Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Tôn Vinh Ba Ngôi Đức Chúa Trời

Thánh Ca: Tôn Vinh Ba Ngôi Đức Chúa Trời


Tựa đề: Tôn Vinh Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nguyên tác: Praise Ye the Father
Lời: Edwin O. Excell
Nhạc: Charles Gounod
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam bài số 420
Audio credit: Đèn Linh Ministry

Praise Ye the Father
Lời: Edwin O. Excell
Praise ye the Father!
Let ev’ry heart give thanks to Him!
Praise ye the Father,
Who is ever kind and merciful!
Praise ye the Father,
Who noteth ev’ry sparrow’s fall!
O King of Glory!
Let all earth proclaim Thy majesty!
Sing of the Lord,
Ev’ry voice proclaim His pow’r!
Who bringeth joy to the world,
And whose mercy endureth forever!
He hath made all the world and the heav’n above us!
In His strength, in His love,
He ruleth the world;
Arise, and praise ye the Father!
Praise be to the Father, to the Son, and Holy Spirit!
Praise Him, ev’ry nation,
All the earth shall rejoice in Him!
Glory to the Lord our King!
Glory to His everlasting Name!
Let all earth be glad, rejoicing in His love,
O, praise ye the Lord!
Praise Ye the Father
Lời: Unknown
Praise ye the Father,
His power is everlasting;
Praise ye the Father,
Give thanks for all His benefits;
Sing forth your praises,
Let every heart be joyful;
Praise ye the Father,
Great Ruler, kind and merciful!
Praise be to Him,
Who hath shown His mighty power.
Let every voice sound His praise
with exulting strains of gladness!
Great is the Lord,
Let His name be praised forever;
Come ye forth with your hearts attuned to sing,
Arise and praise ye the Father;
Glory to the Father!
To the great and mighty Ruler!
Glory to the Father,
Who alone hath the power to save!
Loudly let the chorus swell!
Loudly let the tuneful anthem ring!
Love and joy be now in every thankful heart,
Oh, praise now the Lord!

Tôn Vinh Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Tôn vinh thay Chúa Cha!
Danh xưng Ngài là Tạo Hóa muôn loài,
Hằng cầm quyền thống trị,
và lòng nhân Ngài thật rộng lớn vô biên!
Tôn vinh thay Chúa Con!
Oai nghi, năng quyền đồng với Cha Ngài.
Mà Ngài đành giáng trần,
Đem thân báu hy sinh đặng cứu ai ai,
Tình nguyện thay người,
Ngài chịu treo trên cây gỗ khổ hình,
Chết, chôn trong mồ trọn ba ngày;
Nhờ Thần Linh Cha ban, khiến sống lại rất vinh.
Hằng thay thế người
Đang khẩn nài tại bên cánh hữu Chúa Cha,
Sắp tái lâm trong vinh hiển tiếp rước các môn đồ
Lúc ấy ai nấy ca xướng vang hòa
Rồi được cùng Ngài cai trị
Nghìn muôn thu tôi Chúa xum vầy.
Tôi đời đời cùng khen ngợi
Thần Linh là Ngôi thứ ba quyền oai!
Dắt tôi vào mọi lối công bình,
Chúa Cha, Chúa Con, luôn Thần Linh siêu hình,
Ba vị hiệp một muôn muôn thu,
Quyền năng như nhau, đáng đời đời tụng vinh.
Tâm này thật mừng vô hạn,
Vì Ba Ngôi Chân Chúa ban ơn đầy,
Trong lời lạ lùng vô ngần,
từ Thánh Kinh muôn thuở lưu truyền đây,
Đáng tin, không một nét sai dời,
Chứa bao bánh thiêng nuôi hồn tôi trọn đời,
Vậy, hỡi cả dòng dõi tân sinh,
Đồng thinh khải ca, chúc tụng Chúa Ba Ngôi.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

24


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top