Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Từ Lúc Chính Tôi Được Cứu

Thánh Ca: Từ Lúc Chính Tôi Được Cứu


Tựa đề: Từ Lúc Chính Tôi Được Cứu
Nguyên tác: Since I Have Been Redeemed
Lời: Ed­win O. Ex­cell
Nhạc: Ed­win O. Ex­cell
Tài Liệu: Echoes of Eden for the Sun­day School (Chi­ca­go, Il­li­nois: 1884)
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 214
Audio credit: Đèn Linh Ministry

Since I Have Been Redeemed
1. I have a song I love to sing,
Since I have been redeemed,
Of my Redeemer, Savior King,
Since I have been redeemed.
Refrain
Since I have been redeemed,
Since I have been redeemed,
I will glory in His Name,
Since I have been redeemed,
I will glory in the Savior’s Name.
2. I have a Christ Who satisfies
Since I have been redeemed,
To do His will my highest prize,
Since I have been redeemed.
3. I have a witness bright and clear,
Since I have been redeemed,
Dispelling every doubt and fear,
Since I have been redeemed.
4. I have a home prepared for me,
Since I have been redeemed,
Where I shall dwell eternally,
Since I have been redeemed.
5. I have a joy I can’t express,
Since I have been redeemed,
All through His blood and righteousness,
Since I have been redeemed.
Từ Lúc Chính Tôi Được Cứu
1. Lòng tôi ưa thích trổi khúc hoan ca,
Từ lúc thoát ly đường tối,
Ngợi Vua yêu tôi huyết báu lưu ra,
Bởi ơn Jêsus chuộc tôi.
Điệp Khúc:
Từ lúc chính tôi được cứu,
Từ khi Jêsus buông tha,
Lòng ưa tôn cao danh Jêsus;
Từ lúc chính tôi được cứu,
Trọn đời quyết sẽ giảng rao danh Jêsus.
2. Mừng thay tôi có Jêsus trong tâm,
Từ lúc thoát ly đường tối,
Làm theo ý Chúa hưởng phước cao thâm,
Bởi ơn Jêsus chuộc tôi.
3. Lòng tôi không tả xiết cảnh vui tươi,
Từ lúc thoát ly đường tối,
Đều do công nghĩa huyết Chúa tuôn rơi,
Bởi ơn Jê-sus chuộc tôi.
4. Lòng tôi nay có chứng cớ minh bạch,
Từ lúc thoát ly đường tối,
Lòng đa nghi, kinh hãi xưa tiêu sạch,
Bởi ơn Jê-sus chuộc tôi.
5. Giờ đây tôi có chỗ sẵn trên trời,
Từ lúc thoát ly đường tối,
Là nơi vinh quang sống vui muôn đời,
Bởi ơn Jêsus chuộc tôi.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

214


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top