name dispels my guilt and fear,
No other name but Jesus;
Oh! how my soul delights to hear
The charming Name of Jesus.
7. And when to that bright world above,
We rise to see our Jesus,
We’ll sing around the throne of love
His Name, the Name of Jesus.
Danh Y Độc Nhất
1. Vui thay ta được hằng gần bên nơi
Danh y độc nhất là Jê-sus;
Tiếng Chúa khiến lòng buồn bực tươi vui,
Mau nghe lời phán từ Jê-sus.
Điệp Khúc:
Nhạc thiên sứ đồng tấu ly kỳ,
Hòa tiếng thánh đồ khắp năm châu,
Hát nhịp nhàng ngợi khen danh y Jê-sus,
Chính mình Jê-sus.
2. Bao nhiêu tội tình đều được buông tha,
Mau nghe lời phán từ Jê-sus;
Khoan thai lên đường đồng về nhà Cha,
Nâng kim miện đứng cùng Jê-sus.
3. Chiên Con Thiên Phụ hằng được tôn vinh,
Tôi tin nhận chính mình Jê-sus;
Danh Jê-sus lòng này luôn hoan nghênh,
Tôi yêu chuộng mỹ hiệu Jê-sus.
4. Bao nhiêu kinh sợ tội ô quăng xa,
Do tâm hồn đã nhờ Jê-sus;
Tâm linh vui mừng được nghe hoan ca,
Danh y tuyệt đối là Jê-sus.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

249


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top