Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Tuyết Kia Khôn So

Thánh Ca: Tuyết Kia Khôn So


Tựa đề: Tuyết Kia Khôn So
Nguyên tác: White Than Snow
Tựa đề: Tuyết Kia Khôn So
Lời: James Nicholson, 1872
Nhạc: William G. Fischer, 1872
Tài Liệu: Joy­ful Songs No. 4 (Phil­a­del­phia, Penn­syl­van­ia: Meth­o­dist Epis­co­pal Book Room, 1872).
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 228
Audio credit: Đèn Linh Ministry

White Than Snow
1. Lord Jesus, I long to be perfectly whole;
I want Thee forever to live in my soul.
Break down every idol, cast out every foe;
Now wash me, and I shall be whiter than snow.
Refrain
Whiter than snow, yes, whiter than snow.
Now wash me, and I shall be whiter than snow.
2. Lord Jesus, let nothing unholy remain,
Apply Thine own blood and extract ev’ry stain;
To get this blest cleansing, I all things forego—
Now wash me, and I shall be whiter than snow.
3. Lord Jesus, look down from Thy throne in the skies,
And help me to make a complete sacrifice.
I give up myself, and whatever I know,
Now wash me, and I shall be whiter than snow.
4. Lord Jesus, for this I most humbly entreat,
I wait, blessèd Lord, at Thy crucified feet.
By faith, for my cleansing, I see Thy blood flow,
Now wash me, and I shall be whiter than snow.
5. Lord Jesus, Thou seest I patiently wait,
Come now, and within me a new heart create;
To those who have sought Thee, Thou never saidst “No,”
Now wash me, and I shall be whiter than snow.
6. The blessing by faith, I receive from above;
O glory! my soul is made perfect in love;
My prayer has prevailed, and this moment I know,
The blood is applied, I am whiter than snow.
Tuyết Kia Khôn So
1. Lạy Jêsus tôi ước thân, hồn nên thánh vẹn tuyền
Nguyền Ngài luôn luôn sống trong lòng tôi để cầm quyền
Tiêu hủy quân thù, đập hình tượng, quyét rác rến ngay
Lòng này xin Chúa rửa trắng hơn tuyết ngay bữa nay.
Điệp Khúc:
Tuyết kia khôn so, thật tuyết kia khôn tày
Lòng này xin Chúa rửa trắng hơn tuyết ngay bữa nay.
2. Lạy Jêsus vinh hiển, xin từ ngai ở thiên đàng
Hằng nhìn xem, bổ sức cho đời tôi hiến vẹn toàn
Tôi quyết dâng Ngài mọi sự, nguyện chẳng giữ mảy may
Lòng này xin Chúa rửa trắng hơn tuyết ngay bữa nay.
3. Lạy Jêsus nhân ái, đây điều tôi vẫn khiêm nhường
Cầu nguyện nơi chơn Đấng đinh còn lưu vết tỏ tường
Nhơn đức tin tôi nhìn vào dòng huyết tẩy uế đây
Lòng này xin Chúa rửa trắng hơn tuyết ngay bữa nay.
4. Lạy Jêsus xin đoái tôi hằng kiên nhẫn đợi chờ
Nguyền Ngài mau mau đến cho lòng nên thánh hiện giờ
Ai khẩn xin Jêsus, nào Ngài há có ngắn tay?
Lòng này xin Chúa rửa trắng hơn tuyết ngay bữa nay.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

228


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top